::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وگردش 1397/03/31 12   ماهه   سال 1396 (476) 64 (844)
شفارس 1397/03/31 12   ماهه   سال 1396 4 72 (94)
كرازي 1397/03/31 12   ماهه   سال 1396 158 411 (62)
بركت 1397/03/31 12   ماهه   سال 1396 182 308 (41)
فسديد 1397/03/31 12   ماهه   سال 1396 (8025) (7132) (13)
وسنا 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 (10) 401 (102)
وبوعلي 1397/03/30 3   ماهه   سال 1397 1 120 (99)
بشهاب 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 (584) (317) (84)
حپترو 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 51 246 (79)
وساپا 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 38 82 (54)
رتاپ 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 358 708 (49)
دانا 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 173 336 (49)
تكنار 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 (453) (313) (45)
خفولا 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 281 489 (43)
آبين 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 21 30 (30)
افرا 1397/03/30 12   ماهه   سال 1396 147 155 (5)
وبصادر 1397/03/29 12   ماهه   سال 1396 (627) (294) (113)
زقيام 1397/03/29 12   ماهه   سال 1396 219 580 (62)
شليا 1397/03/29 9   ماهه   سال 1397 405 601 (33)
حبندر 1397/03/29 12   ماهه   سال 1396 434 443 (2)
تكنو 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 (111) 5 (2320)
خساپا 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 (463) 40 (1258)
وتجارت 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 (1502) (166) (805)
شپمچا 1397/03/28 6   ماهه   سال 1396 (2548) (532) (379)
دپارس 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 (868) 3756 (123)
زنجان 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 1 22 (95)
حكمت 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 31 207 (85)
خاور 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 (2086) (1162) (80)
فسپا 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 155 249 (38)
ختور 1397/03/28 12   ماهه   سال 1396 494 583 (15)
لابسا 1397/03/27 12   ماهه   سال 1396 2 62 (97)
خگستر 1397/03/27 12   ماهه   سال 1396 382 685 (44)
رمپنا 1397/03/27 12   ماهه   سال 1396 567 900 (37)
بنيرو 1397/03/27 12   ماهه   سال 1396 420 636 (34)
وبشهر 1397/03/27 12   ماهه   سال 1396 151 169 (11)
غنوش 1397/03/24 12   ماهه   سال 1396 46 190 (76)
سدبير 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 (78) 8 (1075)
خليبل 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 (48) 41 (217)
دفارا 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 (1645) 1530 (208)
پخش 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 68 390 (83)
كساوه 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 115 254 (55)
غديس 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 157 262 (40)
ميهن 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 (514) (425) (21)
بفجر 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 914 988 (7)
قاروم 1397/03/23 9   ماهه   سال 1397 9583 10047 (5)
شيراز 1397/03/23 12   ماهه   سال 1396 (285) (277) (3)
ثقزوي 1397/03/22 6   ماهه   سال 1397 (189) (45) (320)
وآتوس 1397/03/22 12   ماهه   سال 1396 (45) (28) (61)
كپارس 1397/03/22 12   ماهه   سال 1396 321 812 (60)
وآرين 1397/03/21 12   ماهه   سال 1396 (76) 16 (575)
پتاير 1397/03/21 12   ماهه   سال 1396 38 1357 (97)
وتوشه 1397/03/21 12   ماهه   سال 1396 559 818 (32)
دزهراوي 1397/03/20 12   ماهه   سال 1396 (2516) 160 (1673)
ثامان 1397/03/20 6   ماهه   سال 1397 (62) (23) (170)
مفاخر 1397/03/20 12   ماهه   سال 1396 (10) 109 (109)
ولساپا 1397/03/20 12   ماهه   سال 1396 209 326 (36)
شمواد 1397/03/20 6   ماهه   سال 1397 (678) (550) (23)
نتوس 1397/03/19 12   ماهه   سال 1396 (115) (10) (1050)
لخانه 1397/03/19 6   ماهه   سال 1396 (85) 116 (173)
بالاس 1397/03/19 12   ماهه   سال 1396 403 968 (58)
وتوكا 1397/03/19 12   ماهه   سال 1396 109 224 (51)
دفرا 1397/03/19 12   ماهه   سال 1396 890 924 (4)
بترانس 1397/03/17 12   ماهه   سال 1396 211 372 (43)
ثغرب 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 (74) 27 (374)
سدشت 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 (1) 31 (103)
وتوس 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 4 359 (99)
شرانل 1397/03/13 12   ماهه   سال 1396 1062 1975 (46)
شفارا 1397/03/13 12   ماهه   سال 1396 (2469) (1915) (29)
ثفارس 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 136 166 (18)
بنو 1397/03/13 12   ماهه   سال 1396 146 176 (17)
چافست 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 616 726 (15)
دسبحا 1397/03/13 12   ماهه   سال 1396 953 1096 (13)
وبيمه 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 (10) (9) (11)
داسوه 1397/03/13 12   ماهه   سال 1396 3119 3240 (4)
سكرد 1397/03/13 6   ماهه   سال 1397 (178) (173) (3)
زمگسا 1397/03/12 12   ماهه   سال 1396 254 2483 (90)
شلعاب 1397/03/12 12   ماهه   سال 1396 50 457 (89)
ورنا 1397/03/12 6   ماهه   سال 1397 15 67 (78)
ثپرديس 1397/03/12 6   ماهه   سال 1397 33 95 (65)
نبروج 1397/03/12 12   ماهه   سال 1396 (409) (311) (32)