::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
پلاسك 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (128) 7 (1929)
لكما 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (87) (5) (1640)
خاذين 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (199) 32 (722)
خساپا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (1232) (290) (325)
كساپا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (54) (15) (260)
قنقش 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (599) 975 (161)
كآرا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 3 145 (98)
مرقام 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 2 30 (93)
ثتوسا 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 22 141 (84)
داسوه 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 916 3011 (70)
غمهرا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 533 1626 (67)
فماك 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (60) (36) (67)
غنيلي 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (56) (38) (47)
واحصا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 496 873 (43)
فزرين 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 730 1110 (34)
شسم 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (597) (449) (33)
بگيلان 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 74 105 (30)
سمتاز 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 1061 1348 (21)
ثقزوي 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 (221) (189) (17)
دماوند 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 838 1004 (17)
دروز 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 12 14 (14)
بكام 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (287) (265) (8)
دجابر 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 1139 1158 (2)
ركيش 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 532 534 0
فلوله 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 24 144 (83)
نتوس 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 (183) (120) (53)
ولراز 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 (221) (158) (40)
خعمرا 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 121 188 (36)
وامير 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 2162 2932 (26)
مارون 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 4643 6163 (25)
خاهن 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 152 184 (17)
دلقما 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 251 283 (11)
نشار 1398/02/27 12   ماهه   سال 1397 (1225) 415 (395)
ولبهمن 1398/02/26 12   ماهه   سال 1397 306 367 (17)
قلرست 1398/02/26 9   ماهه   سال 1398 391 396 (1)
حرهور 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 0 385 (100)
شپاس 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 183 274 (33)
غگلستا 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 634 688 (8)
خليبل 1398/02/23 12   ماهه   سال 1397 (60) (48) (25)
دحاوي 1398/02/23 9   ماهه   سال 1397 357 364 (2)
وملت 1398/02/21 3   ماهه   سال 1398 (8) (5) (60)
ولانا 1398/02/21 3   ماهه   سال 1398 55 65 (15)
سپرده 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 601 715 (16)
غفارس 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 610 658 (7)
سرود 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 202 211 (4)
سقاين 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 3227 3329 (3)
غشوكو 1398/02/18 12   ماهه   سال 1397 (80) 50 (260)
دهدشت 1398/02/18 12   ماهه   سال 1397 (5) (2) (150)
تشتاد 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 (131) 1 (13200)
ديران 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 127 160 (21)
بكهنوج 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 1119 1374 (19)
زمگسا 1398/02/16 12   ماهه   سال 1397 465 634 (27)
پرداخت 1398/02/15 12   ماهه   سال 1397 1506 2452 (39)
ساذري 1398/02/14 12   ماهه   سال 1397 (1414) 321 (541)
نگين 1398/02/14 12   ماهه   سال 1397 (3392000) 1860000 (282)
شدوص 1398/02/12 12   ماهه   سال 1397 469 569 (18)
حتوكا 1398/02/11 12   ماهه   سال 1397 (32) 61 (152)
دسبحان 1398/02/11 12   ماهه   سال 1397 752 840 (10)
ثاخت 1398/02/07 6   ماهه   سال 1398 (44) (43) (2)
وليز 1398/02/04 12   ماهه   سال 1397 (283) 45 (729)
كازرو 1398/02/04 12   ماهه   سال 1397 (12) 12 (200)
وارس 1398/02/04 3   ماهه   سال 1398 (10) 80 (113)
ممسني 1398/02/04 12   ماهه   سال 1397 (6) (5) (20)
دكيمي 1398/02/03 12   ماهه   سال 1397 708 1680 (58)
وآذر 1398/02/02 6   ماهه   سال 1398 (177) 9 (2067)
ثامان 1398/02/02 6   ماهه   سال 1398 (56) (30) (87)
كفپارس 1398/02/02 3   ماهه   سال 1398 3 20 (85)
فسلير 1398/01/31 12   ماهه   سال 1397 (1249) (32) (3803)
وتوصا 1398/01/31 6   ماهه   سال 1398 (49) 422 (112)
سپ 1398/01/31 3   ماهه   سال 1398 138 269 (49)
كفرآور 1398/01/31 6   ماهه   سال 1398 (135) (101) (34)
ولغدر 1398/01/31 3   ماهه   سال 1398 76 87 (13)
سشمال 1398/01/31 3   ماهه   سال 1398 62 65 (5)
چكاوه 1398/01/31 12   ماهه   سال 1397 (164) (161) (2)
اتكام 1398/01/31 6   ماهه   سال 1398 132 134 (1)
كسرام 1398/01/30 6   ماهه   سال 1398 (153) 5 (3160)
تليسه 1398/01/30 12   ماهه   سال 1397 706 806 (12)
سجام 1398/01/29 3   ماهه   سال 1398 (85) (1) (8400)
ثزاگرس 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 (113) 18 (728)
وبرق 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 (11) 8 (238)