::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
پخش 1397/09/22 6   ماهه   سال 1397 84 232 (64)
حپترو 1397/09/21 6   ماهه   سال 1397 (93) 4 (2425)
لابسا 1397/09/21 6   ماهه   سال 1397 5 56 (91)
داسوه 1397/09/21 6   ماهه   سال 1397 236 1422 (83)
سرچشمه 1397/09/20 6   ماهه   سال 1397 89 91 (2)
خفناور 1397/09/19 6   ماهه   سال 1397 30 54 (44)
آسياتك 1397/09/19 6   ماهه   سال 1397 206 268 (23)
قنقش 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 (71) 54 (231)
ودانا 1397/09/18 12   ماهه   سال 1396 96 321 (70)
كباده 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 359 815 (56)
زمگسا 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 175 305 (43)
كسرا 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 89 100 (11)
خاور 1397/09/17 6   ماهه   سال 1397 (1271) (1002) (27)
سيلام 1397/09/17 9   ماهه   سال 1397 (285) (253) (13)
وكار 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 (72) 22 (427)
ونيرو 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 5 95 (95)
كروي 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 25 93 (73)
سپرده 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 163 331 (51)
دفرا 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 246 400 (39)
تبرك 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 15 23 (35)
ومعادن 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 34 41 (17)
نيرو 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 (98) (85) (15)
تايرا 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 385 444 (13)
بكام 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (221) (76) (191)
مفاخر 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (152) 183 (183)
فالوم 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (100) (47) (113)
غنوش 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (8) 76 (111)
خنصير 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 23 91 (75)
كماسه 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 81 260 (69)
ختور 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 82 237 (65)
تكنو 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (123) (75) (64)
ميدكو 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (3) (2) (50)
بنيرو 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 98 138 (29)
زكشت 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 166 232 (28)
فسديد 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (5174) (4500) (15)
سصفها 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 204 234 (13)
حبندر 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 (8461) 170 (5077)
ثاصفا 1397/09/13 12   ماهه   سال 1397 (64) 380 (117)
سنوين 1397/09/13 12   ماهه   سال 1396 5 32 (84)
تجار 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 9 30 (70)
خديزل 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 145 466 (69)
پكرمان 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 180 228 (21)
كرازي 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 137 166 (17)
فافزا 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 219 231 (5)
دتوليد 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 207 215 (4)
غپينو 1397/09/12 6   ماهه   سال 1397 19 70 (73)
هفردا 1397/09/12 12   ماهه   سال 1395 32 51 (37)
سيدكو 1397/09/12 6   ماهه   سال 1397 15 18 (17)
كحافظ 1397/09/12 6   ماهه   سال 1397 (406) (362) (12)
خمهر 1397/09/11 6   ماهه   سال 1397 (625) 9 (7044)
ختوقا 1397/09/11 6   ماهه   سال 1397 9 75 (88)
خليبل 1397/09/10 6   ماهه   سال 1397 (66) (10) (560)
كورز 1397/09/07 6   ماهه   سال 1397 1301 1615 (19)
سباقر 1397/09/06 6   ماهه   سال 1397 (466) (5) (9220)
گپارس 1397/09/05 6   ماهه   سال 1397 (21) 13 (262)
سدشت 1397/09/05 12   ماهه   سال 1397 (37) 48 (177)
پرداخت 1397/09/05 6   ماهه   سال 1397 778 1204 (35)
خشرق 1397/09/03 6   ماهه   سال 1397 2 6 (67)
دي 1397/09/03 6   ماهه   سال 1397 (3691) (2831) (30)
خريخت 1397/09/03 6   ماهه   سال 1397 (151) (122) (24)
دجابر 1397/09/03 6   ماهه   سال 1397 416 545 (24)
شمواد 1397/09/03 12   ماهه   سال 1397 (1054) (1046) (1)
وليز 1397/09/01 6   ماهه   سال 1397 (209) 14 (1593)
خپويش 1397/09/01 6   ماهه   سال 1397 151 1322 (89)
بالاس 1397/09/01 6   ماهه   سال 1397 154 282 (45)
كخاك 1397/09/01 6   ماهه   سال 1397 722 1054 (32)
تابا 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (328) 23 (1526)
لكما 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (94) 7 (1443)
فماك 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (27) (7) (286)
نمرينو 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (36) 20 (280)
ثرود 1397/08/30 12   ماهه   سال 1397 (55) 38 (245)
فمراد 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (70) 50 (240)
غمهرا 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (665) 870 (176)
ثقزوي 1397/08/30 12   ماهه   سال 1397 (41) 55 (175)
وآداك 1397/08/30 12   ماهه   سال 1397 (114) 368 (131)
خمحور 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 (447) (212) (111)
شستان 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 0 1 (100)
قثابت 1397/08/30 3   ماهه   سال 1398 (68) (35) (94)
دروز 1397/08/30 6   ماهه   سال 1397 2 17 (88)
چنوپا 1397/08/30 12   ماهه   سال 1397 31 213 (85)