::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
بگيلان 1398/08/23 12   ماهه   سال 1398 0 368 (100)
ثاخت 1398/08/22 12   ماهه   سال 1398 (30980) (89) (34709)
ونوين 1398/08/22 6   ماهه   سال 1398 (851) (199) (328)
خگستر 1398/08/22 6   ماهه   سال 1398 (170) 107 (259)
سدشت 1398/08/22 12   ماهه   سال 1398 0 14 (100)
كاسپين 1398/08/22 6   ماهه   سال 1398 1218 1845 (34)
ختوقا 1398/08/22 6   ماهه   سال 1398 7 9 (22)
حپارسا 1398/08/22 12   ماهه   سال 1398 689 772 (11)
فلوله 1398/08/21 6   ماهه   سال 1398 (370) 20 (1950)
وكار 1398/08/21 6   ماهه   سال 1398 (154) (72) (114)
بترانس 1398/08/21 6   ماهه   سال 1398 0 258 (100)
وثوق 1398/08/21 3   ماهه   سال 1399 30 92 (67)
غپينو 1398/08/21 6   ماهه   سال 1398 10 19 (47)
فاذر 1398/08/20 6   ماهه   سال 1398 (179) 50 (458)
جوين 1398/08/20 12   ماهه   سال 1398 0 1122 (100)
سدور 1398/08/20 6   ماهه   سال 1398 17 93 (82)
ولبهمن 1398/08/20 6   ماهه   سال 1398 83 159 (48)
وبشهر 1398/08/20 6   ماهه   سال 1398 33 59 (44)
غفارس 1398/08/20 6   ماهه   سال 1398 195 333 (41)
وتجارت 1398/08/19 6   ماهه   سال 1398 (249300) (483) (51515)
قلرست 1398/08/19 12   ماهه   سال 1398 0 854 (100)
وسكاب 1398/08/19 12   ماهه   سال 1398 200 362 (45)
ثامان 1398/08/18 12   ماهه   سال 1398 (11628) 37 (31527)
ددام 1398/08/18 6   ماهه   سال 1398 0 81 (100)
سمايه 1398/08/18 6   ماهه   سال 1398 (9878) (8744) (13)
ثباغ 1398/08/16 12   ماهه   سال 1398 (74) 254 (129)
كپرور 1398/08/16 6   ماهه   سال 1398 423 427 (1)
فسا 1398/08/15 6   ماهه   سال 1398 12 13 (8)
ميدكو 1398/08/13 6   ماهه   سال 1398 (9) (3) (200)
دبالك 1398/08/13 6   ماهه   سال 1398 177 496 (64)
داراب 1398/08/13 6   ماهه   سال 1398 12 16 (25)
وتوصا 1398/08/13 12   ماهه   سال 1398 826 858 (4)
بساما 1398/08/12 6   ماهه   سال 1398 74 236 (69)
دجابر 1398/08/12 6   ماهه   سال 1398 194 416 (53)
جهرم 1398/08/12 6   ماهه   سال 1398 9 11 (18)
دتوليد 1398/08/12 6   ماهه   سال 1398 186 207 (10)
فوكا 1398/08/11 12   ماهه   سال 1397 (135) (65) (108)
اخابر 1398/08/09 6   ماهه   سال 1398 6 272 (98)
فن آوا 1398/08/09 9   ماهه   سال 1398 (43) (27) (59)
حاريا 1398/08/08 9   ماهه   سال 1398 (112) (4) (2700)
سمگا 1398/08/06 6   ماهه   سال 1398 4 667 (99)
ولشرق 1398/08/06 9   ماهه   سال 1398 186 270 (31)
رتاپ 1398/08/06 6   ماهه   سال 1398 237 266 (11)
ثمسكن 1398/08/02 12   ماهه   سال 1398 (4988400) 57 (8751679)
رتكو 1398/08/02 6   ماهه   سال 1398 (165) 447 (137)
واميد 1398/08/01 6   ماهه   سال 1398 400 472 (15)
ذوب 1398/07/30 12   ماهه   سال 1398 (84548) 121 (69974)
وتوس 1398/07/30 12   ماهه   سال 1398 (213) 34 (726)
شفا 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 (18) 4 (550)
تپمپي 1398/07/30 3   ماهه   سال 1399 (9) 4 (325)
وزمين 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 (3092) (1141) (171)
كرمان 1398/07/30 3   ماهه   سال 1399 (12) 262399000 (100)
وسنا 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 (6) (3) (100)
ثتوسا 1398/07/30 12   ماهه   سال 1398 26 225 (88)
ثاباد 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 2 16 (88)
بپاس 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 229 694 (67)
وبانك 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 134 376 (64)
دسبحا 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 9 25 (64)
اوان 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 201 529 (62)
ولانا 1398/07/30 9   ماهه   سال 1398 79 175 (55)
همراه 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 972 2025 (52)
وحكمت 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 22 45 (51)
ومعلم 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 210 427 (51)
وپخش 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 13 26 (50)
حفاري 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 807 1426 (43)
فارس 1398/07/30 3   ماهه   سال 1399 81 135 (40)
سپ 1398/07/30 9   ماهه   سال 1398 525 840 (38)
وهور 1398/07/30 9   ماهه   سال 1398 40 63 (37)
ركيش 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 186 249 (25)
آپ 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 601 798 (25)
ولساپا 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 121 155 (22)
ميهن 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 9 11 (18)
ثشاهد 1398/07/30 3   ماهه   سال 1399 23 27 (15)
رانفور 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 570 647 (12)
پارسيان 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 161 182 (12)
وسرمد 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 193 206 (6)
دي 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 (3941) (3712) (6)
كالا 1398/07/30 6   ماهه   سال 1398 306 310 (1)
وارس 1398/07/29 9   ماهه   سال 1398 47 226 (79)
واحصا 1398/07/29 6   ماهه   سال 1398 103 172 (40)