::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شوينده 1398/01/01 12   ماهه  سال 1397 829 694 19
شكلر 1397/12/29 6   ماهه  سال 1398 627 144 335
غدام 1397/12/28 12   ماهه  سال 1397 1939 12 16058
تيپيكو 1397/12/28 9   ماهه  سال 1398 52 (11) 573
كگهر 1397/12/28 12   ماهه  سال 1397 1000 402 149
قمرو 1397/12/28 6   ماهه  سال 1398 424 191 122
وصنعت 1397/12/28 6   ماهه  سال 1398 266 136 96
داراب 1397/12/28 9   ماهه  سال 1397 24 13 85
رفاه 1397/12/28 3   ماهه  سال 1398 344 192 79
قپيرا 1397/12/28 6   ماهه  سال 1398 1059 616 72
قلرست 1397/12/28 6   ماهه  سال 1398 268 170 58
فسا 1397/12/28 9   ماهه  سال 1397 18 12 50
جهرم 1397/12/28 9   ماهه  سال 1397 19 13 46
شپلي 1397/12/28 12   ماهه  سال 1397 (449) (541) 17
واتي 1397/12/28 12   ماهه  سال 1397 293 254 15
زشريف 1397/12/27 12   ماهه  سال 1396 73 7 943
سفارس 1397/12/27 9   ماهه  سال 1398 11 (2) 650
وبهمن 1397/12/27 12   ماهه  سال 1397 283 111 155
غمارگ 1397/12/27 12   ماهه  سال 1397 78 37 111
وجامي 1397/12/27 6   ماهه  سال 1398 204 145 41
شزنگ 1397/12/27 3   ماهه  سال 1398 (166) (257) 35
ثشاهد 1397/12/27 6   ماهه  سال 1398 75 59 27
سهرمز 1397/12/27 3   ماهه  سال 1398 109 108 1
زپارس 1397/12/26 12   ماهه  سال 1397 879 507 73
وارس 1397/12/26 12   ماهه  سال 1397 1238 1035 20
برانسفو 1397/12/25 12   ماهه  سال 1397 1297 398 226
تاپكيش 1397/12/25 12   ماهه  سال 1397 377 267 41
ونيكي 1397/12/25 12   ماهه  سال 1397 330 249 33
قاروم 1397/12/22 6   ماهه  سال 1398 11344 10997 3
بايكا 1397/12/21 12   ماهه  سال 1397 8315 (1672) 597
خبازرس 1397/12/21 3   ماهه  سال 1398 149 87 71
تپكو 1397/12/21 9   ماهه  سال 1397 (171) (286) 40
تاپيكو 1397/12/19 9   ماهه  سال 1398 17 (2) 950
غشهد 1397/12/19 9   ماهه  سال 1397 109 (18) 706
واحيا 1397/12/15 6   ماهه  سال 1398 198 (84) 336
تپمپي 1397/12/15 6   ماهه  سال 1398 55 15 267
وخارزم 1397/12/15 6   ماهه  سال 1398 9 (14) 164
وبوعلي 1397/12/15 12   ماهه  سال 1397 500 294 70
وهور 1397/12/15 12   ماهه  سال 1397 231 168 38
سشمال 1397/12/15 12   ماهه  سال 1397 190 179 6
ثنور 1397/12/14 6   ماهه  سال 1398 11 1 1000
فلات 1397/12/14 12   ماهه  سال 1397 (11) (201) 95
وكادو 1397/12/13 6   ماهه  سال 1398 8 (9) 189
ولانا 1397/12/12 12   ماهه  سال 1397 198 86 130
فبيرا 1397/12/12 12   ماهه  سال 1397 97 (1481) 107
لازما 1397/12/12 3   ماهه  سال 1398 (8) (25) 68
وغدير 1397/12/12 12   ماهه  سال 1397 280 194 44
قثابت 1397/12/07 6   ماهه  سال 1398 201 (42) 579
تپولا 1397/12/07 9   ماهه  سال 1397 (144) (420) 66
دعبيد 1397/12/07 12   ماهه  سال 1397 1822 1113 64
بهپاك 1397/12/06 12   ماهه  سال 1397 1141 582 96
كمينا 1397/12/05 6   ماهه  سال 1397 1654 (15) 11127
دسانكو 1397/12/05 9   ماهه  سال 1397 91 32 184
ورنا 1397/12/01 3   ماهه  سال 1398 34 13 162
اميد 1397/12/01 12   ماهه  سال 1397 348 312 12
نبروج 1397/11/30 9   ماهه  سال 1397 653 (352) 286
غچين 1397/11/30 6   ماهه  سال 1398 912 342 167
سكرما 1397/11/30 12   ماهه  سال 1397 592 344 72
فرآور 1397/11/30 9   ماهه  سال 1397 2697 1827 48
ولشرق 1397/11/30 12   ماهه  سال 1397 391 340 15
اتكاي 1397/11/29 12   ماهه  سال 1397 551 218 153
سپ 1397/11/29 12   ماهه  سال 1397 1228 814 51
وسپه 1397/11/29 12   ماهه  سال 1397 305 254 20
ساينا 1397/11/26 12   ماهه  سال 1397 908 406 124
ثاژن 1397/11/25 3   ماهه  سال 1398 (1) (6) 83
ذوب 1397/11/24 9   ماهه  سال 1397 174 2 8600
دبالك 1397/11/24 9   ماهه  سال 1397 560 (463) 221
دامين 1397/11/23 9   ماهه  سال 1397 411 203 102
ولغدر 1397/11/23 12   ماهه  سال 1397 266 161 65
جوين 1397/11/20 12   ماهه  سال 1397 1085 814 33
ساروج 1397/11/18 12   ماهه  سال 1397 398 268 49
صغرب 1397/11/17 9   ماهه  سال 1397 992850000 (19160000) 5282
وصنا 1397/11/17 12   ماهه  سال 1397 493 111 344
كورزي 1397/11/17 12   ماهه  سال 1397 (23) (103) 78
دشيمي 1397/11/17 9   ماهه  سال 1397 498 427 17
شپمچا 1397/11/16 6   ماهه  سال 1397 9486 (2548) 472
شپاكسا 1397/11/16 12   ماهه  سال 1397 1751 510 243
قشير 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 263 79 233
پرديس 1397/11/14 12   ماهه  سال 1397 528 230 130
خفنر 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 58 (362) 116