::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
دبالك 1397/09/21 6   ماهه  سال 1397 496 (337) 247
وبشهر 1397/09/21 6   ماهه  سال 1397 59 36 64
وتوشه 1397/09/21 6   ماهه  سال 1397 395 258 53
بترانس 1397/09/20 6   ماهه  سال 1397 258 9 2767
ثغرب 1397/09/20 12   ماهه  سال 1397 65 (40) 263
وآرين 1397/09/20 6   ماهه  سال 1397 (41) (61) 33
سفاسي 1397/09/20 6   ماهه  سال 1397 (585) (807) 28
خزاميا 1397/09/20 6   ماهه  سال 1397 (70) (77) 9
بساما 1397/09/20 6   ماهه  سال 1397 236 222 6
بشهاب 1397/09/19 6   ماهه  سال 1397 232 (217) 207
ثشرق 1397/09/19 12   ماهه  سال 1397 57 (119) 148
ونفت 1397/09/16 6   ماهه  سال 1397 35 1 3400
كگل 1397/09/16 6   ماهه  سال 1397 735 281 162
خكار 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 31 2 1450
ذوب 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 66 (41) 261
چدن 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 609 171 256
وآفري 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 32 10 220
بميلا 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 328 105 212
پارتا 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 216 70 209
فملي 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 442 163 171
فولاي 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 142 (395) 136
دكوثر 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 124 54 130
فخوز 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 1040 458 127
خزر 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 29 13 123
وبملت 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 81 37 119
پاكشو 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 1011 533 90
وخاور 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 255 143 78
جم 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 1616 925 75
پلوله 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 324 200 62
غشهداب 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 155 125 24
وسينا 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 70 61 15
اخابر 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 272 267 2
دانا 1397/09/15 6   ماهه  سال 1397 85 84 1
دسبحا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 25 (1) 2600
خبهمن 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 13 2 550
دفارا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 618 (204) 403
شسپا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 4333 933 364
ساراب 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 199 48 315
وبانك 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 510 137 272
فولاژ 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 155 53 192
شاراك 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 792 279 184
لخانه 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 60 (85) 171
ثعتما 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 0 (26) 100
لخزر 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 811 417 94
وبوعلي 1397/09/14 9   ماهه  سال 1397 458 262 75
فاسمين 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 920 531 73
غصينو 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 204 118 73
خاذين 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 5 3 67
شرانل 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 837 506 65
رانفور 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 647 432 50
كساوه 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 153 106 44
فخاس 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 182 129 41
وتوكا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 (3) (5) 40
پارسيان 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 182 135 35
مارون 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 3597 2772 30
شكربن 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 613 482 27
خفولا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 211 182 16
خگستر 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 107 93 15
بسويچ 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 596 521 14
خودكفا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 (35) (38) 8
زبينا 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 125 116 8
فزرين 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 629 584 8
مداران 1397/09/14 6   ماهه  سال 1397 153 143 7
واحصا 1397/09/13 6   ماهه  سال 1397 172 46 274
حخزر 1397/09/13 6   ماهه  سال 1397 192 65 195
زگلدشت 1397/09/13 6   ماهه  سال 1397 349 188 86
كپرور 1397/09/13 6   ماهه  سال 1397 427 257 66
شپنا 1397/09/13 6   ماهه  سال 1397 639 423 51
همراه 1397/09/13 6   ماهه  سال 1397 2025 1786 13
فپنتا 1397/09/12 6   ماهه  سال 1397 3709 639 480
شيراز 1397/09/12 6   ماهه  سال 1397 578 (222) 360
خلنت 1397/09/11 6   ماهه  سال 1397 41 (136) 130
وسرمد 1397/09/11 6   ماهه  سال 1397 206 141 46
شخارك 1397/09/10 6   ماهه  سال 1397 8687 1652 426
لپارس 1397/09/10 6   ماهه  سال 1397 853 163 423
سخوز 1397/09/10 6   ماهه  سال 1397 519 119 336
زنگان 1397/09/10 6   ماهه  سال 1397 232 (113) 305
خبازرس 1397/09/10 12   ماهه  سال 1397 1256 876 43
قاروم 1397/09/10 12   ماهه  سال 1397 9798 9314 5
ارفع 1397/09/08 6   ماهه  سال 1397 940 (41) 2393