::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
قاسم 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 485 20 2325
پاسا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 390 (39) 1100
آ س پ 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 7 1 600
نبروج 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 939 (188) 599
فلامي 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 1034 158 554
شغدير 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 863 136 535
بكاب 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 448 76 489
بالبر 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 142 (39) 464
كپشير 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 545 104 424
هرمز 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1106 252 339
زقيام 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 895 219 309
كاوه 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 929 228 307
پخش 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 410 (214) 292
شبريز 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 4191 1107 279
ثالوند 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 285 79 261
بورس 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 580 166 249
دبالك 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 753 (559) 235
زشگزا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1349 406 232
كوثر 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 879 266 230
شبندر 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2861 892 221
شفن 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 17183 5522 211
كدما 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 291 95 206
خرينگ 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 58 (62) 194
شراز 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 5061 1762 187
كرماشا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1456 510 185
كفرا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2064 762 171
وآداك 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 185 (276) 167
فاما 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 643 241 167
شخارك 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 12744 4870 162
غنوش 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 117 46 154
فولاژ 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 548 217 153
شتران 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1345 556 142
فخاس 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 505 221 129
سفاروم 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 114 50 128
كخاك 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2416 1101 119
خراسان 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 3123 1445 116
شپنا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1981 927 114
حفاري 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 561 264 113
وگردش 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 57 (476) 112
غگرجي 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 882 426 107
تكنو 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2 (197) 101
دزهراوي 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 (177) (2516) 93
قنيشا 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 616 320 93
بنيرو 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1164 615 89
چفيبر 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 (25) (232) 89
حسينا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2391 1287 86
غسالم 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 409 221 85
ثنوسا 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 (26) (171) 85
وسينا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 129 70 84
ثغرب 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 (12) (74) 84
پارس 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 9279 5082 83
بنو 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 256 142 80
فرابورس 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 538 313 72
خريخت 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 (61) (194) 69
كاسپين 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 4124 2538 62
قزوين 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1218 752 62
وشمال 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 (166) (425) 61
قچار 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1482 921 61
شكبير 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2253 1414 59
دفرا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1439 911 58
بخاور 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 93 60 55
زكشت 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 602 392 54
غديس 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 241 157 54
قشير 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 212 139 53
گكيش 1398/02/29 6   ماهه  سال 1398 83 56 48
نوري 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 7189 5113 41
سيستم 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 739 540 37
شلرد 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 (2) (3) 33
دكپسول 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 755 574 32
كيميا 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1772 1408 26
ما 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 440 390 13
درازك 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1835 1643 12
ومعلم 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 252 229 10
وايران 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 234 223 5
خپويش 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 3442 3315 4
بسويچ 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1054 1052 0
پتاير 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 1178 38 3000
ثنظام 1398/02/28 6   ماهه  سال 1398 94 6 1467
ختراك 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 797 129 518
ماديرا 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 1254 222 465