::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
بايكا 1397/06/20 6   ماهه  سال 1397 12887 (456) 2926
ونيكي 1397/06/14 6   ماهه  سال 1397 118 104 13
سامان 1397/06/12 12   ماهه  سال 1396 127 11 1055
حسينا 1397/06/05 3   ماهه  سال 1397 450 273 65
وثوق 1397/06/03 12   ماهه  سال 1397 445 217 105
ولپارس 1397/06/03 6   ماهه  سال 1397 78 42 86
سفارس 1397/06/03 12   ماهه  سال 1397 121 70 73
كفپارس 1397/05/30 6   ماهه  سال 1397 24 5 380
اتكاي 1397/05/30 6   ماهه  سال 1397 156 90 73
فبيرا 1397/05/30 6   ماهه  سال 1397 (502) (1046) 52
فروس 1397/05/30 3   ماهه  سال 1397 53 36 47
سپ 1397/05/30 6   ماهه  سال 1397 548 379 45
تديزل 1397/05/30 12   ماهه  سال 1396 (244) (298) 18
فارس 1397/05/30 12   ماهه  سال 1397 943 820 15
ولانا 1397/05/29 6   ماهه  سال 1397 140 37 278
وزمين 1397/05/29 12   ماهه  سال 1396 75 (51) 247
واميد 1397/05/29 6   ماهه  سال 1397 472 210 125
دعبيد 1397/05/29 6   ماهه  سال 1397 856 523 64
غچين 1397/05/29 12   ماهه  سال 1397 654 572 14
پترول 1397/05/28 12   ماهه  سال 1397 119 97 23
وتجارت 1397/05/28 3   ماهه  سال 1397 (384) (429) 10
تاپيكو 1397/05/27 12   ماهه  سال 1397 354 298 19
وسبحان 1397/05/26 6   ماهه  سال 1397 428 116 269
برانسفو 1397/05/25 6   ماهه  سال 1397 286 100 186
ولغدر 1397/05/24 6   ماهه  سال 1397 152 69 120
وسديد 1397/05/24 12   ماهه  سال 1396 (1028) (1537) 33
وجامي 1397/05/22 12   ماهه  سال 1397 268 190 41
وتعاون 1397/05/21 3   ماهه  سال 1397 34 11 209
قچار 1397/05/21 3   ماهه  سال 1397 170 65 162
وصنا 1397/05/21 6   ماهه  سال 1397 96 49 96
كقزوي 1397/05/20 3   ماهه  سال 1397 (28) (63) 56
خبازرس 1397/05/16 9   ماهه  سال 1397 387 143 171
فاذر 1397/05/16 3   ماهه  سال 1397 (40) (86) 53
وسرمد 1397/05/16 3   ماهه  سال 1397 92 84 10
غالبر 1397/05/15 3   ماهه  سال 1397 (9) (18) 50
بورس 1397/05/15 3   ماهه  سال 1397 39 38 3
حريل 1397/05/14 3   ماهه  سال 1397 24 21 14
سخوز 1397/05/13 3   ماهه  سال 1397 137 60 128
تپكو 1397/05/13 3   ماهه  سال 1397 (37) (103) 64
زگلدشت 1397/05/11 3   ماهه  سال 1397 114 88 30
واحصا 1397/05/10 3   ماهه  سال 1397 104 2 5100
دكوثر 1397/05/10 3   ماهه  سال 1397 (10) (22) 55
وسپه 1397/05/10 6   ماهه  سال 1397 156 121 29
شگل 1397/05/10 6   ماهه  سال 1397 367 346 6
فولاي 1397/05/09 3   ماهه  سال 1397 73 (378) 119
حاريا 1397/05/09 6   ماهه  سال 1397 (7) (41) 83
گوهران 1397/05/09 6   ماهه  سال 1397 140 90 56
اتكام 1397/05/09 9   ماهه  سال 1397 201 143 41
وپسا 1397/05/08 3   ماهه  سال 1397 0 (1) 100
ودي 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 85 35 143
شراز 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 727 404 80
غگز 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 (44) (139) 68
قشير 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 (36) (50) 28
سبجنو 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 268 260 3
خديزل 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 322 132 144
غشهداب 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 52 26 100
لازما 1397/05/06 9   ماهه  سال 1397 (59) (134) 56
حكمت 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 6 5 20
فسديد 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 (2115) (2249) 6
شاوان 1397/05/04 3   ماهه  سال 1397 326 169 93
شبندر 1397/05/04 3   ماهه  سال 1397 468 257 82
كفرا 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 230 82 180
بساما 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 78 49 59
وبشهر 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 26 19 37
ونوين 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 (118) (126) 6
ذوب 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 19 (20) 195
پرشيا 1397/05/02 12   ماهه  سال 1396 465 162 187
نوين 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 43 23 87
فنورد 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 197 106 86
فاراك 1397/05/02 9   ماهه  سال 1397 (56) (167) 66
كرماشا 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 156 112 39
وملت 1397/05/02 6   ماهه  سال 1397 (6) (7) 14
پرديس 1397/05/01 6   ماهه  سال 1397 49 6 717
دشيري 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 380 187 103
خفنر 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 (35) (148) 76
شاراك 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 211 125 69
كوثر 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 94 59 59
دماوند 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 229 187 22
پارسان 1397/05/01 9   ماهه  سال 1397 348 291 20
وغدير 1397/05/01 6   ماهه  سال 1397 76 66 15