::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
لبوتان 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 182 3 5967
كگاز 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 346 46 652
دلر 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 1203 267 351
شاملا 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 1933 478 304
چكارن 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 357 (217) 265
فپنتا 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 354 102 247
بكاب 1398/04/25 9   ماهه  سال 1398 406 127 220
غشان 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 124 53 134
چكاوه 1398/04/25 3   ماهه  سال 1398 19 (67) 128
سهرمز 1398/04/25 6   ماهه  سال 1398 552 301 83
كگل 1398/04/25 12   ماهه  سال 1397 1200 727 65
ثاژن 1398/04/24 6   ماهه  سال 1398 51 4 1175
وآفر 1398/04/24 6   ماهه  سال 1398 136 19 616
خلنت 1398/04/24 12   ماهه  سال 1397 969 (325) 398
شكبير 1398/04/24 3   ماهه  سال 1398 694 149 366
سفارس 1398/04/24 12   ماهه  سال 1398 264 121 118
وبانك 1398/04/24 12   ماهه  سال 1397 1113 578 93
وسديد 1398/04/24 12   ماهه  سال 1397 (87) (986) 91
سبجنو 1398/04/24 3   ماهه  سال 1398 346 268 29
وبملت 1398/04/23 12   ماهه  سال 1397 2420 118 1951
فلات 1398/04/23 6   ماهه  سال 1398 20 (6) 433
پسهند 1398/04/23 3   ماهه  سال 1398 129 27 378
خفنر 1398/04/23 3   ماهه  سال 1398 47 (35) 234
پشاهن 1398/04/23 3   ماهه  سال 1398 82 27 204
اعتلا 1398/04/23 3   ماهه  سال 1398 276 123 124
بفجر 1398/04/23 12   ماهه  سال 1397 1131 914 24
كپارس 1398/04/22 3   ماهه  سال 1398 302 65 365
كشرق 1398/04/22 3   ماهه  سال 1398 167 (87) 292
كوثر 1398/04/22 12   ماهه  سال 1397 709 293 142
ثجوان 1398/04/22 9   ماهه  سال 1398 (37) (460) 92
ومشان 1398/04/22 12   ماهه  سال 1398 212 159 33
غشهداب 1398/04/22 12   ماهه  سال 1397 362 315 15
دپارس 1398/04/20 12   ماهه  سال 1397 4722 (1225) 485
كدما 1398/04/20 12   ماهه  سال 1397 1167 (521) 324
خكار 1398/04/20 12   ماهه  سال 1397 78 20 290
كسعدي 1398/04/20 3   ماهه  سال 1398 51 (39) 231
شاوان 1398/04/20 12   ماهه  سال 1397 2650 1229 116
وپخش 1398/04/20 12   ماهه  سال 1397 3530 1888 87
تپولا 1398/04/20 12   ماهه  سال 1397 (210) (523) 60
وآرين 1398/04/19 12   ماهه  سال 1397 456 (73) 725
كساوه 1398/04/19 12   ماهه  سال 1397 583 88 563
بتك 1398/04/19 12   ماهه  سال 1397 103 44 134
كايتا 1398/04/19 9   ماهه  سال 1398 86 (429) 120
حسينا 1398/04/19 12   ماهه  سال 1397 2147 1287 67
ولصنم 1398/04/19 6   ماهه  سال 1398 132 104 27
پاكشو 1398/04/18 12   ماهه  سال 1397 4727 1361 247
غبهنوش 1398/04/18 12   ماهه  سال 1397 348 167 108
شفارا 1398/04/18 12   ماهه  سال 1397 (18) (2469) 99
شصفها 1398/04/17 12   ماهه  سال 1397 8664 (1403) 718
شيران 1398/04/17 6   ماهه  سال 1398 1169 249 369
قهكمت 1398/04/17 6   ماهه  سال 1398 1318 418 215
زكشت 1398/04/17 12   ماهه  سال 1397 598 392 53
فولاد 1398/04/17 12   ماهه  سال 1397 1133 869 30
سصفها 1398/04/17 12   ماهه  سال 1397 560 449 25
غشهد 1398/04/16 3   ماهه  سال 1398 4112 2 205500
كي بي سي 1398/04/16 3   ماهه  سال 1398 489 48 919
فولاژ 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 818 242 238
فبستم 1398/04/16 6   ماهه  سال 1398 43 15 187
وبشهر 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 396 151 162
بخاور 1398/04/16 3   ماهه  سال 1398 49 19 158
حتايد 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 1546 692 123
نوين 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 286 149 92
غگز 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 (207) (673) 69
سمگا 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 659 435 51
وساپا 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 50 38 32
خپويش 1398/04/16 12   ماهه  سال 1397 4217 3315 27
ماديرا 1398/04/15 3   ماهه  سال 1398 699 64 992
سدبير 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 242 (88) 375
شپنا 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 2539 871 192
پارس 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 9830 5082 93
ملت 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 302 223 35
جم 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 2817 2293 23
تديزل 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 (192) (244) 21
لسرما 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 246 218 13
كورز 1398/04/15 12   ماهه  سال 1397 2295 2105 9
شيراز 1398/04/13 12   ماهه  سال 1397 1264 (285) 544
سدشت 1398/04/13 9   ماهه  سال 1398 114 (34) 435
تكنو 1398/04/13 12   ماهه  سال 1397 3 (201) 101
خكرمان 1398/04/13 12   ماهه  سال 1397 143 105 36
كروي 1398/04/13 12   ماهه  سال 1397 670 498 35