::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
خبازرس 1397/03/31 6   ماهه  سال 1397 476 172 177
پاسا 1397/03/31 12   ماهه  سال 1396 4 (48) 108
ودي 1397/03/31 12   ماهه  سال 1396 307 150 105
سشرق 1397/03/31 6   ماهه  سال 1397 (53) (192) 72
رفاه 1397/03/31 6   ماهه  سال 1397 344 225 53
كفرآور 1397/03/31 9   ماهه  سال 1397 (167) (273) 39
حرآهن 1397/03/31 12   ماهه  سال 1396 755 697 8
وپخش 1397/03/31 12   ماهه  سال 1396 1898 1782 7
مارون 1397/03/31 12   ماهه  سال 1396 5059 4957 2
ونوين 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 78 (23) 439
ختوقا 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 851 168 407
چرمش 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 100 23 335
خكمك 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 49 (22) 323
خپارس 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 30 11 173
چكاپا 1397/03/30 6   ماهه  سال 1397 311 132 136
ومعادن 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 331 143 131
لازما 1397/03/30 6   ماهه  سال 1397 4 (73) 105
چدن 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 439 260 69
كحافظ 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 (1020) (1841) 45
شجي 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 778 584 33
كسرا 1397/03/30 12   ماهه  سال 1396 223 199 12
سهرمز 1397/03/30 6   ماهه  سال 1397 301 286 5
سمگا 1397/03/29 3   ماهه  سال 1397 204 (5) 4180
ونيرو 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 288 93 210
حسير 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 191 97 97
حخزر 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 197 101 95
واحصا 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 873 469 86
غصينو 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 519 281 85
غاذر 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 338 241 40
ونفت 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 252 184 37
جم 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 1856 1769 5
دكيمي 1397/03/29 12   ماهه  سال 1396 1680 1645 2
فاذر 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 343 (3) 11533
خصدرا 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 3715 (450) 926
فولاد 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 780 247 216
كماسه 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 367 118 211
پرشيا 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 469 162 190
قچار 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 921 340 171
كگل 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 750 395 90
خبهمن 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 199 133 50
فملي 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 484 342 42
وانصار 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 338 264 28
وخاور 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 409 336 22
غپاك 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 40 35 14
زبينا 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 141 126 12
مداران 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 325 313 4
پارسيان 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 216 210 3
سفاروم 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 49 48 2
خديزل 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 793 790 0
وملي 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 16 1 1500
كگاز 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 2009 (290) 793
نيرو 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 127 (370) 134
گپارس 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 (8) (69) 88
ساراب 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 154 108 43
دكوثر 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 223 193 16
شبهرن 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 2131 1903 12
فپنتا 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 1652 1600 3
شپترو 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 (627) (634) 1
شسپا 1397/03/25 12   ماهه  سال 1396 2990 849 252
بوعلي 1397/03/25 12   ماهه  سال 1396 8488 5377 58
هاي وب 1397/03/24 12   ماهه  سال 1396 368 346 6
قشرين 1397/03/23 6   ماهه  سال 1397 1464 (84) 1843
تابا 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 485 113 329
سمتاز 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 1348 599 125
نوري 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 5113 2531 102
كطبس 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 350 221 58
شاراك 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 629 436 44
تايرا 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 843 612 38
كخاك 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 1241 903 37
كپرور 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 689 594 16
سمايه 1397/03/23 9   ماهه  سال 1396 (8241) (9085) 9
خكاوه 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 (859) (938) 8
البرز 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 145 140 4
خزر 1397/03/22 12   ماهه  سال 1396 59 (28) 311
فرابورس 1397/03/22 12   ماهه  سال 1396 446 358 25
چكارن 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 313 (13) 2508
ثاباد 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 4 (7) 157
ثاخت 1397/03/21 6   ماهه  سال 1397 2 (41) 105
ساذري 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 321 (7455) 104
ملت 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 229 113 103