::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
2 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
3 آواي سهام كيان www.asmfund.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
4 اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد مشاور سرمايه گذاري معيار بازارگزدانی
5 اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر بازارگزدانی
6 اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
7 اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بازارگزدانی
8 اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص) بازارگزدانی
9 اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/ سبدگردان سهم آشنا ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
10 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
11 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
12 ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.ir سبدگردان آسال ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
13 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
14 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
15 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
16 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
17 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد موسسه حسابرسي داريا روش درآمد ثابت
18 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
19 امين آشنا ايرانيان iamf.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
20 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان سبدگردان پاداش سرمايه درآمد ثابت
21 اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
22 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
23 با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران درآمد ثابت
24 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
25 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
26 با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
27 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
28 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه تمدن نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازارگزدانی
29 بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.do شركت تأمين سرمايه تمدن ضامن موسسه حسابرسي رازدار بازارگزدانی
30 بازارگرداني ملت mbfs.rhbroker.com/index.do شركت تامين سرمايه بانك ملت ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
31 بازارگرداني نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار بازارگزدانی
32 بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
33 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
34 بانك گردشگري www.gbfund.ir سبدگردان سرآمد بازار بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
35 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
36 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
37 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
38 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
39 پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين طلا
40 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار طلا
41 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
42 پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.com مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك) ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران درآمد ثابت
43 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
44 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين مختلط
45 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
46 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
47 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين در سهام
48 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
49 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
50 ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
51 جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار جسورانه
52 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
53 در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز طلا
54 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
55 ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
56 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
57 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
58 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
59 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
60 سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
61 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
62 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
63 صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.net/ تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
64 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com شركت سبدگردان سرآمد بازار موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
65 صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com تامين سرمايه تمدن بانك شهر موسسه حسابرسي سامان پندار درآمد ثابت
66 صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
67 صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا www.asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
68 صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام www.asemanetf.com شركت سبدگردان آسمان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
69 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش www.armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس بازارگزدانی
70 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار www.armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش بازارگزدانی
71 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر ت www.tsfund.ir سبدگردان الگوريتم حسابرسي آزمودگان بازارگزدانی
72 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د www. شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور بازارگزدانی
73 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين www.arzeshafarinfund.com كارگزاري صبا جهاد نامشخص نامشخص مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
74 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايراني www.smomidfund.ir تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران بازارگزدانی
75 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر www.bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن ندارد سبد گردان نوين نگر آسيا بازارگزدانی
76 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي www.fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
77 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي www.daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود بازارگزدانی
78 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر www.ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين بازارگزدانی
79 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام امي fund.goharanomid.ir سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بازارگزدانی
80 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور بازارگزدانی
81 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان adminsmart.aban.net كارگزاري آبان نامشخص نامشخص شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
82 صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت www.mellatetf.com شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
83 صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
84 صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت www.aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
85 صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا www.aminfarda.com تأمين سرمايه امين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
86 صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت www.andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
87 صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
88 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش درآمد ثابت
89 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين درآمد ثابت
90 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم www.kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
91 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايران ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
92 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس www.novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
93 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي افتخار حافظ مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ نامشخص نامشخص شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
94 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي خليج فارس pgfund.ir سرمايه گذاري مدبران اقتصاد نامشخص نامشخص مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
95 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.com سبدگردان كاريزما حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود بازارگزدانی
96 صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
97 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم www.sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
98 صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا www.apmprojectfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص تامين سرمايه تمدن
99 صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان www.iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
100 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده www.atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد شركت تأمين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي رازدار در سهام
101 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز www.momtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين مختلط
102 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي www.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
103 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.com/ شركت سبدگردان انتخاب مفيد ندارد - موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
104 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.ir شركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي ك نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز مختلط
105 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي www.armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. حسابرسي بهراد مشار جسورانه
106 صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طل www.ayaretf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار طلا
107 صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين در سهام
108 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه www.iranetf.ir شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
109 صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
110 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.com شركت سبد گردان الماس نامشخص نامشخص آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
111 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
112 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد www.ganjinehavid1.com شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
113 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
114 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
115 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
116 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه www.omid-fund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
117 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد www.aminavidfund.com شركت تامين سرمايه امين شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز مختلط
118 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد www.isatisfund.com سبدگردان ايساتيس پوياكيش ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
119 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي كاربرد ارقام در سهام
120 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.aban.net سبدگردان آبان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا مختلط
121 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز fundsite.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
122 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو www.pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
123 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحـان www.sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
124 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه دنيا www.sarmayehdonyafund.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان كارگزاري توسعه سرمايه دنيا موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
125 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
126 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
127 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
128 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
129 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
130 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
131 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه www.fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
132 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
133 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش در سهام
134 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد www.omid.abanbroker.com شركت سبدگردان آبان موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
135 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان www.aban.abanbroker.com سبدگردان آبان ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
136 صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد موسسه حسابرسي وخدماتي مديريت رهبين درآمد ثابت
137 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك‌انديشان هنر www.honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
138 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي شاخص انديشان در سهام
139 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
140 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
141 قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
142 قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.com شركت كارگزاري صباتأمين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
143 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
144 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
145 قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.com شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
146 قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/ شركت سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
147 قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fund شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
148 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
149 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com سبدگردان آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
150 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار مختلط
151 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
152 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
153 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
154 مختلط گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
155 مشترك آگاه www.agah-fund.ir شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
156 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
157 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
158 مشترك البرز www.alborzfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
159 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
160 مشترك بانك مسكن maskanibfund.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خاص درآمد ثابت
161 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
162 مشترك پويا www.iranfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
163 مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
164 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
165 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت سبدگردان الگوريتم شركت آتي نگر سپهر ايرانيان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
166 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
167 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
168 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا مختلط
169 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
170 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
171 مشترك عقيق aghighfund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد ? ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
172 مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/ تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
173 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
174 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
175 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
176 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
177 مشترك نوانديشان  fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
178 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي هدف همكاران در سهام
179 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
180 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
181 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
182 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do تامين سرمايه كاردان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
183 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
184 نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
185 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do سبدگردان سهم آشنا تامين سرمايه تمدن شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
186 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
187 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
188 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
189 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
190 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/ مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين مختلط
191 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي مختلط
192 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
193 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
194 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق ندارد موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس در سهام
195 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
196 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط