::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
2 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
3 آواي سهام كيان www.asmfund.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
4 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
5 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
6 ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.ir سبدگردان آسال ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
7 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
8 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
9 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
10 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد موسسه حسابرسي داريا روش درآمد ثابت
11 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
12 امين آشنا ايرانيان iamf.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنا ندارد مؤسسه حسابرسي بهمند درآمد ثابت
13 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان سبدگردان پاداش سرمايه درآمد ثابت
14 اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
15 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
16 انديشه زرين پاسارگاد azpfund.com كارگزاري بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
17 با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران درآمد ثابت
18 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
19 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
20 با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
21 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
22 بازارگرداني افتخار حافظ www.ehafezfund.com مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
23 بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
24 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
25 بانك گردشگري www.gbfund.ir كارگزاري آگاه بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
26 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
27 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
28 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
29 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
30 پرديس www.pardisfund.com شركت كارگزاري آراد ايرانيان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
31 پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين درآمد ثابت
32 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
33 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
34 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
35 تصميم نگاران پيشتاز www.tasmimfund.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص) در سهام
36 توسعه اندوخته آينده www.atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
37 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين مختلط
38 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
39 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
40 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
41 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
42 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
43 ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
44 جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
45 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
46 در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
47 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
48 ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
49 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن بانك مسكن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
50 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
51 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
52 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
53 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.ir/ سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
54 سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
55 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه در سهام
56 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
57 صندوق بازارگرداني اكسير سودا esodammf.com سبدگردان كاريزما حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
58 صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد www.ayaretf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
59 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د www. شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص-- موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
60 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين www.arzeshafarinfund.com كارگزاري صبا جهاد نامشخص نامشخص-- مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
61 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص-- موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
62 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان adminsmart.aban.net كارگزاري آبان نامشخص نامشخص-- شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
63 صندوق سرمايه گذاري افق ملت(قابل معامله) www.mellatetf.com شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
64 صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.net/ تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
65 صندوق سرمايه گذاري ثابت نامي مفيد namifund.com/ شركت سبدگردان انتخاب مفيد -ندارد - موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
66 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com شركت سبدگردان سرآمد بازار موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
67 صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
68 صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
69 صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا www.asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
70 صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام www.asemanetf.com شركت سبدگردان آسمان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
71 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش www.armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس در سهام
72 صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين درآمد ثابت
73 صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت www.aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
74 صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا www.aminfarda.com تأمين سرمايه امين -- مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
75 صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت www.andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
76 صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
77 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش درآمد ثابت
78 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين درآمد ثابت
79 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم www.kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
80 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايران ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
81 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس www.novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
82 صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
83 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم www.sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
84 صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا www.apmprojectfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص-- تامين سرمايه تمدن درآمد ثابت
85 صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان www.iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
86 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز www.momtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين مختلط
87 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي www.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
88 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي www.armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. حسابرسي بهراد مشار در سهام
89 صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين در سهام
90 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه www.iranetf.ir شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
91 صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
92 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
93 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
94 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
95 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه www.omid-fund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
96 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد www.aminavidfund.com كارگزاري امين آويد شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز مختلط
97 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد www.isatisfund.com سبدگردان ايساتيس پوياكيش ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
98 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com كارگزاري بانك اقتصاد نوين(سهامي خاص)- مدير ندارد موسسه حسابرسي كاربرد ارقام در سهام
99 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.aban.net سبدگردان آبان ندارد- ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا مختلط
100 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز fundsite.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
101 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو www.pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
102 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحـان www.sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
103 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه دنيا www.sarmayehdonyafund.com كارگزاري توسعه سرمايه دنيا كارگزاري توسعه سرمايه دنيا شركت سبدگردان آسمان در سهام
104 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
105 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
106 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
107 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس www.armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
108 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
109 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
110 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه www.fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه مشاور سرمايه‌گذاري آواي اگاه در سهام
111 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
112 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش در سهام
113 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد www.omid.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر در سهام
114 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان www.aban.abanbroker.com سبدگردان آبان ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
115 صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
116 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك‌انديشان هنر www.honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
117 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي سامان پندار در سهام
118 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
119 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
120 قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
121 قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.com شركت كارگزاري صباتأمين ندارد شركت سبدگردان آسمان درآمد ثابت
122 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
123 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
124 قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.com شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
125 قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/ شركت سبدگردان كاريزما شركت سبدگردان كاريزما شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
126 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
127 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com شركت كارگزاري آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
128 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار مختلط
129 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
130 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
131 گنجينه الماس بيمه دي www.almasday.com شركت سبد گردان الماس ندارد سبدگردان آسمان درآمد ثابت
132 گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com شركت تامين سرمايه تمدن بانك شهر موسسه حسابرسي سامان پندار درآمد ثابت
133 گنجينه يكم آويد www.ganjinehavid1.com شركت كارگزاري امين آويد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
134 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
135 مختلط گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
136 مشترك آگاه www.agah-fund.ir كارگزاري آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
137 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
138 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
139 مشترك البرز www.alborzfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
140 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
141 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
142 مشترك بانك مسكن www.maskanibfund.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خاص درآمد ثابت
143 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
144 مشترك پويا www.iranfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
145 مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
146 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
147 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت سبدگردان الگوريتم شركت آتي نگر سپهر ايرانيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
148 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
149 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
150 مشترك رضوي www.razavifund.com كارگزاري رضوي كارگزاري رضوي موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
151 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا مختلط
152 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
153 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
154 مشترك عقيق aghighfund.com كارگزاري آگاه ندارد ? ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
155 مشترك فراز انديش نوين www.samanfund.ir تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
156 مشترك كارگزاري بانك صادرات www.saderatbbf.com كارگزاري بانك صادرات ايران كارگزاري بانك صادرات ايران موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
157 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي فريوران - متولي در سهام
158 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
159 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
160 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
161 مشترك نوانديشان  fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
162 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي هدف همكاران در سهام
163 مشترك نيكان پارس npfund.ir/ شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
164 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
165 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
166 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
167 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري بانك سامان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
168 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
169 نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
170 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do سبدگردان سهم آشنا تامين سرمايه تمدن شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
171 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
172 نيكوكاري درمان زنجيره اميد www.zanjirehomidfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ بانك ايران زمين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
173 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
174 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
175 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.aminsaman.com مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
176 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/ مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين مختلط
177 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي مختلط
178 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
179 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
180 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق ندارد موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس در سهام
181 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
182 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com كارگزاري آگاه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط