::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 24193 24.87 -0.97 3.13 -4.10 38.28 70.81 432.74
با در آمد ثابت 1451601 85.92 0.60 2.38 14.45 26.23 39.20 111.10
مختلط 6103 48.24 -0.34 3.54 -0.67 34.03 44.91 351.60
تمام صندوق ها 1491787 50.14 -0.31 2.87 3.28 33.15 56.15 300.97