::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 29289 21.82 -0.04 8.07 18.52 11.92 103.48 544.53
با در آمد ثابت 1499844 84.08 0.39 2.10 5.98 24.98 39.94 116.63
مختلط 5701 43.32 0.51 7.50 14.25 16.18 68.51 422.65
تمام صندوق ها 1544719 47.55 0.18 5.70 13.23 17.26 75.56 366.82