::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 23174 25.48 0.50 0.43 -1.74 3.04 10.24 233.67
با در آمد ثابت 1468427 89.88 0.39 1.87 5.32 9.67 19.46 84.52
مختلط 7549 54.21 0.28 0.69 1.06 7.30 17.21 159.00
تمام صندوق ها 1499152 51.48 0.44 0.98 1.08 5.76 14.04 172.79