::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/05/13 22.90 103.30 347.00 680.10
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/05/13 1275 32,402,284 7,935,579M 11.67 11.94 62.01 220.67 452.31 3007.94 -0.02 0.89
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/05/13 4098 189,012,226 34,134,096M 3.54 27.12 77.15 342.62 1046.48 18763.85 0.10 1.07
اعتبار سهام ایرانیان 0 0 0 1399/05/13 90 1,997,956 1,851,564M 4.83 17.56 99.80 99.80 0.14 0.83
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/05/13 1388 26,796,623 8,118,171M 2.75 23.55 102.24 326.11 645.72 2520.87 -0.01 0.98
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/05/13 1906 25,120,858 1,487,356M 19.87 29.12 146.52 379.07 708.05 2380.88 0.19 0.85
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/05/13 3682 69,338,018 2,745,786M 30.77 24.77 112.31 343.82 652.67 6834.07 0.09 0.91
بانک دی 0 0 0 1399/05/13 3340 41,965,889 2,400,617M 21.06 13.60 84.72 272.18 485.74 4096.64 -0.03 0.94
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/05/13 1357 15,670,942 1,280,880M 4.50 14.14 69.85 254.71 485.73 1467.17 -0.02 0.88
توسعه صادرات 0 0 0 1399/05/13 3370 84,393,370 1,288,687M 37.76 26.31 98.18 313.82 690.00 8333.85 0.06 0.97
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/05/13 2859 66,125,373 31,258,522M 15.66 13.36 75.78 278.05 560.16 6512.54 -0.04 0.93
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/05/13 2204 23,730,135 3,795,754M 0.35 17.25 93.92 286.04 617.86 2328.21 0.01 0.80
زرین پارسیان 0 0 0 1399/05/13 2121 28,630,668 31,777,752M 9.76 20.85 96.68 346.84 684.80 2716.58 0.01 0.85
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/05/13 3381 39,120,886 23,516,660M 11.99 19.23 92.38 343.44 748.40 3812.56 0.34 0.97
سهم آشنا 0 0 0 1399/05/13 2331 3,218,732 12,066,309M 3.35 7.87 54.90 206.46 500.34 2832.40 -0.35 0.66
سینا 0 0 0 1399/05/13 3473 90,860,932 463,572M 0.55 24.68 93.83 259.42 484.52 8986.83 -0.01 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/05/13 3432 47,270,072 4,465,131M 8.91 16.47 97.50 339.20 611.99 4618.17 -0.08 1.03
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0 0 0 1399/05/13 4516 18,086,705 4,276,077M 2.97 22.52 102.89 330.50 660.80 17996.46 0.01 0.23
صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/05/13 2624 30,584,917 5,903,439M 0.54 23.23 102.16 332.55 539.10 2928.41 -0.05 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/05/13 2425 184,006 3,181,491M 11.81 20.39 95.69 290.04 590.71 1745.60 0.00 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/05/13 1317 19,504,895 3,834,506M 4.70 19.68 83.26 314.96 623.80 1769.66 0.07 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/05/13 800 175,935 4,324,939M 2.53 18.48 94.54 317.51 568.78 1646.95 0.01 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/05/13 3009 83,071,639 16,182,189M 0.65 20.81 93.37 303.61 722.20 8145.96 0.15 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/05/13 1947 234,150 5,574,732M 0.05 19.23 91.52 327.01 607.00 2119.64 -0.12 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/05/13 2416 231,004 9,301,130M 8.90 19.62 82.91 253.37 516.57 2208.19 0.04 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/05/13 1947 15,805,386 7,444,021M 2.39 18.69 85.38 358.17 659.47 1477.23 -0.06 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/05/13 1995 225,066 4,100,651M 6.95 22.57 101.23 302.28 553.48 2119.37 -0.06 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/05/13 3642 101,266,227 1,807,400M 24.85 20.33 64.81 222.90 421.90 10013.54 0.01 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/05/13 3682 100,373,992 19,163,101M 0.16 21.53 89.90 297.07 728.66 9922.96 0.11 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/05/13 2903 82,616,098 1,245,933M 16.50 13.26 63.59 230.95 514.67 8161.61 0.00 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/05/13 2718 275,222 40,145,617M 9.22 10.51 72.21 248.81 468.11 2760.53 0.05 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/05/13 2526 25,824,981 1,459,989M 1.20 20.42 90.99 284.84 482.22 2461.74 0.00 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/05/13 3821 48,699,677 2,494,446M 0.84 19.95 79.94 309.27 633.64 9597.16 -0.13 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/05/13 4243 6,197,612 835,742M 0.46 3.49 60.77 253.39 468.25 6092.17 -0.19 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/05/13 4470 276,445,133 21,608,334M 25.49 12.55 65.26 234.35 440.37 27544.51 -0.01 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/05/13 3394 663,175 36,566,698M 17.13 16.19 63.94 215.08 426.89 6525.13 0.09 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/05/13 3795 56,300,298 2,153,092M 3.04 20.20 86.65 285.44 577.67 5494.28 0.06 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/05/13 1730 35,852,244 2,508,438M 24.54 19.66 91.32 312.20 571.82 3347.60 0.01 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/05/13 2711 29,643,844 1,381,018M 13.20 13.96 82.76 305.53 570.23 2888.22 -0.01 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/05/12 2085 28,371,439 5,545,340M 9.94 31.00 128.61 386.43 688.21 2734.97 -0.10 1.11
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/05/13 1540 267,727 3,836,417M 0.42 25.18 101.72 316.83 627.66 2519.18 0.16 0.79
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/05/13 2163 147,397 1,632,962M 0.19 14.11 62.41 209.11 356.51 1332.47 -0.02 0.75
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/05/13 271 145,012 7,993,985M 1.64 18.20 83.41 293.48 450.22 0.08 0.80
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/05/13 2493 249,892 10,946,504M 2.62 15.68 84.57 303.67 609.62 2355.55 0.09 0.87
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/05/13 408 70,388 6,476,494M 0.00 11.72 70.29 287.71 594.85 599.26 0.02 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/05/13 1717 311,383 13,296,014M 0.06 15.19 81.06 288.45 584.89 2852.22 0.14 0.78
قابل معامله واسطه گری مالی یکم 0 0 0 1399/05/13 41 290,278 170,765,410M 0.01 13.54 190.28 25.94 0.32 0.53
مشترك افق 0 0 0 1399/05/13 2381 12,576,119 1,752,030M 2.21 11.53 63.55 202.49 401.88 1157.67 -0.03 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/05/13 3277 75,222,206 6,383,206M 5.06 22.43 96.77 319.94 616.28 7422.34 0.00 0.95
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/05/13 4469 402,129,614 8,227,572M 4.62 6.01 58.04 257.60 504.53 39828.43 -0.08 0.97
مشترک آگاه 0 0 0 1399/05/13 4380 425,823,362 20,277,283M 9.58 9.57 65.37 254.83 517.39 42426.16 -0.10 0.94
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/05/13 2347 29,187,099 7,470,205M 0.62 21.51 84.84 321.35 692.85 2885.57 0.10 0.89
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/05/13 4035 375,517,220 24,691,759M 0.31 17.19 73.78 287.13 697.79 37482.21 0.04 0.98
مشترک پویا 0 0 0 1399/05/13 4516 255,437,813 4,040,004M 12.31 21.02 113.22 321.54 591.82 25421.81 0.06 0.89
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/05/08 3535 80,734,540 2,236,185M 3.40 18.11 90.65 320.98 569.88 7930.62 -0.03 0.96
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/05/13 2493 28,897,853 11,551,397M 3.03 12.08 64.55 288.22 587.95 2788.73 0.00 0.94
مشترک دماسنج 0 0 0 1399/05/13 2488 28,149,725 2,029,370M 6.86 6.82 57.43 251.38 569.42 2763.25 0.34 1.07
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/05/13 2365 20,923,391 20,272,548M 2.15 25.86 98.60 340.17 774.96 2093.40 0.18 0.75
مشترک عقیق 0 0 0 1399/05/13 3447 95,938,638 3,285,611M 11.25 11.22 66.87 260.53 510.22 9445.33 -0.09 0.95
مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/05/13 1360 19,975,780 714,853M 0.42 17.53 74.51 280.46 490.01 1827.92 -0.05 0.92
مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/05/13 3584 1,358,420 21,709,757M 4.69 23.38 107.39 402.38 922.34 13452.74 -0.42 1.27
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/05/13 3793 104,980,758 1,660,691M 1.16 23.09 91.84 330.09 535.25 10393.16 -0.20 1.07
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/05/13 2863 68,791,500 4,031,113M 0.03 12.34 76.80 294.61 591.94 6779.79 -0.14 1.07
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/05/13 3332 38,251,020 8,307,204M 3.98 12.33 66.12 274.11 570.02 3694.66 -0.01 0.91
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/05/13 2169 11,738,289 2,705,582M 18.20 20.59 93.73 302.45 504.96 939.50 -0.07 0.83
همیان سپهر 0 0 0 1399/05/13 2199 16,325,470 7,847,082M 0.40 10.33 90.74 324.16 684.06 1493.00 0.10 0.89
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/05/13 3397 39,229,568 3,929,391M 0.22 16.06 82.50 290.69 627.18 3879.22 -0.03 0.94
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/05/13 3908 165,307,258 10,547,760M 17.82 11.54 78.75 254.45 497.82 16430.86 -0.05 0.94

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.