::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/03/03 24.80 92.40 211.20 347.90
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/03/05 1206 18,931,235 5,118,154M 17.11 13.03 53.48 177.70 293.76 1715.83 -0.02 0.99
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/03/05 4029 102,290,275 20,218,593M 1.56 22.41 112.37 304.18 611.15 10108.80 0.09 1.13
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/03/05 1319 12,403,208 2,367,090M 5.03 15.95 69.69 173.09 303.45 1113.11 -0.01 0.96
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/03/05 1837 10,637,714 515,514M 4.84 29.88 88.68 167.87 282.36 950.56 0.43 0.80
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/03/05 3613 33,606,038 887,872M 4.82 27.34 95.39 200.20 319.26 3260.73 0.07 0.90
بانک دی 0 0 0 1399/03/05 3271 20,793,780 1,184,060M 17.30 14.43 72.03 169.78 232.39 1979.40 -0.06 0.92
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/03/05 1288 8,407,807 808,604M 18.26 9.45 75.76 165.76 250.85 740.82 -0.04 0.91
توسعه صادرات 0 0 0 1399/03/05 3301 39,733,854 327,049M 11.31 16.29 79.98 212.70 315.95 3870.80 -0.04 1.04
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/03/05 2790 37,709,358 12,039,392M 32.61 28.79 97.15 213.48 336.07 3670.94 -0.01 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/03/05 2135 13,098,137 1,772,401M 0.20 22.43 80.81 195.97 314.41 1271.28 -0.04 0.82
زرین پارسیان 0 0 0 1399/03/05 2052 14,624,268 8,082,804M 8.82 19.13 97.32 213.14 366.49 1380.08 -0.02 0.88
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/03/05 3312 20,727,228 5,070,315M 31.97 30.39 115.74 258.69 401.24 1972.97 0.24 1.08
سهم آشنا 0 0 0 1399/03/05 2262 2,061,734 10,619,767M 17.73 14.22 74.86 177.82 346.96 1115.64 -0.30 0.90
سینا 0 0 0 1399/03/05 3404 45,786,253 233,922M 9.39 18.94 69.54 152.28 222.02 4479.00 -0.07 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/03/05 3363 23,649,965 1,275,868M 16.08 29.03 92.16 210.39 304.39 2260.57 -0.07 1.04
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0 0 0 1399/03/05 4447 8,855,804 1,655,743M 17.44 22.69 87.29 199.61 333.44 2916.05 -0.02 0.27
صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/03/05 2555 15,235,155 1,179,491M 6.84 25.59 95.54 183.74 254.78 1408.53 -0.11 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/03/05 2356 94,770 1,922,892M 3.83 15.21 76.32 187.27 317.60 850.55 0.00 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/03/05 1248 10,643,734 1,877,310M 12.81 22.78 88.50 233.45 404.94 920.26 0.06 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/03/05 731 87,964 2,021,646M 5.90 21.01 88.78 192.37 291.79 773.44 -0.01 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/03/05 2940 43,719,698 6,406,466M 0.26 24.52 87.73 221.04 412.90 4239.76 0.13 1.25
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/03/05 1878 117,576 2,423,049M 0.01 15.85 87.67 200.61 314.22 1014.57 -0.10 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/03/05 2347 123,540 5,258,330M 12.34 15.87 63.40 165.07 283.57 1134.41 0.02 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/03/05 1878 8,433,071 4,167,438M 0.50 22.57 127.28 258.89 456.41 774.56 0.03 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/03/05 1926 109,503 1,734,498M 3.77 20.80 77.45 175.85 282.00 979.81 -0.07 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/03/05 3573 58,062,378 1,213,155M 22.83 19.36 72.12 155.36 254.66 5698.73 0.05 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/03/05 3613 53,725,526 8,620,744M 7.67 23.84 89.06 226.72 417.48 5264.82 0.08 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/03/05 2834 48,945,045 693,111M 12.99 18.55 72.15 193.98 326.37 4794.50 0.03 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/03/05 2649 160,487 12,625,264M 10.87 21.60 73.75 178.69 271.12 1611.89 0.07 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/03/05 2457 13,382,462 744,988M 2.30 21.78 70.27 160.01 269.08 1227.49 0.06 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/03/05 3752 27,403,805 1,069,872M 0.17 18.86 100.11 243.07 381.90 5356.69 -0.17 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/03/05 4174 3,667,453 543,319M 5.06 16.52 85.47 188.03 295.89 3564.23 -0.08 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/03/05 4401 163,878,936 12,422,187M 28.79 22.28 73.05 166.51 263.18 16287.89 0.01 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/03/05 3325 390,802 23,564,105M 23.69 15.89 63.05 156.51 258.41 3804.12 0.11 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/03/05 3726 29,940,156 876,259M 1.53 20.69 79.58 191.53 330.31 2875.00 0.05 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/03/05 1291 10,917,494 373,837M 5.73 17.45 85.37 180.17 275.62 953.68 -0.02 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/03/02 1661 18,961,711 752,875M 14.55 28.94 101.16 201.86 328.06 1723.39 0.03 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/03/05 3515 65,080,496 3,137,856M 6.62 28.30 119.15 273.73 447.94 6392.98 0.06 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/03/05 2642 15,144,642 610,344M 14.95 6.23 74.04 193.17 302.40 1448.59 0.01 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/03/05 2016 11,592,257 827,212M 1.75 18.53 70.52 176.29 268.11 1058.34 -0.19 1.10
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/03/05 1471 132,075 1,998,229M 21.05 20.53 86.74 193.10 317.34 1201.49 0.09 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/03/05 2094 85,592 999,594M 27.92 13.47 57.96 133.97 199.68 739.14 -0.05 0.81
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/03/05 202 79,466 3,649,712M 1.92 21.23 92.42 195.72 201.82 0.00 0.91
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/03/05 2424 129,071 6,183,138M 1.86 16.09 89.46 207.71 327.19 1176.79 0.08 0.92
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/03/05 339 40,024 4,671,291M 0.76 18.51 95.17 225.95 300.04 0.03 0.98
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/03/05 1648 164,829 9,510,614M 4.90 12.14 77.40 191.75 330.01 1469.80 0.12 0.82
مشترك افق 0 0 0 1399/03/05 2312 8,003,185 1,169,377M 16.93 24.90 79.97 160.33 268.15 700.35 -0.01 0.82
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/03/05 3208 37,856,733 2,045,475M 3.33 20.62 86.16 206.71 323.49 3685.73 -0.02 0.99
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/03/05 4400 240,532,177 3,756,150M 1.75 17.29 84.25 204.80 302.30 23783.03 -0.07 1.03
مشترک آگاه 0 0 0 1399/03/05 4311 246,878,092 10,586,133M 15.76 18.70 78.49 188.91 330.04 24555.24 -0.03 0.96
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/03/05 2278 15,404,718 3,186,666M 24.43 23.74 90.05 235.34 425.85 1507.33 0.10 0.93
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/03/05 3966 208,188,405 14,526,554M 8.57 20.17 83.10 235.96 463.36 20749.11 0.10 1.01
مشترک پویا 0 0 0 1399/03/05 4447 125,839,534 1,510,955M 11.16 28.57 91.95 178.66 303.23 12473.13 0.05 0.88
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/03/05 3466 41,909,062 804,905M 4.59 11.93 81.80 187.65 288.41 4068.67 -0.06 0.99
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/03/05 2424 16,779,860 5,840,231M 4.17 17.74 90.05 218.31 360.19 1577.38 0.02 1.01
مشترک دماسنج 0 0 0 1399/02/14 2419 17,707,805 1,292,581M 0.08 71.00 124.55 240.44 447.34 1715.17 0.33 0.93
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/03/05 2296 10,290,829 7,474,744M 6.46 11.40 93.11 229.68 401.44 1025.86 0.09 0.79
مشترک عقیق 0 0 0 1399/03/05 3378 54,655,640 1,391,806M 13.23 17.02 74.72 182.76 314.64 5337.91 -0.03 0.97
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/03/05 3724 51,037,778 659,561M 4.11 22.78 78.66 169.97 249.15 5001.39 -0.19 1.08
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/03/05 2794 36,836,523 1,713,119M 6.03 21.42 94.61 209.69 322.32 3583.99 -0.11 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/03/05 3263 22,357,141 3,540,723M 13.67 13.60 94.71 227.41 365.72 2117.92 0.05 0.95
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/03/05 2100 5,785,627 678,000M 11.81 21.00 73.86 151.42 221.09 440.43 -0.10 0.80
همیان سپهر 0 0 0 1399/03/05 2130 8,152,424 1,809,235M 17.71 19.95 77.80 211.19 345.76 699.97 0.05 0.91
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/03/05 3328 21,180,696 2,008,396M 1.52 20.71 85.01 194.89 351.84 2074.32 -0.01 0.94
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/03/05 3839 85,870,273 4,724,582M 0.35 12.38 67.86 149.46 262.37 8487.10 -0.05 0.96

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.