::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/02/28 833 4,593,683 1,250,258M 2.09 6.76 44.37 33.00 182.00 340.61 59.00 1.20
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/02/28 3656 14,632,643 297,365M 7.19 16.19 50.35 46.40 169.74 1360.37 37.40 0.95
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/28 946 2,973,273 139,711M 5.59 7.63 33.98 26.69 139.63 190.80 59.30 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/02/28 1464 2,757,925 128,569M 14.52 1.85 28.52 25.27 138.21 172.37 52.20 0.90
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/02/28 3240 7,933,802 214,197M 11.09 6.13 37.66 26.55 126.57 693.41 42.90 0.90
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 0 1398/02/28 1720 1,024,106 55,809M 56.15 0.75 10.66 13.12 10.06 24.30 45.70 0.16
بانک دی 0 0 0 1398/02/28 2898 6,171,566 359,809M 17.07 2.65 22.06 13.87 83.16 517.16 44.10 0.76
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/02/28 2000 2,089,592 324,227M 18.06 2.14 23.87 15.66 61.57 104.81 48.70 0.64
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/02/28 915 2,399,183 102,443M 23.84 8.13 29.09 14.50 75.36 139.93 61.90 0.79
پردیس 0 0 0 1396/02/03 1437 1,276,060 21,961M 0.08 9.41 4.50 -5.57 -0.46 47.67 44.20 0.94
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 918 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 53.00 6.24
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1974 30,693 329,765M 1.05 6.24 34.05 23.02 119.24 206.69 59.00 0.66
توسعه صادرات 0 0 0 1396/02/03 2928 4,473,525 64,589M 5.82 8.79 -16.40 -21.84 -17.32 347.06 44.70 0.68
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/02/28 2417 8,497,542 1,244,499M 15.59 4.62 28.02 21.13 144.07 749.75 57.40 0.93
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/02/28 1762 3,173,338 339,220M 2.22 11.91 40.12 45.84 158.57 284.49 47.00 0.70
زرین پارسیان 0 0 0 1398/02/28 1679 3,088,835 633,035M 24.03 4.73 31.30 20.41 131.07 279.36 57.80 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/02/28 1120 1,661,563 448,579M 3.07 -6.26 6.16 6.84 62.84 64.16 45.20 0.60
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/02/28 2939 4,064,805 455,193M 0.77 8.48 34.32 27.23 93.63 306.53 43.20 0.86
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1398/02/28 212 1,021,867 166,607M 22.96 5.08 25.63 -4.46 0.00 2.20 16.10 0.85
سهم آشنا 0 0 0 1398/02/28 1889 2,695,723 583,772M 10.57 15.29 43.60 42.43 184.68 228.27 41.60 0.81
سینا 0 0 0 1398/02/28 3031 13,923,624 95,614M 22.19 13.83 39.85 28.87 89.41 1292.48 42.70 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/02/28 2990 5,726,365 193,769M 0.40 3.65 29.19 11.88 91.46 469.72 39.00 1.01
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1398/02/28 155 4,262,438 252,814M 70.08 3.26 312.63 0.00 0.00 326.26 18.20 2.12
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1398/02/28 329 13,825 69,145M 0.90 6.37 14.39 13.62 0.00 38.26 40.90 0.15
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1398/02/28 485 1,502,195 320,955M 15.55 0.42 15.58 6.94 50.21 50.49 44.60 0.33
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1398/02/28 148 16,279 81,455M 19.99 31.02 60.16 0.00 0.00 62.79 28.60 0.23
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/02/28 358 22,017 270,423M 15.96 1.11 29.73 21.16 0.00 118.62 48.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1983 22,054 169,598M 3.44 3.15 36.69 23.81 94.70 121.20 57.00 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1398/02/28 2441 2,755,497 82,006M 7.24 22.88 35.13 -40.11 7.03 175.55 61.60 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/02/28 2567 8,315,107 228,765M 1.92 11.81 45.69 40.34 168.66 725.39 56.50 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1505 27,870 320,739M 0.23 7.26 36.59 21.73 118.61 164.20 68.60 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1398/02/27 825 188,721 18,872M 35.78 -1.49 -4.60 -6.91 -8.12 -81.22 72.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/02/28 1505 1,508,649 131,002M 3.93 12.15 33.91 30.69 79.40 86.26 69.40 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1553 28,292 275,560M 0.47 1.80 29.12 15.45 102.94 178.99 64.80 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/02/28 3200 16,174,688 652,099M 1.78 14.19 34.01 40.82 122.36 1515.38 55.10 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/02/28 3240 10,169,893 281,137M 3.62 12.88 49.24 48.27 171.41 915.53 52.50 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/02/28 2461 11,206,957 109,133M 0.47 5.59 44.50 30.84 121.01 1020.70 59.30 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/02/28 2276 4,286,285 364,446M 4.00 6.59 36.45 27.61 126.13 404.59 61.10 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/02/28 3379 11,096,791 147,055M 1.29 6.20 30.80 25.66 70.06 1004.81 50.50 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/02/28 3801 9,158,934 46,619M 0.00 7.06 23.87 23.79 69.67 815.09 46.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/02/28 4028 43,819,970 1,477,127M 2.54 6.22 35.93 27.37 131.13 4282.00 50.30 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/02/28 2952 10,563,635 1,864,218M 3.13 7.67 34.50 24.51 125.22 955.31 57.30 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/02/28 2182 4,229,299 45,613M 5.23 -0.18 28.58 23.53 133.59 318.77 58.70 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/02/28 875 2,011,629 41,540M 0.00 3.45 31.20 22.69 93.15 92.83 62.20 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/02/28 3353 6,832,216 294,366M 0.53 5.46 26.17 15.79 122.32 578.88 50.00 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/02/28 918 2,895,362 64,850M 0.08 8.80 36.00 37.14 123.01 179.44 66.00 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/02/28 1288 4,393,088 135,518M 0.87 2.70 33.15 18.80 145.85 322.45 73.00 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/02/28 3142 11,274,622 212,053M 7.55 15.56 35.45 38.32 151.84 1024.85 49.70 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/02/28 2269 3,642,340 133,659M 1.77 6.15 36.34 28.71 176.51 306.52 56.10 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/02/28 1525 2,173,454 14,325M 9.74 3.34 33.16 19.91 131.75 148.97 63.50 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/02/28 1643 3,127,713 129,763M 2.26 7.94 41.33 30.27 121.68 212.53 62.70 0.98
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1098 31,233 322,618M 15.94 2.58 29.10 22.18 139.13 207.67 59.70 0.79
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1721 28,080 283,004M 15.11 5.00 25.64 16.36 93.68 173.73 57.80 0.80
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1398/02/28 2051 29,691 718,658M 2.68 7.96 43.43 25.80 139.83 191.91 51.80 0.95
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1275 37,410 213,233M 2.45 5.03 37.57 23.17 128.96 255.70 59.00 0.86
مشترك افق 0 0 0 1398/02/28 1939 2,137,639 123,985M 3.22 10.00 35.43 34.25 139.82 113.77 43.40 0.89
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/02/28 2835 8,840,735 331,307M 0.67 4.39 30.38 19.20 127.62 784.09 41.70 1.20
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4068 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 27.70 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/02/28 4027 59,003,374 721,257M 4.89 13.31 49.60 29.99 180.94 5758.59 38.80 1.07
مشترک آگاه 0 0 0 1398/02/28 3938 55,971,484 467,754M 0.72 7.48 42.34 27.99 148.43 5489.76 42.30 1.03
مشترک البرز 0 0 0 1398/02/28 2213 1,349,335 14,245M 18.38 6.84 25.94 11.19 87.06 194.37 47.70 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/28 1905 2,896,651 260,085M 1.37 19.79 56.61 46.89 167.20 241.51 50.70 0.68
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/02/28 3593 35,842,866 2,051,359M 1.00 18.63 54.99 48.87 139.88 3499.33 42.10 0.84
مشترک پویا 0 0 0 1398/02/28 4074 30,582,831 295,828M 15.98 2.30 32.70 21.11 122.26 2955.65 39.40 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/02/28 3093 10,629,502 137,408M 19.03 0.34 20.52 9.75 111.51 957.31 41.80 1.04
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/02/28 2051 3,605,826 321,463M 2.01 16.78 60.57 47.18 188.11 260.45 39.20 1.00
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/02/28 2046 3,243,717 238,060M 0.11 14.68 45.09 53.06 264.53 248.33 43.10 0.99
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/02/28 1923 2,075,915 199,352M 1.25 5.92 26.32 23.98 85.24 182.89 53.40 0.49
مشترک رضوي 0 0 0 1396/06/19 3522 3,181,770 22,565M 16.83 -1.01 -8.20 -3.28 -8.46 218.18 34.30 0.17
مشترک عقیق 0 0 0 1398/02/28 3005 12,981,016 171,310M 2.64 4.70 35.74 20.87 117.60 1191.53 44.60 1.02
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/02/28 3304 2,744,004 87,073M 69.79 1.51 9.01 -1.08 70.63 173.95 37.50 0.73
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/02/28 3351 14,227,785 226,777M 4.35 7.42 29.18 19.66 148.62 1322.11 41.30 1.00
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/02/28 4074 20,147,782 142,687M 4.91 4.90 39.10 26.22 123.35 1915.86 37.50 0.87
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/02/28 2421 8,532,881 244,919M 8.06 9.11 40.95 24.71 158.02 753.37 46.00 1.15
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/02/28 2890 4,756,130 134,560M 1.89 6.77 28.42 23.60 77.91 371.83 43.10 0.78
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/02/28 1727 1,818,138 97,614M 3.32 3.44 25.21 10.14 78.62 94.64 53.80 0.72
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/02/28 1113 1,027,383 88,607M 93.01 1.62 6.54 10.82 23.76 56.73 70.50 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1398/02/28 1757 1,807,543 180,754M 6.70 6.43 28.61 14.06 63.88 84.33 49.90 0.74
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/02/28 2146 1,454,511 7,899M 34.33 5.55 34.89 29.20 127.11 41.59 43.50 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/02/28 2955 4,519,533 282,679M 2.62 11.20 39.66 33.83 154.86 408.19 43.00 0.88
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/02/28 3466 23,097,094 516,636M 7.81 14.02 47.20 41.68 190.56 2209.73 42.20 1.06

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.