::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/07 14.40 35.90 65.30 161.60
شاخص كل 1398/11/07 16.10 35.90 65.30 161.60
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/11/07 4327 3,928,261 404,151M 6.21 13.14 35.01 66.40 160.04 2423.03 0.19
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/11/07 1086 9,696,551 2,873,447M 10.63 15.04 41.38 68.75 203.68 830.07 0.33
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/11/07 3909 38,628,387 3,032,985M 5.64 19.07 80.85 142.65 281.93 3755.20 0.28
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/11/07 1199 6,003,326 551,027M 0.35 12.29 34.85 68.60 158.16 487.16 0.28
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/11/07 1717 4,924,430 231,310M 13.38 8.43 29.71 58.08 131.62 386.33 0.21
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/11/07 3493 14,526,903 391,965M 2.45 13.23 29.98 57.67 146.59 1352.75 0.26
بانک دی 0 0 0 1398/11/07 3151 10,261,706 537,785M 5.05 14.79 34.45 43.20 99.66 926.18 0.23
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/11/07 1168 4,003,559 264,023M 0.11 11.90 31.99 50.17 109.63 300.37 0.26
توسعه صادرات 0 0 0 1398/11/07 3181 18,533,692 167,007M 0.28 16.85 49.10 76.66 145.43 1752.17 0.30
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/11/07 2670 16,111,195 2,276,609M 9.78 14.89 35.97 61.64 136.35 1511.12 0.27
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/11/07 2015 5,915,486 697,525M 0.49 15.89 39.22 79.04 164.51 576.28 0.20
زرین پارسیان 0 0 0 1398/11/07 1932 5,851,047 1,558,672M 4.51 6.54 31.58 62.10 145.32 542.93 0.22
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/11/07 1373 2,703,579 770,277M 8.66 5.35 22.51 53.17 59.26 167.11 0.28
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/11/07 3192 8,110,530 928,266M 5.08 16.42 46.25 79.33 149.36 711.15 0.27
سهم آشنا 0 0 12 1398/11/07 2142 5,891,872 3,815,400M 19.96 10.92 47.05 83.94 202.92 543.27 0.23
سینا 0 0 0 1398/11/07 3284 23,874,905 127,540M 10.87 13.68 31.96 54.92 138.25 2287.68 0.26
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/11/07 3243 10,124,572 349,763M 0.26 14.51 31.00 52.40 122.41 910.56 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/11/07 2236 44,557 342,652M 12.01 14.16 38.93 68.97 168.03 346.91 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/11/07 1128 4,505,194 898,435M 3.10 15.04 40.65 68.66 179.16 331.85 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/11/07 611 40,043 635,994M 9.73 15.82 34.03 51.63 136.37 297.61 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/11/07 2820 19,525,442 911,448M 6.89 21.08 54.80 96.20 230.91 1838.16 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/11/07 1758 51,602 593,849M 0.68 14.25 32.50 56.85 145.54 389.17 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/11/07 2227 62,284 983,711M 10.67 14.70 35.22 66.41 169.51 522.34 0.18
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/11/07 1758 3,220,780 328,884M 1.90 17.18 37.61 65.05 173.48 263.90 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/11/07 1806 51,315 499,795M 3.28 11.22 26.31 48.98 129.01 406.02 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/11/07 3453 29,158,877 1,085,439M 25.76 9.74 28.30 52.99 140.64 2812.12 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/11/07 3493 23,876,793 1,053,587M 7.13 21.37 56.04 99.17 240.27 2284.24 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/11/07 2714 23,722,526 269,749M 18.65 17.44 45.58 77.85 196.20 2272.25 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/11/07 2529 7,611,940 1,400,993M 16.42 14.92 34.48 59.26 145.68 759.70 0.19
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/11/07 2337 6,497,411 361,341M 2.22 11.34 29.92 51.10 133.32 544.52 0.17
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/11/07 3632 11,578,316 244,569M 0.01 20.76 53.50 78.06 171.67 2205.49 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/11/07 4054 1,672,298 189,923M 11.51 12.79 36.89 55.97 122.06 1570.83 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/11/07 4281 78,709,814 4,154,461M 28.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/11/07 3205 20,082,901 7,742,882M 23.28 12.99 35.21 60.43 153.11 1906.28 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/11/07 2435 6,443,552 66,884M 5.17 5.88 19.39 34.51 82.79 538.02 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/11/07 3606 13,565,522 455,964M 5.36 14.15 36.47 66.18 147.69 1247.94 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/11/07 1171 5,025,786 167,746M 32.71 10.35 34.06 48.55 136.74 385.05 0.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/11/07 1541 8,071,885 245,264M 13.33 10.54 27.00 50.92 139.39 676.20 0.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/11/07 3395 25,083,710 470,169M 0.43 19.88 55.99 91.50 193.98 2402.56 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/11/07 2522 7,040,930 178,100M 3.38 13.31 40.86 58.75 157.75 643.97 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/11/07 1896 5,495,945 233,358M 0.97 13.05 31.34 53.17 134.29 449.17 0.27
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/11/07 1351 59,737 617,052M 0.81 12.79 38.72 63.42 139.82 476.28 0.22
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/11/07 1974 45,615 441,493M 0.36 6.45 26.70 42.37 100.24 341.24 0.21
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/11/07 82 34,663 725,432M 15.84 13.63 29.15 0.25
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/11/07 2304 57,627 1,746,355M 1.02 17.57 39.86 65.64 171.63 456.67 0.26
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/11/07 219 16,701 274,085M 0.06 15.96 37.57 65.90 63.39 0.18
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/11/07 1528 75,533 664,684M 10.69 15.37 35.90 67.29 174.95 600.80 0.23
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/11/07 2290 6,103,105 985,761M 38.49 7.82 22.97 37.30 81.43 510.31 0.15
مشترك افق 0 0 0 1398/11/07 2192 3,840,059 275,252M 17.94 11.92 26.17 54.10 136.75 284.02 0.28
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/11/07 3088 16,674,184 632,885M 0.35 14.63 39.70 60.03 139.73 1567.45 0.30
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/11/07 4280 105,532,861 1,167,616M 2.64 14.46 37.98 57.85 159.24 10378.62 0.31
مشترک آگاه 0 0 0 1398/11/07 4191 114,174,119 2,056,847M 21.65 15.03 35.78 66.82 186.41 11302.35 0.28
مشترک البرز 0 15 1 1398/11/07 2466 1,020,712 119,032M 83.40 4.56 5.40 37.10 85.33 269.91 0.12
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/11/07 2158 6,475,512 684,280M 5.41 17.90 43.81 79.61 236.85 606.90 0.25
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/11/07 3846 91,295,511 5,886,278M 4.58 20.98 51.46 97.10 290.41 9052.17 0.30
مشترک پویا 0 0 0 1398/11/07 4327 56,331,351 664,259M 32.58 11.26 26.33 52.64 140.11 5528.29 0.28
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/11/07 3346 18,883,042 221,120M 2.11 14.20 32.07 54.37 110.26 1778.29 0.28
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/11/07 2304 6,910,895 993,642M 3.01 12.17 37.02 66.48 195.67 590.84 0.31
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/11/07 2176 4,382,655 690,233M 1.84 11.82 56.14 89.74 165.68 430.16 0.22
مشترک عقیق 0 0 0 1398/11/07 3258 25,135,919 346,071M 7.83 13.26 30.54 61.08 159.70 2400.87 0.28
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/11/07 3557 4,614,998 46,155M 9.66 11.24 37.76 55.57 84.22 360.74 0.34
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/11/07 3604 23,674,493 359,166M 3.05 8.35 25.16 43.95 111.67 2266.34 0.23
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/11/07 2674 16,209,394 396,368M 6.00 17.04 39.07 65.77 163.42 1521.09 0.33
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/11/07 3143 9,329,961 328,209M 1.18 11.34 45.55 64.39 146.20 825.57 0.28
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/11/07 1980 2,822,437 175,807M 15.91 9.17 25.78 47.85 109.98 196.90 0.20
همیان سپهر 0 0 0 1398/11/07 2010 3,553,099 459,593M 7.48 14.41 40.65 71.46 137.24 253.70 0.26
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/11/07 3208 9,492,330 531,770M 0.86 13.98 41.88 75.54 181.16 905.47 0.27
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/11/07 3719 44,068,927 1,697,271M 7.86 9.83 36.88 61.90 171.62 4306.93 0.26

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.