::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/12/28 14.40 14.50 11.30 85.50
آوای سهام کیان 0 0 0 1397/12/26 776 3,606,439 848,624M 3.71 11.14 18.37 11.61 107.15 245.92 61.10 1.21
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/11/30 3599 9,803,919 198,814M 1.94 -3.75 -3.66 34.90 69.77 878.45 37.90 0.95
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/12/25 889 2,419,210 100,775M 17.13 7.93 9.13 14.87 93.50 136.61 61.20 0.89
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/12/26 1407 2,389,608 63,219M 48.22 12.32 14.24 19.69 95.54 135.99 54.30 0.90
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/12/26 3183 6,573,500 177,504M 11.34 13.61 11.92 17.46 88.96 557.37 43.40 0.87
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 12 1397/12/25 1663 935,692 50,991M 63.67 0.59 0.57 -6.88 -0.71 15.60 46.40 0.12
بانک دی 0 0 0 1397/12/25 2841 5,413,429 315,500M 19.20 6.57 5.25 10.95 65.21 441.35 44.60 0.73
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/12/25 1943 1,841,865 292,420M 23.71 8.51 7.73 3.67 43.24 80.53 49.70 0.60
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/12/25 858 2,003,969 84,776M 6.89 6.79 4.28 1.49 45.47 100.41 64.50 0.74
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1380 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 46.10 1.29
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 861 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 56.50 6.69
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1917 26,744 312,474M 13.66 16.38 18.65 17.52 86.07 167.23 60.10 0.66
توسعه صادرات 0 0 0 1397/12/26 2871 7,641,383 88,182M 13.13 5.04 8.46 16.31 62.03 663.64 45.10 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/12/25 2360 6,945,848 844,525M 3.52 3.76 6.60 15.89 100.87 594.58 58.20 0.94
ذوب آهن نوویرا 0 0 12 1397/12/25 1705 2,468,728 200,110M 9.12 8.43 17.93 16.95 99.51 216.31 47.60 0.69
زرین پارسیان 0 0 12 1397/12/26 1622 2,604,374 484,893M 4.83 10.69 9.11 14.71 92.33 233.13 59.10 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/12/25 1063 1,579,320 158,136M 27.84 -0.96 1.35 8.39 85.95 56.03 46.40 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/12/25 2882 3,184,373 357,841M 1.40 3.16 4.07 1.80 53.36 218.48 43.50 0.81
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/12/27 155 857,211 139,761M 15.01 4.39 -4.51 0.00 0.00 -14.27 14.20 0.78
سهم آشنا 0 0 12 1397/12/25 1832 2,324,333 321,981M 8.60 9.58 17.41 32.32 125.15 162.11 42.10 0.82
سینا 0 0 0 1397/12/25 2974 10,900,944 81,888M 17.81 10.70 8.28 -0.66 48.79 990.18 43.10 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/12/25 2933 4,844,100 164,748M 1.02 8.70 3.27 2.51 59.65 381.94 39.60 1.01
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1397/12/27 98 4,404,313 220,269M 96.28 326.29 340.48 0.00 0.00 340.45 18.40 6.00
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/12/27 272 11,994 59,989M 34.60 -0.61 -4.04 9.42 0.00 19.95 44.50 0.13
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/12/27 428 1,376,724 296,964M 46.65 5.48 1.41 7.13 36.63 37.92 36.90 0.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1397/12/27 91 10,733 53,704M 64.83 5.58 0.00 0.00 0.00 7.33 22.00 0.03
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/12/27 301 19,497 198,527M 2.44 14.54 22.09 19.04 0.00 93.60 53.80 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1926 19,079 146,720M 2.08 17.93 20.45 16.50 59.24 91.36 58.10 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/12/27 2384 2,069,171 63,650M 27.19 1.08 -29.02 -56.60 -19.09 106.92 61.70 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/12/27 2510 6,264,508 169,373M 2.41 8.14 16.37 15.11 99.92 521.84 57.00 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1448 22,996 264,647M 0.21 11.89 11.05 10.56 74.82 117.99 70.20 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/12/27 768 194,117 19,412M 53.57 -1.87 -3.79 -4.87 -5.61 -80.69 75.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/12/27 1448 1,339,506 106,641M 0.19 8.03 9.76 6.97 40.98 56.14 70.80 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1496 25,352 246,921M 1.71 15.22 14.44 16.60 71.54 150.00 66.40 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/12/27 3143 13,023,572 534,487M 17.38 7.24 16.02 24.99 70.71 1200.67 55.50 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/12/27 3183 7,467,367 197,893M 0.60 7.88 17.79 16.39 94.48 645.66 52.70 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/12/27 2404 9,438,680 92,518M 4.77 20.90 24.93 22.98 76.39 843.87 60.10 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/12/27 2219 3,674,535 210,929M 8.38 15.65 17.92 21.23 90.43 341.67 62.10 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/12/27 3322 9,331,853 119,298M 6.06 9.56 12.71 8.03 46.66 829.09 51.00 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/12/27 3744 7,832,563 41,184M 12.50 5.31 7.39 -11.38 27.25 682.57 46.50 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/12/27 3304 17,871,807 231,208M 8.16 13.71 19.47 24.74 84.50 1685.44 51.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/12/27 3971 37,788,165 1,016,237M 13.94 16.17 18.25 21.27 97.60 3678.82 50.70 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/12/27 2895 9,058,621 1,328,220M 24.72 14.61 17.10 19.14 91.37 804.96 58.10 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/12/27 2125 3,808,562 45,569M 6.37 14.93 19.62 25.46 110.46 277.11 59.60 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/12/27 818 1,671,359 34,514M 0.00 8.23 11.79 11.94 59.97 60.21 64.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/12/27 3296 5,924,550 262,369M 23.94 9.22 7.21 18.29 89.85 488.69 50.50 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/12/27 861 2,449,301 55,036M 29.37 14.15 24.82 12.44 106.72 136.39 68.90 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/12/27 1231 3,838,489 124,782M 5.71 15.70 17.64 22.87 111.93 269.12 75.60 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/12/27 3085 8,737,196 166,260M 12.50 4.46 11.88 31.89 98.60 771.70 49.20 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/12/27 2212 3,043,106 152,572M 13.03 12.88 14.88 26.65 127.88 247.02 56.70 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/11/30 1468 1,674,620 11,037M 10.61 -4.22 -7.43 25.38 78.06 101.63 65.60 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/12/27 1586 2,531,541 103,305M 7.20 13.46 18.84 11.84 80.08 152.96 64.20 0.96
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1041 25,798 261,316M 2.40 5.50 9.06 21.45 101.48 153.11 61.20 0.81
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1664 23,831 256,857M 1.33 5.84 6.16 6.39 66.71 130.98 58.80 0.82
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1994 23,945 447,879M 7.34 13.64 12.24 13.87 91.13 136.40 52.40 0.95
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1218 31,216 174,805M 1.37 13.75 15.18 16.70 89.34 196.74 60.30 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/12/25 1882 1,723,474 104,279M 11.22 8.23 13.66 22.46 91.01 72.35 43.80 0.87
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/12/25 2778 7,332,701 275,827M 1.51 7.27 5.47 10.21 93.27 633.28 42.20 1.21
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4011 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.10 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/12/25 3970 45,524,390 542,605M 3.85 13.28 8.52 14.44 115.50 4420.23 38.90 1.09
مشترک آگاه 0 0 0 1397/12/25 3881 45,862,107 340,022M 1.04 15.49 14.15 18.75 103.71 4480.16 42.70 1.03
مشترک البرز 0 0 12 1397/12/25 2156 1,128,508 11,919M 10.67 4.70 3.31 3.45 56.70 172.29 48.40 0.52
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 6 1397/12/25 1848 2,146,248 186,271M 0.04 12.53 18.19 14.85 85.14 158.97 51.30 0.67
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/12/25 3536 25,708,557 1,697,793M 0.01 10.72 17.34 9.06 67.11 2478.39 42.20 0.79
مشترک پویا 0 0 0 1397/12/25 4017 26,286,698 245,570M 0.70 13.30 11.95 15.49 82.84 2526.41 39.70 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/12/26 3036 9,249,777 112,940M 6.02 4.14 4.14 5.60 84.72 820.07 42.30 1.03
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/12/25 1994 2,607,509 203,988M 2.41 13.97 11.43 16.75 108.48 160.66 39.40 1.02
مشترک دماسنج 0 0 6 1397/12/25 1989 2,456,183 182,084M 0.03 8.48 22.99 30.54 166.53 161.75 43.50 1.00
مشترک رشد سامان 0 0 3 1397/12/25 1866 1,762,358 164,210M 30.43 3.59 5.80 8.79 55.62 146.04 54.10 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3465 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 34.80 0.01
مشترک عقیق 0 0 0 1397/12/26 2948 10,976,030 143,270M 1.42 13.80 13.55 14.74 83.23 992.05 45.30 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/10/18 3247 2,504,634 81,944M 72.78 -2.67 -13.51 28.29 47.43 150.05 37.90 0.97
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/12/25 3294 11,859,150 181,943M 9.01 6.78 9.45 19.71 102.20 1085.36 41.50 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/12/25 4017 16,823,561 111,254M 6.05 15.06 15.40 21.57 86.59 1583.26 37.80 0.85
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/12/26 2364 7,009,392 170,146M 2.12 15.06 13.47 15.12 115.02 601.00 46.50 1.15
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/12/25 2833 3,965,418 112,205M 3.03 5.80 8.38 10.09 41.28 293.39 43.60 0.75
میعاد ایرانیان 0 0 6 1397/12/25 1670 1,574,722 68,768M 26.11 8.80 6.54 5.85 60.18 74.64 55.00 0.69
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 6 1397/12/26 1056 1,057,822 91,232M 93.95 1.77 5.20 11.42 23.36 52.05 73.30 0.04
همیان سپهر 0 0 6 1397/12/25 1700 1,497,620 149,762M 4.80 5.29 2.67 -0.81 40.54 54.25 50.80 0.71
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/12/25 2089 1,200,193 5,845M 1.41 10.06 12.85 8.57 81.15 16.83 44.20 1.04
کارگزاری پارسیان 0 0 3 1397/12/25 2898 3,464,417 214,711M 8.69 5.23 9.80 14.78 96.44 302.67 43.30 0.87
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/12/26 3409 16,900,331 296,161M 2.32 6.32 9.47 14.32 115.48 1590.05 42.40 1.08

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.