::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/27 11.90 25.80 64.20 87.00
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/06/29 957 6,747,455 2,005,350M 0.80 11.74 28.45 78.98 108.84 547.20 62.10 1.19
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/06/29 3780 21,591,004 520,861M 1.40 10.60 42.80 100.83 123.69 2054.83 39.60 0.91
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/26 1070 4,329,524 273,929M 10.15 17.81 30.94 72.03 105.57 323.45 61.90 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/06/26 1588 3,660,375 168,959M 9.24 15.12 22.72 48.81 85.63 261.49 56.00 0.81
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/06/29 3364 10,192,829 273,392M 6.61 8.68 19.07 49.43 82.15 919.32 44.30 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/06/29 3022 7,993,090 419,373M 3.53 8.67 19.60 43.24 64.20 699.32 45.80 0.79
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/06/26 2124 2,681,064 561,104M 5.61 13.22 21.09 41.49 50.91 162.79 50.40 0.82
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/06/29 1039 3,038,331 128,822M 11.37 8.38 20.95 46.92 53.77 203.85 64.50 0.88
توسعه صادرات 0 0 0 1398/06/29 3052 12,491,556 113,186M 3.10 7.42 23.15 58.95 90.12 1148.34 46.30 0.80
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/06/26 2541 12,114,417 1,699,701M 11.66 15.86 32.06 66.12 102.13 1111.44 58.60 0.84
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/06/26 1886 4,168,745 474,637M 3.84 21.65 28.36 72.32 110.44 407.26 49.30 0.80
زرین پارسیان 0 0 0 1398/06/29 1803 4,526,573 1,055,896M 12.65 9.81 31.37 67.04 99.39 416.55 59.60 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/06/29 1244 2,120,794 572,559M 15.60 19.46 21.85 32.74 46.72 109.53 48.20 0.78
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/06/26 3063 5,679,465 642,126M 9.78 17.56 30.17 72.47 81.57 468.01 44.90 1.03
سهم آشنا 0 0 12 1398/06/26 2013 4,360,830 2,388,100M 8.65 22.58 40.69 105.39 165.32 392.38 44.40 0.83
سینا 0 0 0 1398/06/26 3155 18,385,322 113,382M 13.60 14.42 24.09 62.68 67.55 1738.68 44.60 0.95
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/06/29 3114 7,269,525 248,879M 1.50 8.58 17.62 43.49 55.24 623.25 41.00 1.02
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/06/29 482 28,613 214,102M 31.72 6.01 16.26 44.17 74.69 184.11 42.10 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/06/29 2107 31,220 227,596M 12.62 9.06 25.42 61.96 90.63 213.14 55.20 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/06/26 2691 13,470,705 484,676M 8.84 24.85 43.68 110.77 146.32 1237.15 55.20 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/06/29 1629 37,502 431,584M 0.45 8.95 23.19 60.47 80.32 255.50 65.40 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/06/29 2098 43,409 484,612M 8.20 11.18 25.49 60.43 90.76 333.74 57.10 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/06/29 1629 2,501,074 295,532M 0.34 9.27 34.15 93.84 100.78 180.85 66.50 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/06/29 1677 38,727 377,195M 1.75 11.17 25.89 50.94 78.12 281.89 61.90 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/06/29 3324 22,202,452 895,447M 29.73 9.54 25.75 68.17 113.07 2117.38 54.00 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/06/26 3364 16,048,892 504,802M 2.97 23.66 41.23 111.02 149.94 1502.58 51.70 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/06/29 2585 15,746,223 137,134M 13.13 9.03 24.76 64.91 105.16 1474.62 57.80 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/06/29 2400 5,508,123 520,341M 24.63 8.74 21.12 51.62 85.30 538.23 59.10 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/06/26 3503 15,334,527 157,455M 3.21 11.68 26.78 61.74 77.95 1426.72 49.50 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/06/29 3925 12,164,195 139,852M 6.61 4.07 21.38 52.55 37.64 1115.35 45.50 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/06/29 4152 57,793,244 2,533,136M 23.42 8.76 21.29 50.86 85.46 5679.32 49.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/06/29 3076 14,509,209 4,239,170M 18.08 9.85 24.10 58.18 90.83 1349.47 56.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/06/29 2306 5,494,783 75,180M 1.80 12.73 18.40 43.54 81.01 444.07 56.50 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/06/29 999 3,096,281 403,774M 7.28 13.41 30.66 83.40 107.38 196.80 57.80 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/06/29 3477 9,522,540 410,202M 2.30 9.13 25.42 59.07 90.14 846.21 49.20 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/06/29 1042 3,873,253 87,981M 16.35 5.12 25.85 55.57 77.76 273.82 60.80 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/06/26 1412 5,996,197 184,197M 1.41 13.09 24.09 53.94 90.02 476.60 68.70 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/06/29 3266 16,260,677 318,449M 10.22 11.54 34.26 83.61 145.43 1522.30 48.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/06/29 2393 5,060,718 207,646M 6.19 11.29 28.08 64.09 110.56 447.35 54.50 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/06/29 1767 4,015,465 174,062M 0.91 8.17 17.52 56.77 77.41 301.24 59.20 1.06
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/06/29 1222 43,665 451,033M 1.77 9.34 34.16 62.05 105.58 330.28 63.00 0.73
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/06/29 1845 36,028 363,110M 0.27 7.42 18.75 45.29 60.95 253.22 59.40 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/06/29 2175 40,993 1,512,824M 4.52 9.06 28.78 64.32 94.97 305.51 53.40 0.95
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/06/29 90 12,022 242,978M 0.04 10.83 20.22 20.16 32.20 0.67
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/06/29 1399 52,975 407,902M 11.83 10.32 28.88 62.27 98.17 404.52 61.30 0.84
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/06/26 2161 5,009,374 845,452M 38.60 9.78 22.27 39.40 88.50 400.94 67.40 0.50
مشترك افق 0 0 0 1398/06/26 2063 2,979,019 165,392M 18.20 14.45 29.04 66.35 111.67 197.92 45.40 0.97
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/06/26 2959 12,101,532 445,639M 3.30 12.66 25.65 58.37 81.88 1110.17 43.70 1.15
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/06/26 4151 76,840,888 881,903M 2.16 14.55 23.94 61.38 93.17 7529.72 39.90 1.09
مشترک آگاه 0 0 0 1398/06/29 4062 79,291,317 953,954M 12.89 9.95 27.95 65.32 105.98 7818.67 43.60 1.06
مشترک البرز 0 0 0 1398/06/26 2337 1,874,685 18,588M 4.43 19.91 28.38 60.00 56.62 246.91 49.70 0.54
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/26 2029 4,455,825 445,997M 1.05 17.16 32.76 104.54 138.14 397.43 53.00 0.83
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/06/26 3717 58,456,050 3,576,341M 2.57 19.56 36.63 116.30 147.88 5760.68 43.50 1.02
مشترک پویا 0 0 0 1398/06/27 4198 41,569,829 438,104M 1.71 12.22 25.60 51.05 84.74 4053.41 40.60 1.03
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/06/26 3217 14,060,285 156,196M 2.59 12.95 21.65 45.06 59.45 1298.57 43.50 1.01
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/06/26 2175 4,997,571 615,471M 5.51 16.16 28.93 82.79 123.77 399.58 42.00 1.05
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/06/26 2170 5,151,190 376,660M 1.78 17.98 30.89 108.65 173.40 439.79 46.20 0.93
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/06/29 2047 2,887,298 287,988M 3.13 8.69 28.66 68.62 79.28 269.96 55.40 0.56
مشترک عقیق 0 0 0 1398/06/29 3129 18,074,304 234,315M 1.22 9.98 28.24 57.36 88.98 1698.29 46.40 1.07
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/06/29 3428 3,401,692 34,122M 6.02 10.54 20.23 29.25 32.07 239.61 40.20 0.28
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/06/29 3475 18,317,614 307,223M 19.41 5.35 19.69 48.40 87.80 1730.90 42.50 0.90
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/06/27 4198 2,814,954 218,021M 6.15 13.06 9.63 37.64 74.96 2311.64 38.80 0.96
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/06/29 2545 11,611,821 329,543M 1.98 9.53 30.49 59.87 90.73 1061.29 47.60 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/06/29 3014 6,555,726 194,299M 2.27 8.15 26.04 59.31 81.93 550.36 44.90 0.92
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/06/26 1851 2,331,659 152,390M 2.91 15.72 28.29 50.61 60.62 146.71 55.80 0.76
همیان سپهر 0 0 0 1398/06/29 1881 2,545,805 283,985M 38.34 10.73 26.96 65.67 69.06 155.96 52.40 0.88
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/06/29 2270 1,653,614 1,654M 82.09 -0.19 4.10 31.82 50.97 60.97 45.00 1.03
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/06/29 3079 6,396,236 403,257M 5.53 11.84 28.06 77.49 113.29 595.86 44.90 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/06/29 3590 32,533,546 1,099,797M 1.50 10.82 23.34 85.48 120.10 3153.38 43.60 0.93

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.