::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/21 -9.30 4.60 61.40 78.50
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/09/20 676 3,223,901 901,854M 0.27 -10.04 -1.78 77.71 121.70 209.23 65.20 1.25
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/09/20 3499 9,882,757 221,809M 0.35 -4.56 6.21 75.29 81.11 886.32 38.20 0.96
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/09/20 789 2,286,402 110,136M 23.03 -7.78 10.56 73.56 82.90 123.62 65.30 0.92
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1307 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 57.10 0.94
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/09/20 3083 6,085,106 164,596M 21.98 -4.99 10.83 66.30 81.44 508.53 43.70 0.85
بانک دی 0 0 0 1397/09/20 2741 5,169,520 301,285M 39.59 -6.80 8.14 48.73 64.06 416.96 45.20 0.74
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/09/20 1843 1,758,835 179,510M 21.05 -2.35 0.58 32.47 41.62 72.39 50.70 0.57
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/09/20 758 1,976,329 74,112M 17.36 -8.23 1.10 37.95 83.65 97.64 69.30 0.78
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1280 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 49.70 0.84
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 761 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 63.90 1.59
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1817 23,712 280,369M 15.05 -7.55 4.88 58.27 72.34 136.93 61.70 0.66
توسعه صادرات 0 0 0 1397/09/20 2771 7,219,171 88,969M 27.93 -3.90 9.62 55.33 39.12 621.45 45.80 0.64
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/09/20 2260 6,608,084 901,614M 9.81 -7.37 9.49 73.59 80.00 560.81 59.50 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/09/20 1605 2,173,442 185,710M 1.01 -3.85 6.49 63.20 87.15 187.73 48.50 0.70
زرین پارسیان 0 0 0 1397/09/20 1522 2,481,457 474,427M 14.62 -4.53 7.98 76.80 77.99 221.40 60.90 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/09/20 963 1,546,534 154,853M 38.20 -4.61 9.49 54.35 64.20 52.80 48.40 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/09/20 2782 3,148,984 354,428M 1.14 -4.97 3.49 43.14 47.87 214.94 44.10 0.81
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/09/20 55 986,467 100,022M 8.53 -6.52 0.00 0.00 0.00 -1.33 1.80 0.37
سهم آشنا 0 0 0 1397/09/20 1732 1,996,796 215,101M 15.78 -5.33 13.27 80.32 94.77 129.83 42.60 0.81
سینا 0 0 0 1397/09/20 2874 10,412,327 81,018M 1.61 -7.91 -4.31 34.63 51.67 941.32 43.90 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/09/20 2833 4,821,767 164,716M 0.82 -8.56 2.70 54.82 66.95 379.72 40.00 1.01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/09/20 172 12,298 61,510M 38.05 1.14 14.06 0.00 0.00 22.99 52.30 0.14
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/09/20 328 1,358,286 295,650M 33.42 -4.18 8.11 31.37 0.00 36.07 39.90 0.34
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/09/20 201 16,829 210,065M 13.23 -10.43 1.63 60.44 0.00 67.10 60.70 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1826 16,618 127,797M 0.21 -9.01 2.59 38.85 43.20 66.68 59.20 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/09/20 2284 4,593,775 53,044M 25.66 -0.67 7.14 77.95 85.69 359.38 63.10 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/09/20 2410 5,601,480 157,239M 2.95 -8.68 2.67 70.59 82.64 456.02 57.80 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1348 21,683 279,891M 11.91 -8.83 6.15 61.43 68.94 105.55 73.00 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/09/20 668 202,115 20,211M 62.00 -0.42 -1.03 -1.49 -1.89 -79.89 82.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/09/20 1348 1,265,774 58,709M 3.25 -2.45 9.37 36.70 37.67 49.12 73.40 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1396 23,113 225,112M 8.93 -8.53 5.03 57.81 71.32 127.92 69.10 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/09/20 3043 11,383,415 510,865M 5.18 -1.35 9.84 49.12 69.23 1036.87 56.10 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/09/20 3083 6,599,290 224,660M 1.89 -7.00 2.99 63.90 81.13 558.98 53.20 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/09/20 2304 8,011,524 126,222M 2.36 -9.55 4.68 49.19 55.35 701.15 61.00 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/09/20 2119 3,261,662 191,988M 20.53 -6.96 8.63 61.70 73.06 297.57 63.00 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/09/20 3222 8,520,691 129,097M 15.21 -5.78 0.02 28.84 31.95 748.33 51.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/09/20 3644 7,430,820 43,002M 41.82 -1.01 -10.69 27.00 3.21 642.43 46.90 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/09/20 3204 15,701,008 201,350M 14.64 -9.16 12.96 49.53 60.14 1468.57 52.20 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/09/20 3871 33,177,109 839,348M 30.58 -6.06 6.75 64.34 81.23 3217.71 50.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/09/20 2795 8,102,476 1,038,081M 15.20 -7.15 7.45 62.04 82.25 709.44 58.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/09/20 2025 3,341,457 37,621M 6.04 -5.97 13.10 71.80 103.46 230.86 60.80 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/09/20 718 1,555,026 32,111M 11.18 -8.35 3.21 43.44 39.96 49.06 69.50 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/09/20 3196 5,676,966 251,427M 26.23 -5.58 11.52 71.41 93.18 464.09 51.00 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/09/20 761 2,058,803 66,915M 1.54 -6.91 -7.18 52.83 75.89 98.70 72.80 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/09/20 1131 3,418,557 81,030M 9.80 -11.39 7.54 74.21 85.58 228.73 78.70 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/09/20 2985 8,010,453 161,803M 10.99 -0.87 21.42 70.42 79.50 699.19 49.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/09/20 2112 2,739,234 144,108M 34.14 -4.32 15.32 92.96 122.02 216.85 58.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/09/20 1368 1,710,081 9,527M 10.60 -10.89 4.93 76.61 84.70 104.99 68.50 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/08/29 1486 2,422,281 97,889M 7.50 -14.64 26.48 70.24 81.70 142.04 66.80 0.95
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/09/21 941 24,265 245,789M 24.41 -7.43 12.36 74.14 75.99 134.89 63.60 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1564 22,955 297,920M 21.52 -7.41 3.22 53.75 62.34 124.60 60.20 0.84
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1894 22,434 491,405M 3.05 -10.11 7.75 72.98 86.04 120.99 53.20 0.95
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1118 28,275 158,336M 3.03 -10.33 6.00 59.78 78.08 168.69 61.90 0.87
مشترك افق 0 0 0 1397/09/20 1782 1,558,491 128,485M 8.98 -6.94 12.12 71.09 72.04 55.86 44.40 0.86
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/09/20 2678 6,990,362 263,327M 10.64 -9.81 1.63 66.66 89.96 599.05 42.70 1.25
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3911 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.80 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/09/20 3870 43,045,044 590,191M 0.72 -7.78 12.05 80.72 108.88 4174.05 39.10 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1397/09/20 3781 41,318,063 336,701M 0.76 -7.87 6.04 68.02 92.85 4026.36 42.90 1.03
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1563 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.90 0.16
مشترک البرز 0 0 0 1397/09/20 2056 1,427,974 17,501M 38.01 -8.10 2.84 43.97 43.76 169.91 49.40 0.50
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/09/20 1748 1,893,993 164,416M 0.06 -9.70 2.59 49.16 61.54 133.75 52.50 0.66
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/09/20 3436 22,723,437 1,515,540M 0.00 -8.38 -2.68 36.58 39.81 2179.87 42.50 0.79
مشترک پویا 0 0 0 1397/09/20 3917 23,882,559 213,104M 14.12 -7.47 5.24 64.69 65.70 2286.20 39.70 1.05
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/09/20 2936 9,272,156 130,042M 22.20 -7.99 4.48 69.20 85.32 822.30 42.90 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/09/20 1894 2,408,491 192,513M 0.65 -4.13 9.37 80.51 99.26 140.76 40.00 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/09/20 1889 2,075,425 164,990M 0.02 -7.51 10.94 98.53 100.53 123.54 44.80 1.10
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/09/20 1766 1,772,027 165,130M 39.53 -1.92 7.11 44.42 49.41 140.05 55.60 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3365 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.80 0.08
مشترک عقیق 0 0 0 1397/09/20 2848 10,108,976 136,127M 2.23 -8.75 5.11 56.96 72.87 905.78 45.80 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3147 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 38.70 1.04
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/09/20 3194 11,109,610 187,730M 6.92 -8.50 13.30 81.02 85.85 1010.44 41.80 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/09/20 3917 15,014,427 104,786M 14.87 -8.10 7.72 56.40 65.47 1402.25 37.90 0.83
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/09/20 2264 6,526,461 197,210M 0.29 -8.42 8.00 86.14 106.02 552.71 47.20 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/09/20 2733 3,746,695 105,196M 18.18 -4.46 6.66 33.63 23.63 271.69 44.00 0.77
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/09/20 1570 1,515,348 76,927M 32.76 -10.46 2.70 48.71 60.20 69.76 56.60 0.67
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/09/20 956 1,174,863 101,320M 94.83 1.39 5.74 12.28 18.41 45.97 77.90 0.01
همیان سپهر 0 0 0 1397/09/20 1600 1,499,167 149,917M 5.33 -8.69 0.04 32.77 42.39 54.40 52.30 0.68
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/09/20 1989 1,091,778 16,350M 11.73 -6.81 1.21 61.19 35.40 6.28 44.70 1.06
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/09/20 2798 3,225,285 184,164M 18.37 -7.14 6.09 72.19 84.21 278.76 43.90 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/09/20 3309 15,956,527 311,360M 11.86 -4.77 9.29 84.17 98.79 1495.67 42.60 1.12

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.