::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/27 11.90 25.80 64.20 87.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/06/27 3475 1,006,306 91,639,752M 87.81 1.69 5.08 10.00 20.06 198.15 53.30 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/06/26 3092 1,015,259 11,895,392M 91.06 1.79 5.24 10.50 20.87 181.44 55.80 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/06/26 1252 1,000,590 1,304,420M 85.65 2.23 7.01 14.50 28.13 83.62 79.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/06/27 2918 1,006,764 64,489,572M 86.63 1.83 5.42 11.45 22.36 168.23 59.50 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/06/29 2901 1,007,090 102,259M 99.84 1.54 5.11 10.47 20.99 170.96 57.40 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/06/26 1092 1,021,616 1,440,059M 92.92 2.17 5.94 11.55 24.74 66.78 77.30 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/06/26 791 1,006,389 43,249,780M 91.54 1.74 5.25 10.49 20.81 45.23 70.40 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/06/27 2716 1,001,233 19,808,812M 84.63 2.17 6.22 12.38 24.51 163.99 57.90 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/06/26 2887 1,013,536 953,219M 89.35 1.62 4.83 9.79 19.01 155.54 56.60 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/06/27 2337 1,014,796 66,878,694M 93.83 1.62 4.85 9.85 19.71 132.23 63.40 0.00
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/06/26 467 1,003,298 376,794M 53.48 1.42 5.20 10.03 20.80 25.25 60.60 0.00
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/06/29 630 15,790 1,263,172M 93.70 3.35 7.72 17.73 34.70 57.51 66.00 0.09
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/06/29 1740 1,002,312 5,392,082M 89.73 1.74 5.19 10.39 13.48 150.56 74.10 0.19
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/06/29 761 10,083 10,886,275M 88.52 1.71 5.23 10.70 21.14 40.68 71.20 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/06/26 2794 1,014,959 39,782,350M 91.32 1.70 5.20 10.54 20.82 102.65 49.10 0.02
بانک گردشگری 0 0 1 1398/06/27 2987 1,016,275 17,175,932M 87.12 1.93 5.33 10.38 20.72 217.71 57.30 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/06/26 1383 1,014,246 4,639,446M 87.15 1.95 5.64 11.09 21.93 84.51 75.10 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/06/29 1146 10,037 14,289,281M 94.07 1.14 4.52 9.98 21.11 66.28 78.80 0.02
پیروزان 0 17 3 1398/06/29 2279 1,023,542 10,089,242M 85.54 3.14 6.68 11.88 22.58 127.59 62.90 0.00
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/26 14 995,464 200,115M 84.83 1.45 1.40 14.30 0.81
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/15 14 1,000,000 198,608M 100.00 0.00 0.00 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/06/27 1407 1,015,094 39,703,048M 91.39 1.54 4.68 9.32 18.31 71.80 78.00 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/06/26 1264 2,383,550 54,938M 80.32 3.32 6.94 16.93 32.44 129.90 79.20 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/06/29 732 1,007,717 2,974,130M 91.94 1.67 4.95 9.88 20.33 40.77 71.30 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/06/29 3359 1,008,857 7,995,778M 86.28 2.06 5.82 11.44 24.12 319.24 47.30 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/06/27 588 1,007,895 1,171,438M 94.71 1.96 6.02 11.90 23.28 35.78 63.80 0.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/06/26 2352 1,005,663 149,656,894M 92.66 1.81 4.90 9.31 19.18 110.96 60.30 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/06/23 1312 1,003,787 20,066,893M 3.00 1.86 5.00 10.65 20.84 74.07 61.60 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/06/29 581 10,247 875,857M 85.89 2.42 5.43 11.21 21.12 32.85 56.60 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/06/26 872 1,000,357 20,625,956M 3.00 1.81 5.45 10.67 21.93 52.23 58.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/06/29 214 10,186 1,866,905M 93.09 1.87 5.54 11.23 0.00 13.29 21.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/06/26 2960 1,012,822 1,007,388M 94.22 1.74 5.59 10.78 21.96 144.92 62.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/06/26 2265 1,005,728 20,060,798M 90.82 1.64 4.90 9.80 19.43 128.88 73.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/06/26 3422 1,000,554 1,850,573M 78.99 1.77 5.33 10.60 21.39 163.06 61.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/06/26 1001 10,144 9,868,921M 89.90 1.69 5.05 10.37 20.87 57.76 74.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/06/26 2769 1,013,336 4,835,767M 93.85 1.54 4.50 9.11 18.22 145.62 69.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/06/26 2638 1,014,247 42,418,321M 94.26 1.64 4.91 9.95 19.93 141.21 70.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/06/26 1390 1,006,024 40,119,373M 89.37 1.63 4.89 9.82 19.54 72.65 80.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/06/26 1554 1,005,177 30,379,692M 93.51 1.90 4.96 10.26 19.80 86.33 81.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/06/26 1375 1,423,650 123,426M 91.68 3.12 7.18 13.40 30.68 37.26 65.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/06/26 1629 1,015,184 49,485,101M 85.71 1.72 5.01 9.96 19.45 91.67 83.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/06/26 1435 1,008,257 47,119,348M 70.24 1.02 2.25 8.02 18.26 82.13 76.10 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/06/29 1663 10,072 3,361,918M 95.49 1.78 5.19 11.81 22.32 66.77 64.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/06/26 1844 2,845,672 13,453,544M 93.10 1.59 4.85 10.44 23.24 182.47 80.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/06/26 880 1,006,591 158,485M 75.07 3.35 4.46 18.22 29.42 58.92 73.20 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/06/26 3735 995,662 224,457M 73.09 6.30 9.79 22.27 34.08 322.90 47.00 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/06/29 1292 1,018,680 460,536M 87.73 1.90 5.83 11.73 22.64 76.21 73.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/06/26 1649 2,902,382 19,130M 12.79 11.62 21.23 51.98 70.86 218.14 60.30 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/06/26 2567 1,030,238 50,452,085M 85.69 2.23 5.35 11.45 21.74 141.32 70.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1398/06/29 1511 2,044,955 497M 93.54 2.54 18.49 83.18 127.30 184.67 81.10 0.32
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/06/29 1292 20,604 4,406,698M 92.27 1.77 5.23 10.55 22.94 102.90 82.00 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/06/29 1610 26,280 13,132,358M 100.00 1.71 6.11 11.21 22.53 156.29 79.30 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/06/28 353 12,754 1,257,427M 95.11 2.16 6.04 10.91 27.54 23.53 56.10 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/06/29 1007 18,048 5,412,509M 94.22 1.98 5.73 11.13 23.79 77.69 77.30 0.01
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/06/29 1505 10,946 656,734M 56.42 1.61 8.51 15.08 26.07 88.84 66.60 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/06/29 1544 10,133 156,840M 89.65 3.06 6.59 13.22 28.15 109.23 78.30 0.03
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/06/27 2902 1,015,577 59,627,553M 93.14 2.16 6.37 12.41 24.35 167.05 58.90 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/06/15 2903 1,007,833 266,367,032M 84.35 1.76 5.24 9.64 20.24 166.52 57.80 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/06/27 2538 1,001,186 116,559,370M 92.27 1.71 5.05 9.72 19.44 145.80 62.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/06/26 1573 1,000,557 22,830,618M 87.79 1.80 5.39 10.09 22.01 91.34 77.60 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/06/27 3485 1,015,113 392,438M 93.42 1.82 0.29 27.91 62.41 2224.97 50.80 0.99
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/06/29 2062 1,008,438 4,864,716M 88.22 1.92 5.38 10.35 20.80 125.45 67.70 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/06/29 1155 1,045,528 630,180M 80.84 4.42 11.32 27.96 44.37 75.28 63.80 0.15
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/06/29 3540 1,007,863 2,768,991M 84.00 1.84 5.61 11.27 22.55 203.18 51.70 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/06/26 2897 1,001,890 10,369,466M 89.89 1.81 5.27 10.49 21.11 174.46 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/06/27 3883 1,006,427 20,672,108M 83.78 1.68 5.10 10.02 20.06 298.69 51.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 1 1398/06/26 881 1,014,244 1,372,348M 86.80 1.83 4.82 9.20 18.48 42.59 74.00 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/06/29 2902 1,007,731 1,099,383M 85.18 1.88 5.62 10.53 22.08 163.72 58.20 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/06/29 1385 1,178,164 263,698M 80.36 1.68 7.26 18.59 37.83 89.37 73.80 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/06/28 1824 1,095,128 58,154M 81.47 3.49 9.51 15.49 26.55 105.78 66.20 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/06/26 1951 1,041,161 29,590M 90.79 2.67 6.27 12.41 21.17 76.07 55.50 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/06/29 929 1,042,460 134,563M 83.20 1.81 4.22 9.35 19.76 52.37 73.00 0.03
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/06/26 1237 1,043,151 89,972M 92.18 2.82 5.84 11.58 22.76 63.80 74.20 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/06/26 3111 1,021,964 126,003,858M 89.15 2.07 4.79 10.31 19.10 168.73 53.20 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.