::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/07 14.40 35.90 65.30 161.60
شاخص كل 1398/11/07 16.10 35.90 65.30 161.60
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/11/07 3604 1,011,829 99,306,798M 83.23 1.62 4.91 10.03 20.05 205.55 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/11/07 3221 1,003,780 14,286,642M 89.03 1.86 5.54 10.76 21.45 189.30 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/11/07 1381 1,008,213 1,956,516M 85.85 2.24 6.43 12.48 26.79 92.68 0.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/11/07 3047 1,011,422 70,584,693M 86.83 1.32 5.09 10.26 22.08 175.49 0.00
اعتماد ملل 0 15 1 1398/11/07 1221 1,004,356 1,779,567M 92.57 1.80 5.32 11.09 22.29 74.51 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/11/07 920 1,014,033 60,611,097M 91.67 1.84 5.24 10.39 20.99 52.96 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/11/07 2845 1,010,199 24,465,970M 84.78 2.46 6.41 12.54 24.86 173.00 0.03
امین سامان 0 16 1 1398/11/07 3016 1,003,493 1,405,681M 86.47 1.63 4.90 9.80 19.98 162.77 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/11/07 2466 1,003,836 69,082,486M 90.26 1.64 4.91 9.81 19.92 139.21 0.00
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1398/11/07 111 1,005,068 259,347M 98.09 2.14 6.33 7.62 0.00
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/11/07 1869 1,006,939 7,007,267M 89.40 1.72 5.17 10.36 21.16 157.96 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/11/07 890 10,198 20,327,422M 90.94 2.26 5.74 10.93 21.85 47.78 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/11/06 2923 1,003,287 36,594,961M 84.34 1.64 4.92 10.02 20.85 109.64 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1398/11/07 3116 1,003,978 20,719,232M 88.00 1.72 5.34 10.70 21.41 225.41 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/11/07 1512 1,003,837 4,268,223M 81.10 1.89 5.70 11.50 22.85 93.10 0.00
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/11/07 1275 10,260 30,778,851M 91.54 2.67 6.78 11.55 22.41 75.14 0.00
پیروزان 0 17 3 1398/11/07 2408 1,100,029 6,280,857M 78.51 4.16 10.18 17.23 27.71 140.86 0.03
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/11/07 143 1,019,086 337,907M 89.57 3.62 9.77 13.35 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/11/07 1536 1,003,794 46,569,086M 88.39 1.65 4.81 9.46 18.85 78.54 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/11/07 1393 2,647,920 59,554M 78.20 4.70 10.35 15.96 34.65 155.40 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/11/07 861 1,011,925 3,018,227M 85.40 1.64 4.91 9.81 19.96 47.82 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/11/07 3488 1,025,422 10,097,257M 82.10 3.18 6.77 12.56 24.00 328.54 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/11/07 717 1,013,862 2,691,736M 90.69 1.95 5.72 11.58 23.36 44.22 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/11/07 2481 1,017,246 151,028,112M 92.48 1.92 5.68 10.23 20.37 118.50 0.01
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/11/07 1441 1,011,819 19,659,939M 3.00 1.77 5.32 10.21 21.14 81.92 0.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1398/11/07 1001 1,005,089 24,688,451M 3.00 1.78 5.44 10.83 21.24 59.84 0.00
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/11/07 3032 1,003,756 291,365,222M 3.00 1.71 5.05 10.29 19.82 167.42 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/11/07 3089 1,002,845 605,608M 93.21 1.89 5.94 10.84 22.04 152.93 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/11/07 2394 1,011,454 20,142,743M 90.25 1.63 4.88 9.75 19.78 135.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/11/07 3551 1,006,615 1,599,191M 81.91 1.75 5.38 10.64 21.44 170.92 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/11/07 1130 10,040 16,495,125M 86.71 1.70 5.17 10.31 21.11 65.31 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/11/07 2898 1,003,452 4,000,630M 92.24 1.50 4.52 9.03 18.36 152.18 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/11/07 2767 1,003,836 57,661,631M 94.49 1.68 5.01 9.95 20.15 148.42 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/11/07 1519 1,011,852 40,260,475M 87.58 1.54 4.22 9.06 19.09 79.19 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1398/11/07 1683 1,017,330 28,979,297M 91.84 1.81 5.58 10.27 21.39 94.09 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1398/11/07 1504 1,563,921 227,813M 93.24 2.87 7.26 14.64 29.40 50.79 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/11/07 1758 1,003,836 59,479,862M 87.06 1.64 4.92 9.88 19.98 98.68 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/11/07 1564 1,003,042 39,634,749M 64.66 1.66 4.87 8.77 20.13 89.74 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/11/07 1792 10,158 5,078,946M 95.44 2.04 5.69 11.00 22.40 74.95 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/11/07 1973 3,050,804 24,500,323M 94.61 1.59 4.83 10.02 22.11 202.83 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/11/07 710 10,042 1,235,265M 92.24 1.88 5.25 10.78 21.19 40.21 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/11/07 435 14,923 568,867M 90.59 3.75 11.03 15.35 31.38 36.47 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/11/07 1009 1,012,959 132,806M 73.13 1.26 6.86 15.78 31.66 68.59 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/11/07 343 10,047 3,079,511M 91.91 2.09 5.72 11.09 0.00 21.22 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/11/07 3864 1,114,390 1,839,950M 79.50 5.48 16.86 30.65 47.84 344.58 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/11/07 1421 1,007,284 1,007,271M 92.05 4.49 11.69 17.46 29.44 90.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/11/07 2696 1,034,527 51,414,462M 88.45 2.84 6.66 11.76 22.92 149.93 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/11/07 1421 22,137 7,351,253M 87.61 2.03 5.20 10.69 22.20 117.77 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/11/07 1739 28,255 14,119,307M 99.70 1.98 4.73 11.09 21.43 175.39 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/11/07 482 13,978 4,240,740M 93.17 2.40 6.47 13.13 26.12 35.13 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/11/07 100 10,636 4,253,615M 91.06 2.36 5.18 6.49 0.25
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/11/07 1136 19,783 5,932,875M 92.23 2.48 6.98 13.09 25.51 94.38 0.01
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1398/11/07 126 10,042 1,190,226M 80.10 1.71 5.59 7.13 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/11/07 1634 10,729 644,755M 52.75 2.55 5.36 10.96 28.31 97.80 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/11/07 1673 10,305 284,187M 92.26 3.25 8.92 15.38 29.42 120.00 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/11/07 3031 1,032,734 60,575,023M 89.24 2.58 7.42 12.62 25.09 176.07 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/11/07 2667 1,018,486 138,993,910M 93.55 2.71 6.27 11.55 21.36 154.58 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/11/07 1702 1,008,411 26,001,977M 85.92 1.92 5.53 10.83 21.98 99.26 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/11/07 2358 1,010,864 236,166M 91.20 7.33 19.15 36.85 68.25 301.44 0.00
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/11/07 3614 1,011,389 6,927,495M 93.42 1.71 5.16 10.93 44.63 2232.35 0.13
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/11/07 2191 1,015,068 6,712,481M 89.81 1.98 5.69 11.19 21.48 133.55 0.00
مشترک صبای هدف 0 0 0 1398/11/07 1284 1,019,370 884,487M 83.33 5.07 10.08 20.06 45.41 87.10 0.05
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/11/07 3669 1,012,085 4,277,644M 88.11 1.73 5.09 10.66 21.65 210.74 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1398/11/07 4012 1,006,344 23,336,553M 82.53 1.63 4.90 10.08 20.25 306.04 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/11/07 1010 1,003,835 1,668,064M 87.82 1.64 4.92 9.88 18.86 49.74 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/11/07 3031 1,012,216 1,468,078M 88.38 1.74 5.10 10.69 21.77 171.11 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/11/07 1514 1,160,094 277,100M 86.46 1.62 9.44 14.61 33.95 101.04 0.02
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/11/07 1953 1,053,871 55,545M 77.65 4.14 9.02 16.68 32.04 119.61 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/11/07 2080 1,079,094 43,346M 91.71 3.34 6.54 13.62 25.13 85.82 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/11/07 1058 1,049,629 133,683M 81.66 3.45 7.85 13.53 23.54 63.92 0.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/11/07 1366 1,069,906 92,364M 89.07 3.62 7.36 14.09 25.24 73.27 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/11/07 3240 1,042,389 67,228,416M 88.39 3.82 8.48 12.95 23.28 179.03 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.