::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/03/30 14.30 12.90 12.50 38.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/03/30 3019 1,009,540 79,897,877M 95.76 1.72 4.79 9.46 19.29 173.17 51.20 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/03/29 2636 1,016,458 8,551,813M 94.82 1.71 4.95 9.86 20.03 155.53 54.00 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/03/29 796 1,000,071 314,236M 93.44 1.54 4.67 11.89 23.91 50.45 88.60 0.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/03/30 2462 1,008,900 48,064,075M 99.44 1.73 4.98 9.57 19.53 141.02 58.00 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/03/29 2445 1,014,711 155,155M 93.48 2.52 5.87 10.93 22.18 142.40 56.10 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/03/29 636 1,015,195 573,885M 83.45 0.99 4.12 8.18 18.90 37.63 86.80 0.10
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/03/29 335 1,015,807 2,762,474M 79.91 1.64 4.69 9.64 19.01 19.01 78.10 0.05
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/03/30 2260 1,003,008 7,340,963M 92.49 1.82 5.36 11.11 22.68 134.27 55.90 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/03/29 2431 1,014,872 1,179,475M 97.50 1.56 4.49 8.91 18.18 131.93 54.90 0.02
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/03/29 1881 1,012,713 28,612,720M 100.00 1.30 3.94 7.89 16.78 108.63 62.80 0.02
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 856 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 87.30 0.03
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/03/30 811 1,012,329 6,846,717M 90.44 1.23 3.70 7.56 18.86 42.43 88.80 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/03/30 174 10,764 237,252M 80.17 3.07 4.00 6.75 66.50 0.13
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/03/29 1284 2,113,490 323,121M 97.40 1.25 3.12 6.46 18.66 108.63 77.30 0.03
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/03/30 305 10,083 523,421M 94.81 2.09 4.95 7.21 13.95 73.70 0.01
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/03/29 2338 1,015,891 31,899,270M 93.14 1.62 4.92 9.74 19.46 77.17 46.10 0.03
بانک گردشگری 0 0 0 1397/03/29 2531 1,017,565 11,038,422M 80.43 1.81 5.10 10.05 20.56 190.77 55.80 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1397/03/29 927 1,017,949 1,664,966M 97.71 2.16 5.39 10.37 20.68 56.88 79.70 0.05
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/03/30 690 10,030 4,758,657M 99.99 1.28 5.15 9.62 20.34 39.74 85.20 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/03/30 345 20,588 720,565M 5.16 22.67 55.96 77.42 105.88 100.57 67.70 0.54
پیروزان 0 17 0 1397/03/29 1823 1,011,536 5,343,060M 89.33 2.09 5.01 9.69 20.39 99.57 62.70 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/03/29 951 1,015,292 25,427,064M 92.51 1.48 4.36 8.62 17.93 49.42 84.10 0.05
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/03/29 808 1,727,912 268,374M 93.81 0.03 3.72 11.37 25.20 66.66 88.40 0.03
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/03/29 276 1,007,307 2,637,627M 94.68 1.64 4.87 9.55 15.15 80.40 0.03
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/03/29 2903 1,006,560 1,163,854M 89.61 1.47 4.40 8.81 18.83 289.56 44.70 0.00
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/03/30 141 14,886 238,878M 28.85 21.57 44.43 48.86 45.91 57.90 0.21
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/03/29 416 1,000,003 3,758,291M 92.67 1.51 5.21 10.16 21.09 24.72 85.30 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/03/29 132 1,006,904 183,215M 99.27 1.59 4.60 7.12 59.50 0.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/03/29 1896 1,011,561 142,979,506M 95.04 1.95 4.87 9.38 19.36 86.80 59.20 0.01
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/03/30 226 13,898 173,373M 23.14 15.55 31.20 38.62 38.30 52.00 0.28
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/03/29 125 10,158 635,327M 95.61 1.61 5.00 0.00 0.00 6.55 79.00 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 2 1397/03/29 2504 1,045,734 880,059M 94.05 1.69 4.54 9.15 12.65 116.48 64.80 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/03/29 1809 1,006,934 6,541,179M 98.33 1.43 4.45 9.97 17.29 105.49 78.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/03/29 2966 1,002,877 2,759,316M 73.66 1.85 5.12 11.84 20.84 136.37 62.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/03/29 545 10,143 3,612,883M 85.90 1.60 4.89 11.69 20.55 31.31 95.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/03/29 2313 1,014,302 8,662,872M 94.66 1.48 4.49 10.29 17.81 122.85 72.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/03/29 2182 1,015,096 13,186,522M 84.51 1.56 4.73 10.87 18.77 116.59 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/03/29 934 1,008,245 34,602,810M 93.59 1.45 4.45 10.27 18.27 48.73 94.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/03/29 1098 1,009,488 23,822,392M 93.94 1.86 4.66 9.14 18.71 60.90 95.00 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/03/29 1173 1,018,834 36,600,429M 93.80 1.88 4.96 9.38 19.38 67.07 97.80 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/03/29 979 1,018,449 86,843,933M 91.77 1.93 4.89 11.56 20.57 56.16 90.30 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/03/29 1207 10,075 1,015,541M 97.97 1.61 5.13 9.11 14.33 41.33 70.90 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/03/29 1388 2,203,607 2,306,495M 90.59 1.51 4.62 9.24 20.90 118.73 89.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/02/18 3279 1,014,667 103,445M 94.82 1.64 1.78 11.69 24.57 281.95 49.40 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/03/29 836 1,017,014 464,477M 88.90 1.73 5.30 12.36 21.24 48.31 86.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/03/29 2111 1,015,105 38,912,662M 89.44 1.57 4.72 10.87 18.63 114.61 74.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/03/29 1055 1,016,562 20,003M 96.91 1.00 1.44 6.23 15.06 49.86 98.60 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/03/30 836 15,972 1,632,016M 99.97 1.31 4.55 9.64 21.52 57.15 88.70 0.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1154 20,391 8,827,517M 100.00 1.21 4.38 10.28 23.29 98.38 84.00 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/03/30 551 13,789 1,043,851M 84.46 2.22 4.85 9.39 21.91 35.63 85.80 0.09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1049 10,499 513,420M 88.67 2.85 6.51 8.97 24.92 50.88 67.70 0.08
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1088 10,163 56,032M 88.81 1.93 5.50 10.49 20.12 71.96 82.90 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/03/30 2446 1,008,966 49,727,759M 100.00 1.83 5.53 10.81 21.32 137.91 57.30 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/03/30 2447 1,017,412 300,289,584M 92.26 1.74 4.98 9.81 19.55 142.16 56.40 0.03
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/03/29 424 1,006,924 186,207M 94.83 1.54 4.20 10.14 22.38 25.33 100.20 0.03
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/03/30 2082 1,001,968 153,047,270M 99.60 1.48 4.61 9.38 19.56 121.93 61.80 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/03/29 1117 1,002,300 7,415,811M 95.18 1.63 4.80 9.52 19.76 64.60 82.80 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1397/03/30 1773 1,014,795 25,288,539M 93.10 1.48 4.45 8.84 17.70 92.96 63.30 0.02
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/03/29 1606 1,007,976 3,515,784M 99.99 1.71 5.19 10.38 20.95 99.45 68.20 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1397/03/29 3084 1,014,993 234,779M 94.74 2.59 5.79 10.09 21.24 174.16 49.70 0.02
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1539 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 35.20 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/03/29 2441 1,003,786 8,561,200M 95.18 1.73 4.90 9.84 20.15 148.31 55.70 0.02
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/03/30 3427 1,007,680 18,959,550M 91.18 1.52 4.60 9.30 18.91 273.68 49.20 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1397/03/30 425 1,013,978 2,714,181M 87.83 1.40 4.19 8.63 17.95 20.86 84.90 0.05
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1397/03/29 2446 1,007,875 278,919M 99.92 1.70 5.01 10.13 20.63 135.82 56.40 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/03/29 566 1,028,347 83,558M 89.99 2.75 5.64 9.33 20.47 29.01 82.30 0.07
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1609 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 34.00 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/03/29 929 1,001,104 247,910M 94.02 1.13 3.48 7.77 18.21 48.13 80.60 0.01
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1397/03/30 1368 1,050,366 51,193M 87.67 1.86 4.99 9.10 17.93 73.68 68.10 0.02
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1397/01/18 1495 1,005,773 7,546M 89.52 1.53 0.65 4.96 15.33 47.67 56.60 0.11
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/03/30 473 1,057,571 258,546M 64.48 2.44 5.66 10.11 20.83 27.69 84.50 0.07
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/03/30 2655 1,016,006 189,836,354M 94.90 1.60 4.31 8.71 17.77 143.82 51.30 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.