::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/05/13 22.90 103.30 347.00 680.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/05/13 3793 1,017,860 96,194,054M 89.39 1.87 5.47 11.68 21.79 217.75 0.02 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/05/13 3410 1,101,755 26,624,445M 90.51 1.98 10.70 22.02 33.55 212.17 0.03 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/05/13 1570 1,011,686 1,981,611M 91.25 2.93 9.68 16.31 28.88 109.50 0.06 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/05/13 3236 1,027,800 66,481,526M 87.51 3.10 7.27 13.15 24.19 189.76 0.01 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/05/13 1410 1,011,701 3,540,954M 92.56 2.10 5.98 14.70 26.13 90.10 0.05 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 17.5 1 1399/05/13 1109 1,034,670 78,098,586M 83.19 3.29 11.23 19.75 30.20 73.37 0.04 0.04
افرا نماد پایدار 0 0 0 1399/05/13 146 11,637 1,525,861M 92.64 2.90 10.04 15.90 -1.83 0.41
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/05/13 3034 1,013,432 39,704,402M 83.54 1.43 8.85 16.86 29.92 190.65 -0.16 0.08
امین سامان 0 18 1 1399/05/13 3205 1,006,401 4,947,269M 89.34 1.63 4.89 9.78 19.82 173.02 0.05 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1399/05/13 2655 1,138,183 109,192,482M 89.73 2.17 17.69 26.01 36.12 165.18 0.04 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/05/13 948 20,199 1,882,541M 95.10 1.56 5.81 16.31 34.06 101.11 0.26 0.03
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/05/13 2058 1,010,934 8,961,799M 84.55 1.74 5.42 12.85 23.49 171.31 0.03 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/05/13 1079 10,317 40,434,951M 86.54 3.27 6.00 11.48 22.53 59.14 0.07 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1399/05/13 3112 1,007,123 49,953,006M 86.51 2.03 5.29 10.18 20.43 120.10 0.03 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1399/05/13 3305 1,014,056 35,409,539M 84.14 2.38 6.04 11.39 22.37 237.31 0.03 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1399/05/13 1701 1,027,038 4,719,183M 73.77 6.08 18.81 38.76 51.72 133.85 0.08 0.05
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/05/13 1464 11,881 57,550,293M 89.57 -0.54 20.27 27.39 38.97 103.02 0.02 0.04
پیروزان 0 17 3 1399/05/13 2597 1,054,780 9,195,634M 86.84 2.32 6.07 14.66 35.48 160.02 0.46 0.16
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/05/13 332 1,014,379 971,614M 88.60 1.75 11.55 30.99 45.48 0.11 0.10
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/05/13 1725 1,010,040 77,153,938M 86.73 2.39 10.88 22.99 33.42 102.15 0.03 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/05/13 1582 3,924,022 202,735M 88.82 1.79 18.16 46.60 71.69 278.48 0.04 0.20
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/05/13 1050 1,018,453 2,840,867M 96.85 1.90 5.76 23.39 33.21 71.70 0.07 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/05/13 3677 1,018,078 14,509,227M 85.90 1.92 9.21 17.95 29.83 346.34 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/05/13 906 1,023,835 6,937,124M 96.19 3.24 8.24 18.27 29.88 63.16 0.06 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/05/13 2670 1,017,636 152,060,107M 96.57 1.73 5.25 10.81 21.06 129.30 0.27 0.03
زمرد نو ویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/05/13 300 1,012,335 1,514,535M 89.81 2.43 8.65 18.48 26.69 0.03 0.07
صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین 0 0 0 1399/05/13 52 998,540 499,270M 35.04 -0.17 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.02
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان 0 0 1 1399/05/13 1199 1,007,104 4,891,521M 90.33 1.75 4.47 17.08 27.29 39.53 0.06 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 0 1 1399/05/13 1630 1,015,505 20,003,261M 3.00 1.71 4.42 9.31 19.45 91.68 0.02 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/05/13 1190 1,009,132 46,627,535M 3.00 1.83 6.03 11.56 22.37 71.95 -0.04 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/05/13 3221 1,006,989 298,522,110M 3.00 1.53 4.69 9.28 19.46 176.97 0.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/05/13 3278 1,009,740 4,779,331M 27.65 2.78 9.78 30.64 41.81 184.21 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/05/13 2583 1,014,701 20,230,161M 85.22 1.42 4.64 9.56 19.49 145.77 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/05/13 3740 1,009,392 3,125,841M 82.36 1.58 4.47 9.39 20.28 180.91 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/05/13 1319 10,590 36,639,810M 86.86 3.81 10.99 19.72 30.29 85.48 0.03 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/05/13 3087 1,013,285 7,837,246M 49.75 2.00 8.17 18.68 27.97 171.28 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/05/13 2956 1,007,962 72,917,430M 81.30 2.76 10.76 21.69 31.93 170.34 0.19 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/05/13 1708 1,019,581 40,697,863M 87.92 1.95 4.76 9.74 18.84 89.35 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/05/13 1872 1,169,575 38,408,747M 84.70 3.18 11.82 25.78 36.43 120.68 0.02 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/05/13 1693 1,912,441 301,408M 92.36 2.24 7.79 21.27 39.84 84.39 0.06 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/05/13 1947 1,007,104 59,875,679M 74.53 1.62 5.40 10.44 20.59 109.41 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/05/13 1753 1,058,913 22,129,825M 83.96 2.89 7.86 15.35 24.19 105.43 0.04 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/05/13 1981 10,372 5,186,217M 89.16 3.35 9.10 15.11 25.86 90.57 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/05/13 2162 33,776 87,023,761M 95.04 1.39 3.62 10.21 21.57 235.27 0.07 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/05/13 899 10,065 1,027,111M 97.59 1.38 4.09 15.87 27.00 56.71 0.05 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/05/13 1198 11,023 1,387,464M 79.38 2.05 5.59 12.01 27.82 80.79 0.24 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 0 1399/05/13 532 10,498 8,661,167M 79.67 1.70 5.60 14.25 25.37 35.78 0.05 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/05/13 4053 1,410,132 4,315,269M 88.40 0.17 11.94 34.53 70.66 386.56 0.01 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1399/05/13 1967 32,995,294 407,129M 0.19 43.56 194.91 639.27 1195.93 3088.18 5.55 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/05/13 2885 1,230,635 72,731,031M 90.31 1.91 9.29 27.90 40.76 179.26 0.02 0.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/05/13 1610 28,268 13,344,471M 89.18 2.62 12.11 26.63 40.69 178.07 0.08 0.06
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/05/13 297 10,169 1,012,260M 92.82 1.43 5.60 19.29 28.05 -0.35 0.09
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/05/13 1928 31,597 41,508,394M 95.85 2.93 6.34 11.56 24.13 207.31 0.05 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/05/13 671 16,428 20,538,134M 92.30 2.38 9.49 15.29 32.66 58.73 0.09 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/05/13 289 14,974 5,090,430M 85.26 7.53 21.37 39.03 49.87 -0.76 0.41
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/05/13 1325 24,824 7,444,855M 94.51 3.32 11.80 24.23 41.65 144.34 0.05 0.08
قابل معامله توازن معیار 0 0 0 1399/05/13 261 10,080 4,652,606M 94.27 1.38 5.97 16.65 23.72 0.04 0.05
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/05/13 315 10,074 4,979,748M 90.97 0.67 6.59 16.06 23.60 0.09 0.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/05/13 1823 10,168 4,324,173M 86.35 1.65 7.11 20.19 32.56 120.96 0.04 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/05/13 1862 10,004 2,796,180M 92.01 1.52 9.97 24.81 41.17 145.90 0.03 0.05
گسترش فردای ایرانیان 0 16 1 1399/05/13 3220 1,371,643 93,801,369M 80.79 6.45 17.68 43.32 56.56 219.86 0.04 0.04
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/05/13 624 24,213 2,413,520M 80.91 6.17 27.92 60.31 86.58 121.43 0.08 0.19
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/05/13 2856 1,008,871 193,387,200M 90.37 1.44 4.84 8.72 21.16 164.39 0.02 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 18 1 1399/05/13 1891 1,009,350 35,683,786M 84.46 1.71 6.17 21.49 33.30 121.78 0.02 0.03
مشترک البرز 0 15 1 1399/05/13 2655 1,037,903 1,026,586M 78.84 9.01 19.77 42.35 66.02 315.71 0.00 0.12
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/05/13 2547 1,008,791 4,972,430M 87.64 4.60 12.39 33.45 71.22 337.92 0.08 0.03
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/05/13 3803 1,012,699 20,000,256M 93.94 1.64 4.22 10.15 21.18 2242.99 0.00 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/05/13 2380 1,021,174 12,945,235M 82.69 2.16 7.06 20.71 32.34 155.05 0.02 0.02
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/05/13 1473 1,028,017 2,786,742M 82.61 2.18 14.38 40.41 61.76 126.80 0.09 0.08
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/05/13 3858 1,010,294 4,728,747M 87.86 1.86 5.21 11.05 21.71 222.36 0.02 0.00
مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/05/13 1610 1,010,380 1,007,853M 87.68 6.34 25.44 46.88 67.12 139.61 0.06 0.07
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/05/13 3215 1,167,550 19,744,566M 87.88 3.36 14.58 27.56 39.38 211.59 0.02 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/05/13 4201 1,010,728 30,375,161M 89.35 2.10 5.71 13.41 23.61 320.01 0.02 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/05/13 3220 1,014,795 2,046,085M 89.91 1.52 5.51 11.40 22.10 182.76 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/05/13 1703 1,333,568 294,983M 89.64 0.38 6.03 26.79 42.34 132.02 0.01 0.08
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/05/13 2142 1,204,256 63,105M 90.04 9.00 24.86 67.65 87.25 193.69 0.02 0.14
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/05/13 2269 1,005,309 50,252M 86.20 1.10 4.00 17.42 33.78 105.95 0.01 0.04
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/05/13 1247 1,034,844 278,809M 91.25 1.31 9.62 37.73 54.09 104.27 0.07 0.07
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/04/25 2383 1,355,296 50,703M 93.12 -2.83 27.73 55.32 47.82 130.87 0.10 0.11
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/05/13 1555 1,006,472 86,899M 74.79 1.39 4.15 23.57 40.45 97.98 0.04 0.06
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/05/13 3429 1,236,607 57,162,616M 84.79 4.23 12.22 27.18 41.98 208.48 0.03 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.