::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1398/02/28 3351 1,006,449 94,631,898M 90.40 1.64 4.86 9.73 19.84 191.24 51.20 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1398/02/28 2968 1,015,856 10,508,083M 91.17 1.70 5.10 10.22 20.60 174.36 53.30 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/02/28 1128 1,047,529 510,623M 77.74 2.22 6.68 13.41 24.40 73.64 76.80 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1398/02/28 2794 1,006,836 44,999,596M 88.54 2.86 4.95 10.22 20.92 159.80 57.10 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1398/02/28 2777 1,047,072 109,486M 99.17 1.82 5.46 8.93 23.69 163.91 55.00 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1398/02/28 968 1,017,460 1,101,488M 94.55 1.78 5.44 10.67 21.92 58.81 72.70 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1398/02/28 667 1,007,300 29,344,829M 91.60 1.80 5.15 10.12 20.58 38.06 62.30 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1398/02/28 2592 1,001,809 14,980,378M 87.03 2.06 5.97 11.81 23.43 155.50 55.20 0.00
امین سامان 0 16 0 1398/02/28 2763 1,014,223 941,920M 89.18 1.74 4.93 9.54 18.45 148.85 54.00 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 0 1398/02/28 2213 1,015,343 48,731,403M 93.54 1.62 4.86 9.71 18.72 125.68 60.50 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1396/06/19 1143 1,009,424 829,185M 99.99 1.48 4.49 8.90 18.94 27.61 77.10 0.38
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1398/02/28 343 1,014,735 1,466,327M 72.88 1.56 5.00 10.16 21.45 18.45 43.30 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1398/02/28 506 13,917 168,687M 93.23 1.81 5.96 9.99 33.22 38.77 58.00 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1398/02/28 1616 1,001,767 3,768,467M 91.66 1.73 5.31 6.50 18.03 143.41 71.20 0.15
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1398/02/28 637 10,078 6,691,441M 91.36 1.80 5.34 10.74 21.35 33.16 62.90 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1398/02/28 2670 1,016,110 40,246,907M 93.79 1.69 5.10 10.11 20.57 95.66 46.10 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1398/02/28 2863 1,013,195 11,324,458M 87.27 1.79 4.81 9.52 21.33 210.33 54.90 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1398/02/28 1259 1,016,101 4,244,371M 87.69 1.99 5.53 10.91 22.06 76.93 71.30 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1022 10,018 5,009,565M 94.11 4.06 4.52 9.81 20.57 58.77 74.80 0.02
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 558 24,541 315,970M 13.49 1.83 7.00 16.33 109.84 145.01 49.60 0.11
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1398/02/28 677 36,740 3,670,266M 4.35 1.65 7.04 14.21 126.38 259.42 55.90 0.06
پیروزان 0 17 0 1398/02/28 2155 1,041,417 7,591,338M 87.13 1.52 4.68 10.02 20.64 118.75 60.00 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1398/02/28 1283 1,015,684 34,723,422M 93.18 1.57 4.51 8.85 18.03 65.60 74.60 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/02/28 1140 2,154,611 66,453M 89.47 3.23 8.38 14.49 24.77 107.82 75.90 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1398/02/28 608 1,006,759 2,891,336M 93.20 1.65 4.92 10.05 20.44 33.88 62.80 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1398/02/28 3235 1,007,526 4,628,191M 81.87 1.95 5.95 11.16 22.99 311.08 45.00 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 473 25,730 994,919M 3.80 1.13 6.83 15.32 115.33 153.41 50.60 0.12
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1398/02/28 464 1,007,760 665,778M 92.05 1.99 5.73 11.16 22.14 27.60 51.00 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1398/02/28 2228 1,004,185 147,926,892M 93.07 1.42 5.11 9.60 20.15 104.56 57.40 0.04
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1398/02/28 334 13,071 1,027,864M 1.07 1.68 7.30 15.10 0.00 30.63 39.00 0.09
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/02/28 1188 1,007,246 15,416,227M 3.00 1.73 5.36 10.87 21.73 67.43 66.00 0.05
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/02/28 457 10,155 843,229M 0.00 1.66 4.74 9.98 20.02 24.97 66.00 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/02/28 748 1,001,295 14,699,640M 3.00 1.68 5.29 10.68 21.88 45.01 65.10 0.03
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1398/02/28 90 10,181 1,018,051M 16.99 1.96 0.00 0.00 0.00 5.52 18.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/02/28 2836 1,017,959 984,654M 41.37 1.94 5.04 10.97 22.43 137.53 64.30 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/02/28 2141 1,006,135 19,762,729M 45.14 1.57 4.84 9.61 18.50 122.29 75.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/02/28 3298 1,001,650 2,284,613M 51.72 1.82 5.35 10.47 21.42 155.86 62.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1398/02/28 877 10,152 8,429,356M 45.99 1.80 5.23 10.37 21.09 50.77 82.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/02/28 2645 1,013,808 5,627,037M 0.42 1.49 4.47 8.96 18.11 139.46 71.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/02/28 2514 1,015,342 33,566,918M 35.95 1.63 4.89 9.80 19.77 134.58 72.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/02/28 1266 1,007,120 39,772,479M 60.74 1.65 4.90 9.67 18.70 65.97 85.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/02/28 1430 1,001,643 25,802,158M 56.89 1.56 5.59 10.21 20.26 79.27 86.80 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/02/28 1251 1,300,238 113,500M 13.30 1.72 6.31 14.48 25.09 25.37 69.80 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/02/28 1505 1,015,362 38,461,351M 39.53 1.65 4.98 10.15 20.25 85.07 88.80 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/02/28 1311 1,047,805 54,601,450M 64.62 2.20 8.67 11.30 24.40 78.76 81.30 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/02/28 1539 10,018 1,011,847M 0.02 1.52 4.81 10.22 18.70 58.43 68.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/02/28 1720 2,665,147 7,269,550M 8.86 1.80 5.44 10.88 22.99 164.55 84.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/02/28 3611 1,005,634 137,896M 28.72 3.12 5.96 11.39 21.12 303.53 47.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/02/28 1168 1,018,086 376,007M 41.44 2.07 5.75 11.18 21.92 68.31 79.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/02/28 2443 1,015,185 42,189,681M 47.87 1.56 4.84 9.81 20.16 133.10 72.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1387 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 88.20 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1168 19,139 1,396,798M 83.72 1.00 5.03 10.33 21.53 88.37 78.90 0.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1486 24,227 12,106,708M 99.95 0.87 3.22 8.93 20.39 136.11 77.70 0.02
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1398/02/28 229 11,770 873,311M 93.57 1.02 4.90 10.99 13.21 32.50 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 883 16,702 4,439,483M 94.46 1.41 4.85 9.72 23.83 64.35 73.00 0.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1381 10,388 495,521M 80.78 2.57 7.16 11.03 29.12 77.60 63.50 0.04
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1420 10,079 137,609M 46.58 0.96 8.16 14.05 30.01 100.07 75.80 0.03
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1398/02/28 2778 1,006,892 59,661,848M 96.34 1.82 5.81 11.43 23.08 158.42 56.50 0.01
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/02/28 182 12,249 329,807M 88.36 2.43 6.79 12.02 12.02 12.70 0.04
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1398/02/28 2779 1,013,489 264,722,134M 83.60 1.45 4.48 9.60 20.04 160.24 55.40 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/02/28 756 1,020,946 168,258M 0.08 3.61 7.50 11.60 22.11 46.16 81.90 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1398/02/28 2414 1,001,465 103,668,390M 93.40 1.54 4.68 9.36 18.95 139.07 60.30 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1398/02/28 1449 1,001,689 15,031,236M 89.70 1.81 5.44 10.72 21.62 84.12 74.80 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1398/02/28 2105 1,045,118 202,755M 99.82 4.61 13.64 13.20 157.06 250.38 61.60 0.13
مشترک بانک مسکن 0 15 0 1398/02/28 3361 21,721,896 281,016M 21.61 9.06 39.34 29.84 127.32 2070.07 51.30 0.84
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 0 1398/02/28 1938 1,007,123 5,323,881M 92.05 1.68 4.98 10.09 20.66 118.19 64.70 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1398/02/28 1031 1,017,678 132,008M 78.78 2.20 13.92 19.28 31.74 57.59 61.30 0.17
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1398/02/28 3416 1,006,476 1,647,784M 81.84 1.91 5.45 10.69 23.82 195.40 49.50 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1398/02/28 2773 1,002,464 10,174,822M 91.64 1.70 5.17 10.34 20.76 167.26 54.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1398/02/28 3759 1,006,447 21,021,901M 85.98 1.64 4.97 9.69 19.79 291.80 49.30 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1398/02/28 757 1,013,048 1,414,496M 86.93 1.38 4.14 8.42 16.79 36.15 67.70 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1398/02/28 2778 1,006,693 706,180M 85.53 1.90 5.56 10.78 22.56 156.14 55.70 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1398/02/28 898 1,061,295 54,450M 94.36 1.72 6.07 9.56 25.38 51.03 68.80 0.05
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1398/02/28 1261 1,162,250 259,786M 80.88 3.06 8.02 16.87 26.81 75.36 71.60 0.05
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1398/02/28 1700 1,041,210 55,280M 84.77 1.24 6.04 10.75 22.04 94.29 63.80 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1398/02/28 805 1,036,926 130,485M 86.05 2.18 4.62 10.85 21.68 46.73 67.30 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1398/02/28 2987 1,020,469 152,350,270M 91.40 1.67 5.42 8.79 19.73 161.79 50.90 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.