::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/21 -9.30 4.60 61.40 78.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/09/21 3194 1,003,300 77,807,668M 93.24 1.70 5.04 9.93 19.59 182.75 52.40 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/09/20 2811 1,011,711 8,862,603M 95.23 1.82 5.17 10.18 20.14 165.41 55.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/09/20 971 1,061,761 326,592M 89.09 2.72 5.99 11.36 23.37 62.17 84.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/09/21 2637 1,003,436 41,700,926M 98.80 1.86 5.42 10.62 20.42 151.17 59.00 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/09/20 2620 1,001,127 329,165M 88.78 0.69 5.49 13.70 24.83 155.19 56.90 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/09/20 811 1,010,693 862,991M 95.12 1.62 9.07 11.72 20.30 49.25 82.00 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/09/20 510 1,001,137 14,783,470M 96.13 1.54 5.01 10.02 19.62 28.83 74.30 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/09/21 2435 1,016,684 11,763,410M 95.25 1.93 5.92 11.40 22.58 145.25 57.00 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/09/20 2606 1,007,384 924,350M 83.98 1.21 3.98 8.41 17.56 140.14 55.80 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/09/21 2056 1,011,507 39,979,583M 99.51 1.63 4.87 9.02 17.07 117.32 63.40 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 1031 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 72.40 0.06
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/09/20 986 813,167 34,316M 90.38 -1.21 958.78 962.11 972.17 1002.38 85.60 0.39
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/09/20 186 1,012,541 1,903,843M 92.27 1.84 5.34 9.61 9.77 60.20 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/09/21 349 12,834 238,794M 94.61 2.01 8.74 20.90 27.33 69.30 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/09/20 1459 2,351,640 182,889M 96.91 2.00 5.69 11.61 19.20 132.14 76.20 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/09/21 480 10,036 1,002,670M 94.50 1.81 4.83 10.37 17.89 24.03 73.10 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/09/20 2513 1,011,233 25,010,595M 89.04 1.67 4.36 10.24 20.15 86.93 47.60 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/09/20 2706 1,010,961 6,607,315M 66.71 1.66 5.45 11.36 21.54 201.86 56.60 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/09/20 1102 1,008,927 2,253,309M 96.07 1.85 5.03 10.55 20.83 67.05 78.00 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/09/21 865 10,036 5,017,380M 99.99 1.85 5.41 10.84 21.06 50.45 83.10 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/09/21 520 28,638 1,597,951M 3.47 -15.51 -15.95 39.49 143.44 176.09 63.10 0.02
پیروزان 0 17 0 1397/09/20 1998 1,002,888 7,878,293M 94.65 1.75 5.40 10.50 20.40 109.71 62.90 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/09/20 1126 1,010,616 29,555,036M 96.70 1.52 4.59 9.00 17.76 57.99 81.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/09/20 983 1,910,130 226,054M 99.93 2.09 6.42 10.06 23.87 84.24 84.20 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/09/20 451 1,002,612 2,583,477M 92.38 1.73 5.18 10.24 20.11 25.13 76.30 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/09/20 3078 1,002,558 5,011,770M 95.73 1.92 6.94 11.97 21.08 301.33 46.00 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/09/21 316 19,835 297,080M 2.20 -15.63 -15.33 34.45 98.35 92.46 57.90 0.14
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/09/20 591 1,013,947 20,276,833M 92.81 1.91 5.38 10.85 21.62 35.70 79.50 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/09/20 307 1,002,949 332,649M 94.46 2.16 5.58 10.94 17.78 63.80 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/09/20 2071 1,001,339 148,355,952M 92.54 1.50 4.28 10.18 19.75 96.29 59.90 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/09/21 401 19,136 275,081M 22.29 -13.73 -12.76 37.10 90.62 88.91 54.60 0.13
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/09/20 300 10,114 605,993M 95.41 1.74 4.97 9.84 0.00 16.16 87.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/09/21 2679 1,007,533 846,486M 90.00 1.66 5.27 11.13 16.19 128.04 66.30 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/09/20 1984 1,002,599 9,752,967M 93.84 1.58 4.53 8.91 17.67 114.00 79.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/09/20 3141 1,012,557 2,840,434M 94.39 1.65 5.12 10.55 20.67 146.53 64.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/09/20 720 10,093 5,019,193M 94.41 1.64 5.05 10.54 20.68 41.57 94.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/09/21 2488 1,010,356 7,831,302M 94.49 1.49 4.47 8.93 17.98 131.61 73.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/09/21 2357 1,011,507 25,497,382M 89.83 1.65 4.95 9.72 19.34 126.10 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/09/20 1109 1,002,601 35,784,101M 92.36 1.56 4.61 8.87 17.85 57.40 94.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/09/20 1273 1,002,059 27,127,285M 94.08 1.54 3.99 9.78 19.01 70.22 94.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/09/20 1094 1,167,222 78,061M 95.04 3.08 6.79 11.57 7.83 12.54 75.80 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/09/20 1348 1,007,159 32,450,780M 90.52 1.27 3.75 9.91 19.58 76.32 95.70 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/09/20 1154 1,021,188 53,118,492M 81.37 0.10 3.71 11.42 21.29 67.34 88.70 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/09/20 1382 10,089 1,016,926M 92.21 2.27 6.02 8.85 19.05 49.95 72.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/09/20 1563 2,435,842 5,401,385M 95.09 1.82 5.79 10.83 21.40 141.79 90.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3454 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.40 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/09/20 1011 1,011,972 474,901M 91.90 1.75 5.25 10.51 21.32 58.44 87.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/09/20 2286 1,011,689 41,538,466M 89.00 1.81 5.34 10.18 19.73 124.55 76.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/09/20 1230 1,035,963 18,831M 97.86 0.99 3.92 6.92 13.35 56.69 96.90 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1011 17,666 1,374,128M 96.04 2.22 5.76 10.62 21.76 73.62 86.80 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1329 22,621 11,308,546M 99.99 2.24 5.94 11.09 23.15 120.46 83.00 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/09/21 72 10,757 492,639M 99.96 1.86 7.57 4.16 41.70 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/09/21 726 15,375 1,160,866M 91.88 1.87 5.83 12.94 22.80 51.30 82.60 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1224 10,361 494,262M 84.11 0.16 6.02 16.48 24.05 66.59 68.00 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1263 10,152 177,949M 92.37 1.83 8.25 16.67 27.63 87.45 81.50 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/09/21 2621 1,004,042 51,937,410M 100.00 1.95 5.86 11.44 22.64 148.74 58.30 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/09/21 2622 1,010,795 302,726,341M 86.14 1.77 5.22 10.43 20.01 152.08 57.20 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/09/20 599 1,016,785 170,196M 94.87 2.79 6.65 11.96 22.90 36.70 96.70 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/09/21 2257 1,013,043 107,076,031M 95.48 1.55 4.66 9.28 18.80 130.92 62.70 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/09/20 1292 1,012,918 10,048,461M 95.29 1.63 5.06 10.21 19.92 74.55 80.80 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/09/20 1948 1,024,537 260,115M 64.83 2.66 125.70 129.90 139.16 223.95 64.00 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/09/20 1781 1,002,835 4,216,202M 93.81 1.72 5.16 10.31 21.06 109.40 68.40 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/09/20 874 988,860 38,853M 80.56 0.84 10.43 20.77 14.84 39.96 66.90 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/09/21 3259 1,003,379 780,866M 91.43 1.94 5.68 12.67 22.47 186.16 50.60 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/09/20 2616 1,015,227 8,188,802M 94.72 1.75 5.04 10.20 19.99 158.19 56.50 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/09/21 3602 1,003,306 17,269,692M 89.69 1.68 5.04 9.98 19.57 283.38 50.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1397/09/20 600 1,000,728 1,420,675M 77.74 1.71 8.63 7.45 16.39 28.02 79.20 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/09/21 2621 1,003,367 376,814M 94.24 1.94 5.50 11.70 22.17 147.05 57.40 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/09/20 741 1,008,823 51,707M 93.40 1.02 4.87 14.63 24.37 42.36 78.30 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/09/20 1104 1,006,959 250,367M 80.93 3.11 8.99 12.60 20.54 60.28 78.30 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/09/20 1543 1,062,059 56,376M 89.78 2.18 7.27 11.09 20.03 84.50 67.80 0.00
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/09/20 648 1,047,820 136,507M 91.08 2.02 6.60 9.85 19.55 37.27 77.90 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/09/20 2830 1,008,795 174,973,066M 92.32 0.83 4.60 9.97 18.83 153.55 52.40 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.