::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/03/03 24.80 92.40 211.20 347.90
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/03/05 3724 1,013,595 100,986,443M 87.59 2.22 6.30 11.24 21.73 213.58 0.02 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/03/05 3341 1,037,632 14,962,661M 86.15 4.16 10.39 16.59 27.44 201.98 0.02 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/03/05 1501 1,005,094 2,004,929M 94.18 4.37 8.74 15.48 28.41 103.53 0.06 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/03/05 3167 1,013,338 70,917,509M 86.90 0.95 5.88 11.57 23.61 183.77 0.02 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/03/05 1341 1,002,525 3,508,838M 95.27 1.95 7.26 13.91 25.40 84.81 0.05 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1399/03/05 1040 1,015,482 69,856,895M 90.12 1.84 8.53 14.13 24.82 63.63 0.05 0.03
افرا نماد پایدار 0 0 0 1399/03/05 77 10,703 1,069,910M 95.48 3.36 6.71 -4.81 0.91
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/03/05 2965 1,008,103 29,838,686M 84.57 3.22 8.17 14.95 27.49 183.36 -0.15 0.08
امین سامان 0 18 1 1399/03/05 3136 1,002,162 2,875,963M 86.17 1.61 4.89 9.80 19.91 169.23 0.04 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1399/03/05 2586 1,007,267 80,356,833M 85.94 4.77 8.12 13.03 23.15 148.66 0.02 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/03/05 879 19,396 1,807,663M 96.03 4.41 10.54 17.52 37.90 93.48 0.10 0.06
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/03/05 231 1,001,513 990,504M 92.32 3.13 9.70 16.26 19.35 0.05 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/03/05 1989 1,006,590 7,402,299M 89.19 2.18 7.38 12.54 23.21 166.93 0.04 0.01
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/03/05 1010 10,214 20,426,932M 86.47 -1.09 4.12 11.46 22.21 56.08 0.05 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1399/03/05 3043 1,002,740 45,671,811M 78.83 1.64 4.92 9.83 20.52 116.00 0.04 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1399/03/05 3236 999,771 30,084,981M 83.26 1.48 5.06 10.48 21.37 232.19 0.02 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1399/03/05 1632 1,002,471 4,610,974M 78.05 5.19 16.76 24.16 35.89 113.48 0.07 0.04
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/03/05 1395 10,686 42,742,662M 84.33 2.31 8.24 17.14 28.43 87.71 0.03 0.01
پیروزان 0 17 3 1399/03/05 2528 1,110,231 10,717,920M 79.83 4.71 7.23 18.37 33.49 154.31 0.44 0.19
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/03/05 263 1,007,547 904,654M 83.65 7.18 18.45 28.16 34.22 0.09 0.13
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/03/05 1656 1,003,691 58,161,424M 88.22 3.36 10.18 16.56 26.16 91.42 0.04 0.03
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/03/05 1513 3,373,702 145,484M 81.53 8.04 23.56 39.04 55.10 225.40 0.06 0.20
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/03/05 981 1,025,923 3,055,905M 94.20 8.81 18.58 23.56 33.69 68.19 0.06 0.04
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/03/05 3608 1,023,958 12,999,090M 87.47 4.42 8.64 15.74 27.53 339.38 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/03/05 837 1,017,260 4,882,943M 99.25 4.58 10.28 16.19 28.24 56.58 0.07 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/03/05 2601 1,012,189 150,479,617M 92.59 0.96 4.78 11.19 20.80 125.29 0.25 0.01
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 0 1 1399/03/05 1561 1,010,728 19,446,432M 3.00 1.50 4.28 9.55 19.93 87.88 0.02 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/03/05 1121 1,009,976 24,097,161M 3.00 2.73 5.76 11.15 21.96 67.40 -0.03 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/03/05 3152 1,002,835 283,558,758M 3.00 1.57 4.32 9.39 19.79 173.28 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/03/05 3209 995,771 1,608,910M 41.20 6.82 16.85 25.41 35.96 174.08 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/03/05 2514 1,010,765 19,995,454M 81.94 1.61 4.86 9.74 19.80 142.25 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/03/05 3671 1,005,240 3,961,271M 89.87 1.53 4.80 10.12 20.97 177.42 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/03/05 1250 10,122 27,867,074M 89.17 2.66 6.81 11.93 22.60 73.68 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/03/05 3018 1,000,872 4,835,947M 68.20 3.63 9.50 14.25 23.71 163.45 0.02 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/03/05 2887 1,000,803 66,807,094M 90.14 4.20 9.85 15.61 25.84 160.43 0.18 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/03/05 1639 1,013,813 40,043,345M 77.79 1.65 5.03 9.15 18.81 85.41 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/03/05 1803 1,087,378 33,269,910M 86.61 4.22 11.44 18.17 28.41 108.60 0.02 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/03/05 1624 1,784,340 275,993M 93.52 3.31 11.21 20.28 36.55 72.04 0.06 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/03/05 1878 1,002,569 58,154,991M 83.03 1.62 5.05 9.96 20.14 105.15 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/03/05 1684 1,028,466 33,209,608M 77.97 3.87 7.58 12.14 19.26 98.65 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/03/05 1912 10,184 5,092,236M 90.02 0.53 6.23 12.20 24.03 83.38 0.03 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/03/05 2093 32,821 55,047,375M 94.98 1.06 5.95 11.14 22.56 225.79 0.08 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/03/05 830 10,009 1,304,704M 98.19 7.91 11.58 17.10 27.96 53.64 0.05 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/03/05 555 19,169 1,493,927M 69.86 5.71 21.57 39.72 55.77 75.30 0.06 0.17
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/03/05 1129 10,538 923,892M 83.79 1.67 5.92 12.76 30.12 76.10 0.23 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1399/03/05 463 10,012 9,255,051M 98.47 3.01 7.38 13.73 24.73 30.92 0.05 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/03/05 3984 1,309,834 3,829,905M 76.39 5.40 18.15 39.42 67.85 372.40 0.02 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/03/05 1541 997,062 996,692M 76.07 4.92 19.58 35.74 48.04 115.84 0.04 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/03/05 2816 1,161,595 67,475,039M 86.18 4.66 15.41 24.41 35.65 169.07 0.02 0.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/03/05 1541 25,556 12,033,844M 90.47 5.06 12.39 19.66 32.81 151.66 0.07 0.05
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/03/05 228 10,044 711,241M 88.60 3.83 13.06 21.51 23.77 -0.34 0.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/03/05 1859 30,049 15,021,979M 99.65 1.87 4.99 9.12 23.60 193.05 0.07 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/03/05 602 15,275 13,930,648M 96.06 2.63 6.60 14.23 29.14 47.94 0.09 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/03/05 220 12,524 5,008,954M 71.93 2.59 12.45 21.79 25.57 -0.72 0.51
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/03/05 1256 22,261 6,676,065M 91.59 2.72 8.87 18.34 32.74 119.17 0.05 0.07
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/03/05 246 10,005 2,980,611M 89.80 1.57 7.83 14.02 17.30 0.11 0.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/03/05 1754 11,410 1,140,949M 65.47 3.91 10.23 18.32 32.42 112.33 0.03 0.06
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/03/05 1793 10,302 2,222,273M 92.40 4.62 14.75 24.08 36.32 137.24 0.01 0.07
قابل معامله معیار 0 0 0 1399/03/05 192 10,002 2,997,472M 30.41 3.52 9.84 15.58 18.23 0.03 0.07
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1399/03/05 3151 1,209,919 73,206,469M 81.60 3.76 20.69 30.45 42.34 200.47 0.03 0.04
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/03/05 2787 1,005,662 200,505,942M 89.88 1.68 4.13 10.58 21.35 160.73 0.02 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 18 1 1399/03/05 1822 1,003,016 34,776,445M 83.47 6.52 15.32 22.12 33.16 117.32 0.04 0.03
مشترک البرز 0 15 1 1399/03/05 2586 997,675 484,347M 83.41 8.65 22.27 34.07 71.50 295.39 -0.02 0.17
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/03/05 2478 998,680 2,148,860M 87.59 3.38 13.77 36.58 72.13 324.33 0.08 0.03
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/03/05 3734 1,011,603 9,726,237M 96.88 -0.22 5.50 10.47 7.02 2239.41 0.02 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/03/05 2311 1,011,759 8,030,361M 83.50 4.25 12.01 19.34 30.41 149.01 0.03 0.02
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/03/05 1404 1,000,643 1,938,819M 78.82 9.82 26.58 37.46 58.48 114.30 0.09 0.09
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/03/05 3789 1,006,941 4,268,525M 84.84 1.99 5.72 10.76 22.13 218.19 0.02 0.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/03/05 3146 1,058,894 19,986,811M 85.42 4.63 11.74 18.12 28.91 196.83 0.01 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/03/05 4132 1,006,366 28,337,561M 86.32 2.88 8.11 13.02 23.52 315.81 0.02 0.00
نگین سامان 0 18 1 1399/03/05 1130 1,002,477 4,933,187M 81.32 3.67 12.06 16.97 27.00 63.27 0.05 0.04
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/03/05 3151 1,014,132 1,680,225M 86.43 2.41 6.09 11.15 22.57 178.75 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/03/05 1634 1,402,904 283,712M 85.68 4.00 15.58 25.22 40.88 124.61 0.04 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/03/05 2073 1,348,300 71,051M 84.76 15.25 31.49 49.33 67.61 162.87 0.03 0.12
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/03/05 2200 1,116,826 54,155M 82.99 5.81 15.03 21.46 34.48 102.76 0.05 0.06
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/03/05 1178 1,265,478 175,637M 91.92 12.79 22.64 36.83 48.49 95.83 0.07 0.08
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/03/05 2314 1,359,794 50,871M 97.10 14.49 39.20 55.42 47.03 131.31 0.12 0.16
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/03/05 1486 1,256,356 108,474M 80.00 7.62 17.08 27.63 40.24 94.10 0.03 0.09
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/03/05 3360 1,146,297 61,338,476M 84.82 3.98 12.45 24.16 33.62 196.05 0.03 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.