::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
2 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
3 آواي سهام كيان www.asmfund.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
4 اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازارگزدانی
5 اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش بازارگزدانی
6 اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
7 اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ كارگزاري بانك ملي ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بازارگزدانی
8 اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگزدانی
9 اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/ سبدگردان سهم آشنا ضامن موسسه حسابرسي رازدار بازارگزدانی
10 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
11 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
12 ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.ir سبدگردان آسال ندارد حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
13 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
14 اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوق ندارد موسسه حسابرسي كوشامنش متولي صندوق درآمد ثابت
15 اعتبار سهام ايرانيان www.etebarsaham.com شركت سبدگردان اعتبار ندارد موسسه حسابرسي كوشامنش در سهام
16 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
17 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا درآمد ثابت
18 افرا نماد پايدار www.afra.fund شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
19 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
20 الماس كوروش www.kouroshfund.com سبدگردان كوروش ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
21 امين آشنا ايرانيان iafi.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
22 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
23 اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
24 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ندارد متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
25 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت سبدگردان توسعه فيروزه ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
26 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
27 با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
28 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
29 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه تمدن نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازارگزدانی
30 بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.do شركت تأمين سرمايه تمدن ضامن موسسه حسابرسي رازدار بازارگزدانی
31 بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
32 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
33 بانك گردشگري www.gbfund.ir سبدگردان سرآمد بازار بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
34 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
35 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار درآمد ثابت
36 پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين طلا
37 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار طلا
38 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
39 پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.com مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك) ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور درآمد ثابت
40 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
41 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين مختلط
42 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
43 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
44 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين در سهام
45 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
46 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
47 ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
48 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
49 در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز طلا
50 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
51 ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
52 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
53 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
54 زمرد نو ويرا ذوب آهن www.nsfmf.ir شركت سبدگردان نوويرا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي هميارحساب درآمد ثابت
55 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
56 سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
57 سينا www.sinamutualfund.com سبدگردان سينا(سهامي خاص) ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
58 صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن موسسه حسابرسي بهمند بازارگزدانی
59 صندوق بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.do شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن موسسه حسابرسي رازدار بازارگزدانی
60 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان mpbf.rhbroker.com/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر بازارگزدانی
61 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ايساتيس پويا mmf.isatispm.com/ شركت سبدگردان ايساتيس پويا ندارد موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس بازارگزدانی
62 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني چند سهمي معيار www.meyar.fund شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور بازارگزدانی
63 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان mehreganfund.com/ شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس ندارد مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگزدانی
64 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن samf.rhbroker.com/ كارگزاري بانك صنعت و معدن ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان بازارگزدانی
65 صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.net/ تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
66 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com شركت سبدگردان سرآمد بازار موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
67 صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com تامين سرمايه تمدن بانك شهر موسسه حسابرسي سامان پندار درآمد ثابت
68 صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
69 صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
70 صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد حسابرسي هوشيار مميز مختلط
71 صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asemanetf.com شركت سبدگردان آسمان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
72 صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
73 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت سبدگرداني الماس بازارگزدانی
74 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش بازارگزدانی
75 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور بازارگزدانی
76 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.com كارگزاري صبا جهاد نامشخص نامشخص مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
77 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.ir تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران بازارگزدانی
78 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن ندارد سبد گردان نوين نگر آسيا بازارگزدانی
79 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي شركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت بازارگزدانی
80 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
81 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف كارگزاري خبرگان سهام نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا بازارگزدانی
82 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.ir سرمايه گذاري مدبران اقتصاد نامشخص نامشخص مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
83 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم(Multi - NAV) tsfund.ir سبدگردان الگوريتم ندارد حسابرسي آزمودگان بازارگزدانی
84 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابي بازارگزدانی
85 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين بازارگزدانی
86 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.ir سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد ندارد بهراد مشار بازارگزدانی
87 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور بازارگزدانی
88 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.net كارگزاري آبان نامشخص نامشخص شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
89 صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.com مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران جسورانه
90 صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت mellatetf.com شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
91 صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
92 صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
93 صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.com تأمين سرمايه امين مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
94 صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
95 صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
96 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش درآمد ثابت
97 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
98 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا درآمد ثابت
99 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
100 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
101 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsaman.com تامين سرمايه كاردان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
102 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي افتخار حافظ مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ نامشخص نامشخص شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
103 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.com سبد گردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار بازارگزدانی
104 صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون trfund.ir شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا در سهام
105 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) ندارد موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
106 صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا apmprojectfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص تامين سرمايه تمدن
107 صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
108 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
109 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز momtazfund.com سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين مختلط
110 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي hamifund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
111 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.com شركت سبدگردان انتخاب مفيد ندارد - موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
112 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.ir شركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري اين نوع صندوق ندارد. موسسه حسابرسي هوشيار مميز مختلط
113 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. حسابرسي بهراد مشار جسورانه
114 صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد ayaretf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار طلا
115 صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
116 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.ir سبدگردان توسعه فيروزه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
117 صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firoozehfund.com سبدگردان توسعه فيروزه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
118 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.com شركت سبد گردان الماس نامشخص نامشخص حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
119 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.ir كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
120 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
121 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
122 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
123 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
124 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه omid-fund.com سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
125 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.com شركت تامين سرمايه امين شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
126 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.com سبدگردان ايساتيس پوياكيش سرمايه گذاري ايساتيس پويا موسسه حسابرسي فاطر در سهام
127 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين enbankfund.com مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين ندارد حسابرسي بهمند در سهام
128 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.com سبدگردان آبان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا مختلط
129 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز pishtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
130 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
131 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
132 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
133 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
134 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) ندارد شاخص انديشان مختلط
135 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
136 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان هوشيار مميز درآمد ثابت
137 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com تامين سرمايه اميد گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
138 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه ندارد حسابرسي هوشيار مميز در سهام
139 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي razifund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين مختلط
140 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش در سهام
141 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.com شركت سبدگردان آبان ندارد موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
142 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.net سبدگردان آبان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
143 صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد موسسه حسابرسي وخدماتي مديريت رهبين درآمد ثابت
144 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي شاخص انديشان در سهام
145 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
146 قابل معامله آواي معيار www.avayemeyar.ir شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين در سهام
147 قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.ir شركت سبدگردان اقتصاد بيدار ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
148 قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان درآمد ثابت
149 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
150 قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
151 قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.com شركت كارگزاري صباتأمين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
152 قابل معامله با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران درآمد ثابت
153 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
154 قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
155 قابل معامله توازن معيار meyarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور درآمد ثابت
156 قابل معامله دارا الگوريتم darafund.ir شركت سبدگردان الگوريتم ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار درآمد ثابت
157 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهمند مختلط
158 قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.com شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
159 قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/ شركت سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در سهام
160 قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fund شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
161 قابل معامله گنجينه آينده روشن www.ayandehfund.com كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
162 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com سبدگردان آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
163 قابل معامله واسطه گري مالي يكم www.fi1fund.com شركت تامين سرمايه بانك مسكن ندارد سازمان حسابرسي در سهام
164 قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.ir شركت سبد گردان آگاه ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان درآمد ثابت
165 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار مختلط
166 كارگزاري پارسيان www.fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
167 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
168 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
169 مختلط گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
170 مشترك آگاه www.agah-fund.ir شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
171 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
172 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
173 مشترك البرز www.alborzfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر تامين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
174 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
175 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
176 مشترك بانك مسكن maskanibfund.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
177 مشترك بورسيران www.bifund.ir سبد گردان اميد نهايت نگر ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
178 مشترك پويا www.iranfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
179 مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
180 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
181 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت سبدگردان الگوريتم گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
182 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
183 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
184 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا مختلط
185 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
186 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي درآمد ثابت
187 مشترك عقيق aghighfund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد ? ندارد مؤسسه حسابرسي آزمودگان در سهام
188 مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/ تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
189 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
190 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
191 مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
192 مشترك نوانديشان  enoandishan.net/ كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسين مختلط
193 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي هدف همكاران در سهام
194 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
195 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
196 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
197 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان درآمد ثابت
198 نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
199 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do سبدگردان سهم آشنا تامين سرمايه تمدن شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
200 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
201 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا درآمد ثابت
202 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
203 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
204 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/ مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين مختلط
205 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي مختلط
206 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
207 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
208 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
209 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط