نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ