نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک آگاه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک آگاه