نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم اکسیر فارابی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق یکم اکسیر فارابی