نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نوین پایدار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نوین پایدار