صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت