مشترك عقيق

::: مشخصات صندوق مشترك عقيق

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك عقيق

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك عقيق