نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق شاخصی کارآفرین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق شاخصی کارآفرین