نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات