نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک توسعه ملی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک توسعه ملی