مشترك دماسنج

::: مشخصات صندوق مشترك دماسنج

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك دماسنج

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك دماسنج