بذر اميد آفرين

::: مشخصات صندوق بذر اميد آفرين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بذر اميد آفرين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بذر اميد آفرين