نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت