مشترك بانك خاورميانه

::: مشخصات صندوق مشترك بانك خاورميانه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك بانك خاورميانه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك بانك خاورميانه