نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق میعاد ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق میعاد ایرانیان