صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه