نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان