نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس