نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم