نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله ارزش آفرین بیدار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله ارزش آفرین بیدار