نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله آوای معیار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله آوای معیار