حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
پترولح 7,950
11.97
7,670
8.03
954 23,041,190 176,649
كگلح 12,160
-32.44
12,160
-32.44
2,486 8,671,630 105,455
امينح 5,330
-3.96
5,360
-3.42
11,419 16,123,476 86,471
فباهنرح 16,990
3.28
17,080
3.83
2,014 4,876,603 83,290
جمح 28,330
4.50
28,530
5.24
792 2,502,222 71,395
وخارزمح 3,900
2.63
3,970
4.47
3,747 17,526,857 69,509
دشيميح 16,950
1.19
16,980
1.37
940 1,905,287 32,355
كهمداح 8,000
0.00
8,000
0.00
111 2,101,055 16,814
شگلح 6,610
3.44
6,590
3.13
292 2,231,827 14,709
دالبرح 10,160
6.83
10,150
6.73
401 780,785 7,922
رتاپح 5,900
5.55
5,990
7.16
25 90,610 543