حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
كدماح 110,630
-10.00
112,830
-8.21
5,803 6,603,232 745,035
پترولح 10,920
6.54
10,980
7.12
8,375 50,039,701 549,343
ختورح 23,230
-10.00
23,570
-8.68
3,310 11,218,091 264,440
ونيروح 2,850
10.04
2,850
10.04
356 30,000,000 85,500
دسبحانح 14,270
-10.03
14,290
-9.90
166 4,346,696 62,110
وبيمهح 1,600
1.91
1,600
1.91
1,431 38,037,413 61,011
وتوكاح 7,250
1.95
7,391
3.94
1,715 7,387,196 54,597
كگازح 15,020
0.60
15,360
2.88
751 2,489,312 38,228
شلعابح 4,930
6.25
4,910
5.82
1,087 7,022,824 34,462
دتمادح 38,860
5.74
39,150
6.53
532 752,041 29,439
كپشيرح 11,250
9.99
11,232
9.82
404 2,186,403 24,557
شاملاح 56,670
10.00
56,250
9.18
318 365,436 20,555
پارسيانح 10,500
7.14
10,510
7.24
554 1,920,411 20,190
كخاكح 36,940
8.46
36,580
7.40
382 485,922 17,776
پكويرح 11,000
-9.47
11,170
-8.07
37 115,312 1,288