::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كاوهح 1,993
9.99
1,981
9.33
2,137 41,991,443 83,185M
جمح 9,100
6.40
9,107
6.48
116 1,196,990 10,901M
شنفتح 5,700
9.09
5,720
9.47
88 785,686 4,494M
وسكابح 210
-3.67
210
-3.67
290 13,397,545 2,814M
ختوقاح 474
9.98
464
7.66
497 5,760,999 2,674M
اميدح 495
28.57
450
16.88
44 2,004,132 902M
دلقماح 831
5.06
843
6.57
103 595,221 502M
ديرانح 513
-6.90
529
-3.99
35 938,865 497M
دالبرح 3,220
2.45
3,200
1.81
13 130,000 416M
دپارسح 4,551
0.69
4,519
-0.02
30 83,055 375M
سغربح 2,199
-3.81
2,201
-3.72
46 107,541 237M