حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
وكارح 2,190
-0.45
2,220
0.91
2,318 61,521,505 136,659
كسعديح 16,000
0.00
16,250
1.56
2,067 6,495,429 105,568
لوتوسح 9,500
-5.00
9,500
-5.00
163 10,289,751 97,753
چكاوهح 10,940
1.58
10,830
0.56
1,055 6,457,651 69,966
دزهراويح 7,190
-0.95
7,420
2.22
4,189 9,078,409 67,374
دلرح 33,200
2.06
33,330
2.46
474 1,897,555 63,241
كويرح 17,500
2.94
17,170
1.00
399 1,895,319 32,536
داروح 32,220
3.20
32,220
3.20
535 831,369 26,784
دسبحاح 17,000
0.00
17,060
0.35
7 12,400 212