::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ثفارسح 1,021
-5.55
1,053
-2.59
490 6,472,651 6,813M
خموتورح 3,094
-9.66
3,218
-6.04
354 1,616,060 5,200M
والبرح 5,082
-9.99
5,083
-9.97
26 789,833 4,015M
سخوزح 3,453
-2.90
3,478
-2.19
114 931,354 3,239M
لوتوسح 1,999
-1.87
1,987
-2.45
203 1,590,635 3,161M
پارسيانح 1,700
4.17
1,721
5.45
99 602,232 1,037M
سهرمزح 5,026
-4.94
5,130
-2.97
56 78,253 401M
كخاكح 23,609
2.27
23,712
2.72
21 15,596 370M