::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ونيروح 558
9.84
553
8.86
1,570 48,110,281 26,594M
سخوزح 3,194
-0.34
3,160
-1.40
100 1,605,567 5,074M
خاذينح 889
-2.52
893
-2.08
471 4,935,847 4,410M
بسويچح 14,655
10.00
14,653
9.98
68 275,145 4,032M
دفاراح 16,100
7.10
15,823
5.26
88 215,031 3,402M
شاملاح 29,208
-6.26
29,988
-3.76
17 51,426 1,542M
وآذرح 9,299
-3.55
9,433
-2.16
113 160,662 1,515M
سمازنح 1,490
0.20
1,500
0.87
74 412,666 619M
سبهانح 13,600
0.69
13,523
0.12
41 39,099 529M
اميدح 620
1.47
607
-0.65
48 552,710 336M
خاهنح 3,110
-2.20
3,082
-3.08
58 89,345 275M