::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كدماح 102,120
5.02
95,670
-1.61
5,863 19,587,932 1,873,956M
پترولح 18,180
-9.69
18,470
-8.25
24,880 99,762,368 1,842,141M
حكشتيح 61,030
5.42
58,040
0.26
12,948 28,829,974 1,673,279M
پاكشوح 54,200
0.00
53,940
-0.48
724 18,367,326 990,810M
ثاختح 7,210
-6.97
7,370
-4.90
9,772 68,968,278 508,635M
تاصيكوح 13,000
-1.37
12,880
-2.28
4,956 22,515,778 290,037M
افقح 63,880
2.39
64,060
2.68
1,803 3,717,281 238,129M
اميدح 20,010
4.11
19,800
3.02
1,383 9,275,836 183,667M
ختورح 39,000
-8.96
39,260
-8.36
3,202 4,455,374 174,909M
شنفتح 86,000
-1.07
83,110
-4.39
100 1,836,881 152,670M
لوتوسح 16,010
0.88
16,050
1.13
1,416 7,606,051 122,063M
داناح 10,760
0.84
11,000
3.09
952 10,978,673 120,796M
تكشاح 41,000
-2.89
41,700
-1.23
581 910,949 37,985M
دعبيدح 40,800
-3.29
41,000
-2.82
770 509,094 20,874M
كفراح 45,090
-7.55
45,040
-7.65
637 409,735 18,453M