::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خاذينح 2,664
-10.00
2,668
-9.86
12,216 387,555,565 1,034,078M
پاساح 8,270
1143.61
8,147
1125.11
2,490 9,259,213 75,434M
تايراح 10,190
0.90
10,211
1.11
534 5,436,523 55,513M
وبيمهح 3,180
-1.73
3,221
-0.46
2,537 16,720,075 53,854M
خريختح 2,580
-0.92
2,640
1.38
2,122 18,913,898 49,924M
كاوهح 4,400
1.03
4,355
0.00
1,046 7,498,272 32,657M
فولاژح 7,864
-0.84
8,000
0.87
531 1,598,930 12,791M
غگرجيح 22,349
-3.46
22,384
-3.31
1,024 500,147 11,196M
سشمالح 4,924
-2.90
4,942
-2.54
442 1,928,134 9,529M
وآذرح 15,000
-9.51
16,121
-2.75
63 407,453 6,569M
لوتوسح 3,770
6.38
3,770
6.38
70 275,828 1,040M
بركتح 5,600
-1.75
5,693
-0.12
23 49,360 281M
سخزرح 10,800
0.00
10,800
0.00
3 490 5M