::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كگلح 9,460
-9.14
9,643
-7.39
2,937 21,900,971 211,182M
دسبحانح 18,859
-10.00
19,221
-8.27
1,252 1,703,996 32,753M
ونيروح 4,842
-9.98
4,869
-9.48
822 5,835,430 28,413M
ديرانح 16,593
-10.00
16,777
-9.00
557 1,032,134 17,316M
پكويرح 13,477
-10.00
13,477
-10.00
307 1,085,807 14,633M