::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خگسترح 2,753
-2.24
2,807
-0.32
1,611 16,543,297 46,445M
كچادح 3,000
-5.30
3,027
-4.45
514 7,136,194 21,604M
كگلح 4,981
-2.92
5,016
-2.24
465 2,827,712 14,184M
كاوهح 2,299
-0.26
2,285
-0.87
292 5,723,035 13,075M
رتكوح 6,500
-7.00
6,652
-4.82
537 1,904,294 12,667M
وتوسح 750
2.32
749
2.18
714 8,035,916 6,018M
دسيناح 10,800
1.68
10,717
0.89
26 416,452 4,463M
سخزرح 2,170
-7.78
2,190
-6.93
204 1,739,425 3,809M
ثشاهدح 370
-8.87
372
-8.37
386 8,218,665 3,057M
خزرح 584
-3.15
580
-3.81
240 3,505,963 2,033M
سنيرح 16,579
-9.60
17,021
-7.19
128 97,149 1,654M
ركيشح 1,616
-4.49
1,637
-3.25
135 746,253 1,222M
دجابرح 3,701
-1.80
3,672
-2.57
62 171,592 630M
سغربح 2,920
-7.80
2,924
-7.67
40 207,841 608M
دسبحاح 2,800
0.00
2,800
0.00
2 2,275 6M
ومعادنح 2,999
66.33
2,999
66.33
3 1,127 3M