::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
بركتح 1,045
-9.99
1,051
-9.47
706 17,356,273 18,243M
رتكوح 6,540
-0.53
6,445
-1.98
17 76,396 492M
دعبيدح 28,600
-0.45
28,529
-0.69
14 2,700 77M
داروح 11,951
1.91
11,963
2.01
8 3,276 39M
سصوفيح 1,400
-6.17
1,421
-4.76
11 27,510 39M
شنفتح 12,657
9.99
12,657
9.99
2 2,150 27M
سفانوح 8,384
4.11
8,106
0.66
4 624 5M