::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صكاوه7062 1,001,500
0.15
1,001,500
0.15
1 600,000 600,900M
صايپا998 990,100
-0.99
990,100
-0.99
5 20,000 19,802M
صايتل902 1,012,203
-0.63
1,013,764
-0.47
102 5,974 6,056M
صكاوه706 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 3,000 3,000M
مغرب9712 1,000,000
0.46
999,999
0.46
10 2,010 2,010M
تهران811 684,000
-7.57
684,000
-7.57
1 1,050 718M
صملي9709 1,018,998
0.67
1,013,815
0.16
15 684 693M
مصفا9712 867,200
-9.57
867,200
-9.57
1 500 434M
مپارس712 1,004,000
0.39
1,000,111
0.00
5 359 359M
مشير9711 1,000,000
0.11
1,000,000
0.11
1 90 90M
مسبز9711 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 2 2M