::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ماديراح 9,228
4.99
8,992
2.31
664 2,831,796 25,463M
ميدكوح 3,500
0.23
3,505
0.37
377 2,244,652 7,866M
گوهرانح 2,860
186.00
2,860
186.00
223 2,686,332 7,683M
دتوليدح 7,368
-4.98
7,445
-3.99
46 157,365 1,172M
دبالكح 10,000
0.25
10,000
0.25
5 9,178 92M