::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ارفعح 1,988
4.96
1,956
3.27
63 462,439 904M
ثپرديسح 164
4.46
160
1.91
147 2,572,566 413M
غشهدابح 732
3.98
725
2.98
93 411,256 298M
بساماح 2,114
-4.99
2,114
-4.99
21 125,519 265M
پخشح 561
4.86
555
3.74
39 160,095 89M
دسانكوح 210
5.00
210
5.00
14 74,049 16M
سدبيرح 323
-5.00
323
-5.00
5 10,000 3M
ميهنح 88
-4.35
88
-4.35
1 1,000 0M