حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صباح 6,786
5.00
6,769
4.73
13,431 77,004,888 521,255
زقيامح 24,413
-5.00
24,413
-5.00
87 11,614,094 283,536
بزاگرسح 8,361
-5.00
8,577
-2.55
1,195 15,624,633 134,019
ارفعح 11,318
-4.98
11,423
-4.10
1,051 4,788,643 54,702
اعتلاح 5,700
-4.02
5,841
-1.65
874 5,905,827 34,496
شصدفح 18,200
3.10
18,048
2.24
3,820 1,665,455 30,058
ثترانح 3,575
-5.00
3,676
-2.31
517 4,813,192 17,694
كاسپينح 19,000
2.04
18,938
1.70
549 714,544 13,532
تاپكيشح 7,300
0.14
7,408
1.62
464 1,435,087 10,632