حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
زفكاح 9,810
0.44
9,682
-0.87
2,087 11,351,902 109,911
كتوكاح 23,000
-2.56
24,070
1.97
745 1,823,312 43,888
دتوزيعح 36,300
3.91
36,227
3.70
891 1,162,323 42,108
غمينوح 10,983
5.00
10,929
4.48
630 3,036,355 33,183
هجرتح 24,000
-1.43
23,918
-1.77
292 275,696 6,594