حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
دكپسولح 24,116
6.00
23,174
1.86
1,640 2,595,768 60,154
هجرتح 24,800
21.06
24,800
21.06
3 35,759 887