::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
اخزا705 970,000
0.57
970,000
0.57
5 20,004 19,404M
اخزا604 926,000
0.10
925,971
0.09
4 10,957 10,146M
اخزا707 952,155
0.06
951,654
0.01
12 10,188 9,695M
اخزا721 603,900
0.00
603,639
-0.04
6 8,223 4,964M
اخزا608 990,000
-0.18
990,768
-0.10
8 1,634 1,619M
اخزا703 766,500
0.08
764,038
-0.24
5 1,262 964M
اخزا713 631,800
-0.07
630,447
-0.28
8 883 557M
اخزا609 991,200
-0.08
991,627
-0.04
3 465 461M
اخزا704 726,000
-0.04
726,000
-0.04
2 530 385M
اخزا718 622,000
-0.80
624,042
-0.48
5 602 376M
اخزا612 887,137
0.08
887,112
0.08
5 239 212M
اخزا722 635,005
-0.39
635,059
-0.38
2 35 22M
اخزا708 938,107
-0.01
938,107
-0.01
1 20 19M
اخزا624 772,123
-0.44
783,811
1.07
3 20 16M
اخزا623 790,005
0.03
790,006
0.03
3 18 14M
اخزا622 970,000
0.11
970,000
0.11
1 6 6M