نزول سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
فولاد 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 (16)1306(101)
غصينو 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 (3)1842(100)
شسم 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 1172680(96)
شرنگي 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 438915257(71)
چافست 1401/02/276   ماهه   سال 1401 123211(42)
كزغال 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 25084113(39)
كايزد 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 658736(11)
دقاضي 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 28372902(2)
ممسني 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (7)48(115)
وپاسار 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (18)780(102)
غپينو 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 129219(41)
شپلي 1401/02/263   ماهه   سال 1401 91126(28)
وليز 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (1356)(1099)(23)
كازرو 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (32)(26)(23)
فسا 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 (6)15(140)
ختوقا 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 411346(97)
وبملت 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 1511888(92)
فجر 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 333713568(75)
قثابت 1401/02/246   ماهه   سال 1401 (43600)(30)(145233)
كمنگنز 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 (1)6519(100)
كگل 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 1481903(92)
كسعدي 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 8211005(18)
ددام 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 10661077(1)
كخاك 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 29447806(62)
كچاد 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 20573080(33)
شاملا 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 44375717(22)
سفاسي 1401/02/2112   ماهه   سال 1400 (94)41(329)
لبوتان 1401/02/2112   ماهه   سال 1400 11373654(69)
دامين 1401/02/2112   ماهه   سال 1400 282303(7)
خمحور 1401/02/2012   ماهه   سال 1400 41743(94)
قشكر 1401/02/196   ماهه   سال 1401 (79)(5)(1480)
داسوه 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 01535(100)
وملل 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 39017451(98)
فروي 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 7056938(90)
غمينو 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 5791052(45)
غشوكو 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 468763(39)
ارفع 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 16812163(22)
وايران 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 217271(20)
سبهان 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 56775893(4)
واميد 1401/02/1712   ماهه   سال 1400 2723527(92)
لازما 1401/02/1712   ماهه   سال 1400 5763(10)
دابور 1401/02/1512   ماهه   سال 1400 37213754(1)
كتوكا 1401/02/0812   ماهه   سال 1400 10994162(74)
شتوكا 1401/02/0812   ماهه   سال 1400 17632055(14)
قتربت 1401/02/076   ماهه   سال 1401 12931524(15)
سقاين 1401/02/0712   ماهه   سال 1400 49005311(8)
سخزر 1401/02/0612   ماهه   سال 1400 01375(100)
كاذر 1401/02/0612   ماهه   سال 1400 11681919(39)
بنيرو 1401/02/0612   ماهه   سال 1400 151815250
شنفت 1401/02/0412   ماهه   سال 1400 7513714(80)
كيا 1401/02/046   ماهه   سال 1401 115331(65)
وبشهر 1401/02/0412   ماهه   سال 1400 102160(36)
غچين 1401/02/049   ماهه   سال 1401 888894(1)
شليا 1401/02/026   ماهه   سال 1401 3641592(77)
ساينا 1401/01/303   ماهه   سال 1401 (140)179(178)
رمپنا 1401/01/296   ماهه   سال 1400 (121651)12476(1075)
قشرين 1401/01/296   ماهه   سال 1401 (73)175(142)
بموتو 1401/01/296   ماهه   سال 1401 1914464(96)
بهپاك 1401/01/293   ماهه   سال 1401 1961614(88)
سجام 1401/01/293   ماهه   سال 1401 4584(46)
فجوش 1401/01/2912   ماهه   سال 1400 (11761)(8297)(42)
ولانا 1401/01/293   ماهه   سال 1401 88150(41)
چخزر 1401/01/2912   ماهه   سال 1400 24312831(14)
همراه 1401/01/2812   ماهه   سال 1400 8472366(64)
تفيرو 1401/01/276   ماهه   سال 1400 (730)808(190)
سمگا 1400/08/226   ماهه   سال 1400 417796(48)
معيار 1400/08/1812   ماهه   سال 1400 (118)22(636)
قهكمت 1400/08/1812   ماهه   سال 1400 2720270500(99)
اردستان 1400/08/1712   ماهه   سال 1399 10999585(89)
غگلپا 1400/08/176   ماهه   سال 1400 11301244(9)
جوين 1400/08/1612   ماهه   سال 1400 24224737(99)
ولملت 1400/08/166   ماهه   سال 1400 144220(35)
غگرجي 1400/08/126   ماهه   سال 1400 681405(95)
ثعمرا 1400/08/126   ماهه   سال 1400 (1179)(639)(85)
فسازان 1400/08/126   ماهه   سال 1400 8041186(32)
غگيلا 1400/08/126   ماهه   سال 1400 219303(28)
آريا 1400/08/116   ماهه   سال 1400 70948782(19)
فسپا 1400/08/106   ماهه   سال 1400 1577247008(99)
غدشت 1400/08/103   ماهه   سال 1401 1661422(88)
قپيرا 1400/08/1012   ماهه   سال 1400 4202178(81)