رشد سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
شسپا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 2769418431403
تكنار 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 954456109
وپسا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 30(2121)101
دجابر 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 111770758
وتوكا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 9258685335
بجهرم 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 1058228
خودرو 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 1478125218
خبهمن 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 453(4)11425
وكار 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 62(142)144
ومهان 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 327135142
خساپا 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 (50)(295)83
بپيوند 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 59136064
سيلام 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 268191311
نمخمل 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 612(287)313
فاسمين 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 80872009303
خنصير 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 2197774184
دارو 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 41261820127
دلر 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 71873534103
قصفها 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 5498313975
كروي 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 6675412462
داراب 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 342536
غشان 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 2051936
سخوز 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 38032515112
كنور 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 96101815429
نطرين 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 29021237
غاذر 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 112482736
كفرا 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 2106164728
غشاذر 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 297130128
غگلستا 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 68939674
فزر 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 69071059552
دكيمي 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 26251204118
سشرق 1401/02/216   ماهه  سال 1401 45425280
ثشاهد 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 (701)(1670)58
كاسپين 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 3103215444
تاصيكو 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 (53)(87)39
غفارس 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 159(86)285
خفنر 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 538194177
جم پيلن 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 2419210630128
ساراب 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 2284167137
بترانس 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 26019136
غنوش 1401/02/1912   ماهه  سال 1400 20(14987)100
سهگمت 1401/02/1912   ماهه  سال 1400 3731231761
فنورد 1401/02/1912   ماهه  سال 1400 328412102256
فروسيل 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 2734175156
غشصفا 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 103067154
دزهراوي 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 28220736
خچرخش 1401/02/1712   ماهه  سال 1400 33733921
ستران 1401/02/1712   ماهه  سال 1400 579(36242)102
كپشير 1401/02/1612   ماهه  سال 1400 79269514
اجداد 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 1477355316
سدور 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 40230731
سيمرغ 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 54055711073503681
زكوثر 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 8301428828724
شبهرن 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 974773642215079
درهآور 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 4946260490
ولبهمن 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 1851101882
سخاش 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 12805710080
سغرب 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 2122148743
دكپسول 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 4694379324
كسرام 1401/02/066   ماهه  سال 1401 28(58)148
سفانو 1401/02/0612   ماهه  سال 1400 54202546113
شدوص 1401/02/0612   ماهه  سال 1400 29621414109
خراسان 1401/02/0412   ماهه  سال 1400 181258027126
فكمند 1401/02/0412   ماهه  سال 1400 40629936
كايتا 1401/01/296   ماهه  سال 1401 37(11)436
غدانه 1401/01/293   ماهه  سال 1401 17577127
ساربيل 1401/01/293   ماهه  سال 1401 608281116
ولغدر 1401/01/293   ماهه  سال 1401 978218
بگيلان 1401/01/286   ماهه  سال 1401 27885227
ددانا 1401/01/2812   ماهه  سال 1400 3522245743
سكرما 1401/01/273   ماهه  سال 1401 969448116
سصوفي 1400/08/226   ماهه  سال 1400 1393667109
سدشت 1400/08/2212   ماهه  سال 1400 135883862
شپترو 1400/08/196   ماهه  سال 1400 232(182)227
قاروم 1400/08/1912   ماهه  سال 1400 41411436188
فروس 1400/08/196   ماهه  سال 1400 37121870
ساروم 1400/08/186   ماهه  سال 1400 42571711149
وتجارت 1400/08/186   ماهه  سال 1400 (49)(657)93
سرود 1400/08/176   ماهه  سال 1400 1879762147
هرمز 1400/08/176   ماهه  سال 1400 1759847108