رشد سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
پكرمان 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 2631676289
غالبر 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 431157175
خكار 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 1626601171
دكوثر 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 721(1030)170
فخاس 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 1967(9)21956
كپرور 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 3262861279
خاور 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 3300(2561)229
بوعلي 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 61672245175
لابسا 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 36251368165
غپاك 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 126(1142)111
خودرو 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 0(162)100
شبهرن 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 6422404859
فزرين 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 106970153
لسرما 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 1628113444
فگستر 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 106876240
كوير 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 1508128817
دپارس 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 663665951
شفن 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 6439517037779
پلاسك 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 169(6)2917
وملل 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 20969(806)2702
فنورد 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 210224539363
پلوله 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 2313516348
شليا 1400/03/269   ماهه  سال 1400 2452552344
پيزد 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 63132267178
جم 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 72762745165
مارون 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 145976398128
پارس 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 208079940109
فايرا 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 1644(74200)102
تپكو 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 (64)(577)89
تايرا 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 1995117270
لپارس 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 84759742
فخوز 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 2233175327
خفنر 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 19415426
انتخاب 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 153881267121
شپاس 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 1212105615
خزر 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 5063707133
شستان 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 7(3)333
كساوه 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 44201176276
خاذين 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 16(116)114
دماوند 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 1091(47082000)100
نوري 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 139061137722
چفيبر 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 11322414
بجهرم 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 8217382
كساپا 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 21455289
كماسه 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 105266558
ولساپا 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 38429729
سرچشمه 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 1503000617243498
خمحور 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 743164544
فالوم 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 1060114830
كطبس 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 58751419314
هرمز 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 2081610241
دتهران 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 39541455172
خديزل 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 3946219480
سپاها 1400/03/226   ماهه  سال 1400 493(1072)146
افق 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 (1255)(17572000)100
دفرا 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 2381139371
تابا 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 (391)(1148)66
لخانه 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 109268460
كاما 1400/03/2012   ماهه  سال 1399 506166666659
خگستر 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 1554192709
لبوتان 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 3654793361
كشرق 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 2681(1650)262
شيراز 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 60722535140
غاذر 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 8278003
سصفها 1400/03/1812   ماهه  سال 1399 5658310615233
خمهر 1400/03/1712   ماهه  سال 1399 94(515)118
شپترو 1400/03/1412   ماهه  سال 1399 32(218)115
خكمك 1400/03/1412   ماهه  سال 1399 9580
بموتو 1400/03/136   ماهه  سال 1400 4464567687
بمپنا 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 29521118164
ساراب 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 1671661153
چافست 1400/03/126   ماهه  سال 1400 211(8706)102
رمپنا 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 (21)(548)96
قاروم 1400/03/129   ماهه  سال 1400 302630190
چكاوه 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 1274(3)42567
تكنار 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 456(250)282
دشيمي 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 31531111184
دتماد 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 50262214127
خوساز 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 0(17)100
فنفت 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 98049797