لیست صندوق های سرمایه گذاری

در این بخش لیست صندوق های سرمایه گذاری قابل مشاهده می باشد.

نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق)مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.comمدير (سبدگردان پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران)بازارگردانی
 مشترك آتيه نوين atiehnovin.irتأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
آرمان كارآفرين akfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فريوران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
آواي سهام كيان asmfund.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد tejarat-mmf.com/كارگزاري بانك تجارتنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزبازارگردانی
اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.doكارگزاري بورس بهگزيننداردموسسه حسابرسي فاطر بازارگردانی
اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/كارگزاري بانك ملينداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان gfund.ir/گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايراننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/سبدگردان سهم آشناضامنموسسه حسابرسي رازداردر سهام
ارزش آفرين گلرنگ golrangfund.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش آفرينان دي afdayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.irسبدگردان آسالنداردحسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
ارمغان يكم ملل armaghanemelal.comشركت سبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوقنداردمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
اعتبار سهام ايرانيان etebarsaham.comشركت سبدگردان اعتبارنداردموسسه حسابرسي بهرادمشاردر سهام
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران etemadbmifund.comكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/شركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
افرا نماد پايدار afra.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)نداردشركت ارقام نگر آريادر سهام
الماس كوروش kouroshfund.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
امين آشنا ايرانيان iafi.ir/شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
امين سامان aminsaman.comشركت تأمين سرمايه امينبانك سامانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
اندوخته آميتيس fund1-amitispm.irشركت سبدگردان آميتيسنداردموسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
اندوخته پايدار سپهر andukhtesepehr.com/شركت تامين سرمايه سپهربانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
انديشه خبرگان سهام khobreganfund.comمدير-كارگزاري خبرگان سهامنداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
با درآمد ثابت فيروزه آسيا firouzehfixetf.comشركت سبدگردان توسعه فيروزه ندارد ? نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
با درآمد ثابت كمند kamandfixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
بازارگرداني صنعت مس mellimesmfund.comشركت تامين سرمايه تمدننامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.doشركت تأمين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
بانك ايران زمين izfund.irمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
بانك دي dayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
بانك گردشگري gbfund.irسبدگردان سرآمد بازاربانك گردشگريمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.doسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
پاداش سرمايه پارس padashparsfund.comسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
پارند پايدار سپهر parandfund.com/تأمين سرمايه سپهرمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان omidgoldfund.irتأمين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانطلا
پشتوانه طلاي لوتوس lotusgoldfund.capital/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرد طلا
پيروزان pirouzanfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
پيشگامان سرمايه نوآفرين psnfund.comمشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)نداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
تجربه ايرانيان tajrobeiranian.irكارگزاري بانك آيندهبانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
توسعه پست بانك fundtpb.comشركت كارگزاري بانك توسعه صادراتنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورمختلط
توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.doشركت كارگزاري صبا تامينبانك توسعه تعاونمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.doمشاور سرمايه گذاري نيكي گسترنداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.doشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.comشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
جسورانه رويش لوتوس royeshvcfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي فريوران راهبردجسورانه
حكمت آشنا ايرانيان afund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان kianfunds3.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزطلا
دوم اكسير فارابي exir2.irfarabi.com/شركت سبد گردان فارابيندارد موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
ذوب آهن نوويرا esmf.irشركت سبدگردان نو ويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/شركت كارگزاري بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
زرين پارسيان parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
زمرد نو ويرا ذوب آهن nsfmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپهر اول كارگزاري بانك صادرات sepehr1fund.comكارگزاري بانك صادرات ايرانبانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
سهم آشنا samf.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
سينا sinamutualfund.comسبدگردان سينا(سهامي خاص)نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
صندوق بازارگرداني اتحاد ettehadbazarsarmaye.irسبدگردان آرمان اقتصادنامشخص نامشخصدارياروشبازارگردانی
صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا مدير (كارگزاري تدبيرگران فردا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.irسبدگردان زاگرسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريابازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.irشركت تامين سرمايه اميننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.comمدير (سبدگردان كوروش)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.irسرمايه گذاري توسعه توكانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي كاربرد تحقيقبازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.irمدير (كارگزاري فيروزه آسيا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.irمدير (كارگزاري بورس بهگزين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين sngt.sababroker.comمدير (سرمايه گذاري صباتامين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان kianfunds5.comمدير (كارگزاري كيان)نداردمتولي (بهراد مشار)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا novira-mmf.ir/مدير (سبدگردان نوويرا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند damavandfunds.ir/تامين سرمايه دماوندنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت mellatmarketfund.com/مدير (تامين سرمايه بانك ملت)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك mizandaric.irسبدگردان داريك پارسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني edbifund.netتامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن servatfund.ir/شركت تامين سرمايه تمدنشركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي آزمودگاندر سهام
صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه firouzehpe.irگروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي هوشيار مميزجسورانه
صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد saramadfixedfund.comشركت سبدگردان سرآمد بازارموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر ganjinehzarinshahr.comتامين سرمايه تمدنبانك شهر موسسه حسابرسي سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن armanshahrfund.comتامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) حسابرسي آزمودگانمختلط
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.comشركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asasfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.comمشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.comشركت كارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان armanbrokerfund.irكارگزاري آرمان تدبير نقش جهاننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا شركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.comكارگزاري صبا جهادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ ehafezfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.irتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كارانبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.comكارگزاري بهمننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.irشركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.irشركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف khobreganmmf.comكارگزاري خبرگان سهامنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.irسرمايه گذاري مدبران اقتصادنامشخص نامشخصمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم tsfund.irسبدگردان الگوريتمنداردحسابرسي آزمودگانبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.irكارگزاري بانك ديندارد -موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.comشركت كارگزاري بانك صادرات ايراننداردموسسه حسابرسي وخدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.irسرمايه گذاري توسعه گوهران اميدنداردبهراد مشاربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.netكارگزاري آباننامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز سبدگردان هامرزموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.comمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورجسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.irشركت تامين سرمايه بانك ملتنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.comتأمين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.comتأمين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان iran-kfunds1.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.comكارگزاري آبانندارد نداردمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/تامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.comسبدگردان نوين نگر آسيانداردمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsaman.comتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.comسبد گردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون trfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهبانك توسعه تعاونموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.comشركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)نداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده atlasetf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز momtazfund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي hamifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.comشركت سبدگردان انتخاب مفيدندارد -موسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامرز servat.hummers.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ستاره برتر sb-vcfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمون پردازجسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.irشركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشورياين نوع صندوق ندارد.موسسه حسابرسي هوشيار مميزمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه firouzehvcfund.comشركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانمؤسسه حسابرسي بهراد مشارجسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص )اين نوع صندوق ندارد.حسابرسي بهراد مشارجسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم دانشگاه تهران utvcfund.irشركت توسعه سرمايه‌گذاري دانشگاه تهراننامشخص نامشخصشركت سبدگردان الماسجسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد ayaretf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارطلا
صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان iran-kfunds2.irشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firoozehfund.comسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.comشركت سبد گردان الماسنامشخص نامشخصحسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.irكارگزاري بانك رفاه كارگرانمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه omid-fund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.comشركت تامين سرمايه امينشركت تامين سرمايه امينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.comسبدگردان ايساتيس پوياكيشسرمايه گذاري ايساتيس پويامشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.irمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويننداردحسابرسي بهمنددر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.comسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريامختلط
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز pishtazfund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو pishrofund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.comسبدگردان انديشه صبانداردشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.irشركت كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.comكارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص)نداردشاخص انديشانمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.comسبدگردان الماسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.comسبدگردان الماسشركت تامين سرمايه لوتوس پارسيانهوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر ganjinehfund.meibourse.comتامين سرمايه اميدگروه مالي مهر اقتصادموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطرمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.comكارگزاري مبين سرمايهنداردحسابرسي هوشيار مميزدر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي razifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردمختلط
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار parsgostarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران ــ حسابددر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.comشركت سبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.netسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه nrfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
طلاي سرخ نو ويرا ngmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله آتيه درخشان مس armanmesetf.comتامين سرمايه تمدنحسابرسي شاخص انديشاندر سهام
قابل معامله آرمان آتي كوثر aaketf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتيموسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله آواي معيار avayemeyar.irشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
قابل معامله ارمغان ايرانيان armaghanfund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.doتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله اعتماد داريك etemaddarik.irشركت سبدگردان داريك پارس موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين sast.sababroker.comشركت سبد گردان انديشه صبانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله با درآمد ثابت تصميم tasmimfixedincom.irشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفريناننداردمؤسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله بذر اميد آفرين bazreomidfund.irشركت تامين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
قابل معامله پالايشي يكم p1fund.irشركت تامين سرمايه نوينندارد ? نداردموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
قابل معامله توازن معيار meyarfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله دارا الگوريتم darafund.irشركت سبدگردان الگوريتمنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله زرين كوروش zarinfunds.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
قابل معامله سپر سرمايه بيدار separ.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله سپهر انديشه نوين sepehrnovin.irتأمين سرمايه نوينموسسه حسابرسي بهمندمختلط
قابل معامله سپهر خبرگان نفت khobregan-etf.comشركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاقشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله سپهر كاريزما scetf.ir/شركت سبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
قابل معامله فراز داريك farazdarik.irشركت سبدگردان داريك پارسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
قابل معامله گنجينه آينده روشن ayandehfund.comكارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله هستي بخش آگاه hbagahfund.comسبدگردان آگاهموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
قابل معامله واسطه گري مالي يكم fi1fund.comشركت تامين سرمايه بانك مسكننداردسازمان حسابرسيدر سهام
قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.irشركت سبد گردان آگاهنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.comكارگزاري پارسياننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
گروه زعفران سحرخيز saharkhizfund.comشركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
گسترش فرداي ايرانيان gostareshfund.irشركت كارگزاري بانك آيندهبانك آيندهموسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
لوتوس پارسيان parsianlotusfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانبانك پارسيانموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مختلط كاريزما sepehrati.com/سبدگردان كاريزمانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
مشترك آگاه agah-fund.irشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
مشترك افق ofoghfund.comسبدگردان سرمايه و دانشضامنموسسه حسابرسي فراز مشاوردر سهام
مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانهنداردشركت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك البرز alborzfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك انديشه فردا andishefardafund.com/شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريانپارس آريانموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك بانك خاورميانه mebfund.irسبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
مشترك بانك مسكن maskanibfund.comتامين سرمايه بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك بورسيران bifund.irشركت سبدگردان پاداش سرمايهندارد ? نداردموسسه حسابرسي فاطردر سهام
مشترك پويا iranfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
مشترك توسعه ملي tmmf.irكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
مشترك رشد سامان roshdfund.comشركت تامين سرمايه كاردانشركت بيمه سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
مشترك سپهر آتي sepehrati.com/شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
مشترك سپهر تدبيرگران sepehr.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداتامين سرمايه لوتوس پارسيانمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك صباي هدف hadafmf.irشركت سبدگردان هدفنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك عقيق aghighfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظندارد ? نداردمؤسسه حسابرسي آزمودگاندر سهام
مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/تامين سرمايه نوينتامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران bmimf.comكارگزاري بانك ملي ايران - مديرسرمايه گذاري توسعه ملي - ضامنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك كاريزما charismafund.comشركت سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
مشترك كيمياي كاردان kimia.kardan.irتامين سرمايه كاردانتامين سرمايه كاردانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
مشترك مانا الگوريتم mana.fund/شركت سبدگردان الگوريتمگروه خدمات بازار سرمايه الگوريتمموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
مشترك نقش جهان jahanfund.comسبدگردان سرآمد بازارنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
مشترك نوانديشان  enoandishan.net/كارگزاري نوانديشان بازار سرمايهنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسينمختلط
مشترك نوين پايدار novinfund.comتامين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
مشترك يكم ايرانيان iranianfund.comشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك يكم سامان samanfund1.comشركت تامين سرمايه كاردانبانك سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
ميعاد ايرانيان miadfund.ir/index.doشركت تامين سرمايه نوينشركت تامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
نهال سرمايه ايرانيان sarmayefund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداموسسه بنياد بركتمشاور سرمايه گذاري سهم آشنامختلط
نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.doسبدگردان سهم آشناتامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي هوشيارمميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري دانشگاه الزهرا alzahrafund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري دانشگاه تهران utfund.irسبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران koshtifund.irسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري لوتوس رويان lrfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد mirasfund.com/مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردموسسه حسابرسي فاطرمختلط
نيكي گستران nikigostaranfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گسترضامن نقد شوندگيمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
هميان سپهر hsfund.irشركت تأمين سرمايه سپهرشركت تأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
يكم اكسير فارابي farabifund.comسبدگردان فارابينداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.comشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهودمختلط