میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود. دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام465108 15.80-2.17-3.39-10.41-13.1726.423131.20
با در آمد ثابت3389384 85.850.331.343.898.2920.37163.82
مختلط22297 49.18-0.76-1.47-4.88-9.806.381549.13
تمام صندوق ها4325287 40.11-0.77-1.75-4.93-7.332.421525.34