حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
كمنگنزح 8,190
9.93
8,170
9.66
1,141 8,217,255 67,126
وصندوقح 8,000
-8.88
8,090
-7.86
240 3,272,345 26,471
بفجرح 7,720
0.00
7,660
-0.78
145 3,111,089 23,838
تملتح 1,101
1.85
1,078
-0.28
879 11,117,652 11,989
شاملاح 6,330
-3.36
6,190
-5.50
174 841,619 5,211
كفراح 3,429
-5.72
3,355
-7.75
207 1,514,731 5,082
دسبحانح 4,440
-1.33
4,430
-1.56
269 842,367 3,731
كخاكح 7,390
-4.52
7,070
-8.66
87 466,560 3,297
پكويرح 2,270
-3.28
2,270
-3.28
141 1,380,551 3,134
خريختح 918
-8.66
918
-8.66
245 2,712,472 2,491