حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
واميدح2 6,700
-4.96
6,700
-4.96
1 54,999,999 368,500
كپشيرح 11,500
-8.80
11,460
-9.12
1,511 23,176,377 265,666
فباهنرح 14,800
6.02
14,460
3.58
1,507 4,985,259 72,068
ومعادنح 5,680
-0.18
5,670
-0.35
1,128 5,181,470 29,356
واميدح 6,820
-3.26
6,880
-2.41
371 3,003,806 20,659
قرنح 23,560
0.26
23,550
0.21
1,580 704,277 16,586
ديرانح 7,380
-2.64
7,300
-3.69
617 1,111,596 8,118
دسبحانح 12,120
-0.98
12,330
0.74
185 265,277 3,271
وسپهح 5,200
0.00
5,200
0.00
4 18,000 94