نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)