اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صايپا308 999,500
-0.05
999,500
-0.05
1 10 10
صگل1411 960,000
-4.74
960,000
-4.74
1 5 5
صخابر102 960,000
-0.52
960,000
-0.52
1 2 2