حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
شصدفح 15,711
-4.99
15,722
-4.93
1,052 29,676,893 466,579
پخشح 12,400
-3.39
12,373
-3.60
234 251,564 3,113
غويتاح 10,832
-5.00
10,837
-4.96
6 53,468 579
كتوكاح 29,666
-5.00
29,666
-5.00
2 6,500 193