1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد پلیمر خاورمیانه - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد پلیمر جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/05 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بورس انرژی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/03 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد واگرایی دارایی‌های دوقلو
محدثه علیزاده: به گفته تحلیلگران، صف‌فروش در بازارهای اوراق قرضه جهانی همراه با رالی بازارهای سهام در سال‌جاری میلادی نشانه آن است که دغدغه سرمایه‌گذاران نسبت به تورم و نرخ بهره در حال رفع‌شدن است. شاخص وال‌‌‌‌‌‌استریت برای بازارهای سهام توسعه‌یافته از ابتدای 2024 تا نیمه فوریه رشد 3.8‌درصدی را نشان می‌دهد؛ این درحالی‌‌‌‌‌‌است که شاخص اوراق قرضه جهانی به دلیل ناامیدی سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ بهره، کاهش 2.8‌درصدی داشته‌است. این حرکات متفاوت، نشان از تغییر الگوی رفتاری این بازارها نسبت به سال‌های اخیر که در آن افزایش یا کاهش این دو دارایی همزمان با هم بوده‌است، دارند و می‌توانند از بازگشت به الگوی بلندمدت خبر دهند که در آن دارایی‌های درآمد ثابت با ریسک‌پایین به‌عنوان وزنه تعادل دارایی‌های پرریسک عمل می‌کرد. این تغییر الگوی رفتاری می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذارانی که سبد دارایی «شصت به چهل» دارند، آرامش‌خاطر فراهم آورد.
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
1402/12/02 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲