نام نماد :

افق

نام شرکت :

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

مدیر عامل:

حسين صبوري

تلفن:

02142701178

فکس:

02188707313

آدرس:

وب سایت:

www.okcs.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تاسیس و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی داخل کشور می باشد.