نام نماد :

امين

نام شرکت :

تامین سرمایه امین

مدیر عامل:

سلمان خادم المله

تلفن:

02143692225

فکس:

02143692000

آدرس:

وب سایت:

www.aminib.com

ایمیل:

info@aminib.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه و ...