نام نماد :

بفجر

نام شرکت :

فجر انرژی خلیج فارس

مدیر عامل:

علي زال خاني

تلفن:

021-88794663

فکس:

06152121546- 06152121511- 02188792895

آدرس:

استان خوزستان ،شهرستان بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2 و 4 - کد پستی 6356178721

وب سایت:

www.fepg.ir

ایمیل:

pr@fajrco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید و توزیع سرویس های حیاتی اعم ازبرق،بخار،اکسیژن،نیتروژن،آرگون،هوای سرویس وابزاردقیق ،انواع آبهای صنعتی وبهداشتی و تصفیه پسابهای صنعتی برای مصرف سایرشرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)-خوزستان وسایرفعالیت های طبق اساسنامه شرکت ازجمله سرمایه گذاری دراحداث، راه انداری بهره برداری، تعمیرونگهداشت،توسعه ،نوسازی کارخانجات صنعتی وانجام پژوهش وتحقیقات صنعتی