نام نماد :

بوعلي

نام شرکت :

پتروشیمی بوعلی سینا

مدیر عامل:

سيدمحمد احمدزاده

تلفن:

06152173047

فکس:

06152173771

آدرس:

خوزستان بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 4

وب سایت:

WWW.BSPCIR

ایمیل:

Info@Bspc.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی.