نام نماد :

ثاخت

نام شرکت :

بین المللی توسعه ساختمان

مدیر عامل:

علي امام

تلفن:

021-87123

فکس:

021-88505350

آدرس:

وب سایت:

www.icd.co.ir

ایمیل:

info@icd.co.ir

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

عمدتأ در زمینه خرید و فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان ، شهرک ، مجتمع های مسکونی و... می باشد.