نام نماد :

حتايد

نام شرکت :

تاید واتر خاورمیانه

مدیر عامل:

مهدي قائم مقامي

تلفن:

88708760-021

فکس:

021-88717367

آدرس:

هرمزگان بندرعباس بندر شهیدرجایی جنب مرکز خدمات ساختمان تایدواتر

وب سایت:

www.tidewater.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از اجرای هرگونه خدمات کشتیرانی از جمله نمایندگی خطوط کشتیرانی، انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی، انجام عملیات راهنمایی کشتی ها و امور یدک کشی، انجام هرگونه خدمات بندری از جمله تخلیه و باگیری، عملیات کانتینری، بارشماری می باشد.