نام نماد :

حرآهن

نام شرکت :

راه آهن حمل و نقل

مدیر عامل:

عبادا.. فروزش

تلفن:

021-66424900

فکس:

021-66421216

آدرس:

وب سایت:

www.rwt.ir

ایمیل:

info@rwt.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

انجام کلیه فعالیتهای حمل و نقل اعم از ریلی ،هوایی ،دریایی و خدمات وابسته