نام نماد :

حقشم

نام شرکت :

خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

مدیر عامل:

سيد عليرضا ميرعزيزي

تلفن:

فکس:

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

مطابق اساسنامۀ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به¬شرح زیر می باشد. ارائـــه انواع خدمات دریایی از قبیل خدمات ســــوخترسانی , آبرسانی , آذوقــــه رسانی , تامین ملزومات , تامین قطعات و تجهیزات , انجام بازرسی کشتی و انجام انواع خدمات تعمیراتی و سایر موارد مرتبط و مهندسی کشتیرانی از قبیل طراحی سازه های دریایی و شناورها و ساخت آنها تجهیزات منطقه , تصدی به هرگونه فعالیت مکمل فعالیت های فوق از قبیل اداره یا اجاره شناورها , تاسیسات بندری , سازه های دریایی و تاسیسات مربوط به ساخت و تعمیر کشتیها و شناورها و انواع سرمایه گذاری در امر ساخت انواع شناور , تاسیسات بندری به طور مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و سرمایه گذاری در سایر شرکتها , ایجاد شرکتهای مشترک در داخل یا خارج از کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و قبول نمایندگی و اعطای نمایندگی به شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و انجام کلیه عملیات بازرگانی از جمله حمل و نقل زمینی ( فورواردری ) و دریایی , بازرسی و جابجایی کالای کشتی , ترخیص انواع کالا و سایر امور مرتبط و سپرده گذاری و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار می باشد .