نام نماد :

خموتور

نام شرکت :

موتورسازان تراکتورسازی ایران

مدیر عامل:

يوسف دادگرنوبريان

تلفن:

04134249699

فکس:

04134245945

آدرس:

تبریز: جاده سردرود - گروه صنعتی تراکتورسازی ایران - شرکت موتورسازان

وب سایت:

www.motorsazan.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

ساخت، مونتاژ،خریدو واردات موتور ومواد اولیه وقطعات نیمه ساخته انواع موتورهای خودرو، صنعتی، کشاورزی وهمچنین تولیدونصب آنها به ادوات مختلف وفروش وصادرات آنها،واردات وخرید وفروش انواع ماشین آلات وتجهیزات وسایرصنایع مشابه ونصب وراه اندازی ومشاوره درانتخاب آنها،عقد هرگونه قرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در زمینه آزمون انواع خودرو و مواد اولیه وقطعات آنها بر اساس استاندارد