نام نماد :

دفرا

نام شرکت :

فراورده های تزریقی و دارویی ایران

مدیر عامل:

ايرج فرهادي

تلفن:

02155543236

فکس:

021-55543301

آدرس:

خیابان شهید رجایی جاده امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

وب سایت:

www.iphco.com

ایمیل:

info@iphco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تهیه و تولید دارو