نام نماد :

رنيك

نام شرکت :

جنرال مکانیک

مدیر عامل:

فواد خير

تلفن:

02188088360

فکس:

+98 (21) 88094593

آدرس:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

مهندسی، تدارک، اجرا در امور، ساختمانی، تأسیساتی، راه و راه آهن، تونل، پل و ابنیه، باند فرودگاه، ارائه خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج کشور ،امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال برق، خطوط انتقال آب و ..